LO­VE, SI­MON

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

★★èèè

‘Van de pro­du­cers van The Fault in our Stars’, zo wordt Lo­ve, Si­mon op de dvd-co­ver aan­ge­pre­zen. Er had net zo goed kun­nen staan ‘Voor fans van 13 Rea­sons Why’, want ook de­ze film van Greg Ber­lan­ti pro­beert een hei­ke­le kwes­tie te ver­ta­len naar de leef­we­reld van tie­ners en voegt wat span­nings­ele­men­ten toe. Hoe­wel: hei­kel? Si­mon Spier (Nick Ro­bin­son) is een tie­ner uit een be­goed ge­zin met een fij­ne vrien­den­groep en breed­den­ken­de ou­ders. Er zijn kwa­lij­ker om­stan­dig­he­den om toe te ge­ven dat je ho­mo bent, maar toch durft Si­mon niet uit de kast te ko­men. Zijn ou­ting komt dich­ter­bij wan­neer hij be­gint te mai­len met een ano­nie­me school­vriend die in de­zelf­de si­tu­a­tie zit. Tel­kens weer ver­moedt Si­mon in de ver­keer­de school­ge­noot die ano­nie­me lot­ge­noot. Een ver­moei­en­der ‘plot twist’ is de school­nerd die Si­mons ge­heim te we­ten komt en dreigt dat op straat te gooi­en, ten­zij Si­mon hem kop­pelt aan een ze­ker meis­je. We ge­lo­ven graag dat een ver­lo­ren Ame­ri­kaan­se scho­lier zich in dit ver­haal (naar een ro­man van Bec­ky Al­bertal­li) kan her­ken­nen, maar ook die on­ge­luk­ki­ge ziel had een min­der ge­for­ceerd Hol­ly­wood­ver­haal­tje ver­diend. Al ver­zacht Jen­ni­fer Gar­ner (hier als Si­mons moe­der) de pijn een beet­je.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.