Vak­bond roept op tot sta­king in on­der­wijs

Scho­len leg­gen vrij­dag mo­ge­lijk het werk neer

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND -

De so­ci­a­lis­ti­sche on­der­wijs­vak­bond ACOD heeft een sta­kings­aan­zeg­ging in­ge­diend voor vrij­dag 14 de­cem­ber. In ver­schil­len­de scho­len in het land wordt dus heel wat hin­der ver­wacht.

so­ci­a­lis­ti­sche vak­bond ABVV houdt een na­ti­o­na­le ac­tie­dag op vrij­dag 14 de­cem­ber. Ze voe­ren ac­tie voor meer koop­kracht, werk­ba­re loop­ba­nen en leef­ba­re pen­si­oe­nen. Dat heeft ge­vol­gen voor het on­der­wijs. Ook de so­ci­a­lis­ti­sche on­der­wijs­vak­bond ACOD dient na­me­lijk een sta­kings­aan­zeg­ging in. “We wil­len on­ze mi­li­tan­ten en le­den de mo­ge­lijk­heid ge­ven om deel te ne­men aan de ac­ties”, zegt Ann Ri­go van ACOD On­der­wijs. “Ook het on­der­wijs­per­so­neel is het slacht­of­fer van de so­ci­a­le af­braak.” In de pro­vin­cie Ant­wer­pen zijn be­to­gin­gen ge­pland in Me­che­len en Turn­hout. “We zijn on­ze men­sen aan het mo­bi­li­se­ren en sen­si­bi­li­se­ren, en ho­pen veel per­so­neel op straat te krij­gen”, zegt Ri­go. “We heb­ben nu nog geen over­zicht van scho­len die mee zul­len sta­ken. Als een school be­slist om mee te doen, is het aan hen om op­vang te voor­zien.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.