Ant­werp­se fa­mi­lie reist naar Oslo voor uit­rei­king No­bel­prijs aan oom

Con­go­le­se dok­ter De­nis Muk­we­ge ge­lau­werd voor in­zet voor ver­krach­te vrou­wen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND -

De Con­go­le­se gy­nae­co­loog De­nis Muk­we­ge (fo­to) ont­vangt maan­dag in Oslo de No­bel­prijs voor de Vre­de. Muk­we­ge is de oom van Ant­wer­pe­naar Yves Na­mu­gun­ga (20). Die reist sa­men met zijn fa­mi­lie naar Oslo om er de prijs te vie­ren met de Con­go­le­se ge­meen­schap.

“We zijn na­tuur­lijk trots en wil­len dat mo­ment niet mis­sen”, zegt Yves, die gis­te­ren sa­men met zijn ou­ders en fa­mi­lie­le­den naar Oslo is ge­vlo­gen. “Toen we het nieuws hoor­den, wa­ren we wat in shock. Hij was nog al eens ge­no­mi­neerd, maar nu is het voor echt. Hij is een groot voor­beeld voor ons en voor de Con­go­le­se ge­meen­schap. Hoe­wel hij per­fect een le­ven kon op- bou­wen in Eu­ro­pa, heeft hij er toch voor ge­ko­zen te­rug te ke­ren naar

Con­go. Het werk dat hij daar ver­richt, is zeer bij­zon­der. Hij is een vrien­de­lij­ke man met het hart op de juis­te plaats. Dat moet ook wel, an­ders zou hij nooit zijn le­ven ge­ven om vrou­wen te hel­pen die vre­se­lij­ke din­gen heb­ben mee­ge­maakt.” De­nis Muk­we­ge helpt slacht­of­fers van sek­su­eel ge­weld in zijn zie­ken­huis in het Con­go­le­se Bu­ka­vu. Met de No­bel­prijs wil men de dok­ter be­lo­nen voor zijn in­zet voor ver­krach­te vrou­wen en om het pro­bleem van oor­logs­ver­krach­tin­gen aan de kaak stel­len. Op 4 april krijgt Muk­we­ge een ere­doc­to­raat aan de Uni­ver­si­teit Ant­wer­pen. De uni­ver­si­teit se­lec­teer­de hem al voor­dat het nieuws over zijn No­bel­prijs be­kend was. “Muk­we­ge in­spi­reert en is een voor­beeld voor de he­le we­reld”, zegt rec­tor Her­man Van Goet­hem. Vol­gens Yves rei­zen veel Con­go­le­zen naar Oslo om de uit­rei­king van de No­bel­prijs mee te ma­ken. “We vol­gen het op groot scherm en ’s avonds or­ga­ni­seert de Con­go­le­se ge­meen­schap een ga­laavond”, zegt hij.

FO­TO AFP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.