Op­vol­ger van Mer­kel is een nieu­we Mer­kel

An­ne­gret Kramp-Kar­ren­bau­er gaat CDU lei­den

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND -

An­ne­gret Kramp-Kar­ren­bau­er, be­ter be­kend als AKK, volgt An­ge­la Mer­kel op als par­tij­voor­zit­ter van de CDU. Daar­mee wordt de lijn-Mer­kel voort­ge­zet, ook al maakt de stem­ming dui­de­lijk dat de CDU een ge­sple­ten par­tij is.

Een fo­to­fi­nish was het tij­dens de twee­de stem­ron­de vrij­dag op de par­tij­dag in Ham­burg. An­ne­gret Kramp-Kar­ren­bau­er (56) moest het op­ne­men te­gen mul­ti­mil­jo­nair Frie­d­rich Merz (63). Ui­t­ein­de­lijk won de hui­di­ge se­cre­ta­ris­ge­ne­raal van de par­tij met 51 pro­cent.

Daar­mee werd nipt ge­ko­zen voor de ‘na­tuur­lij­ke’ op­vol­ger van de lijn-Mer­kel. AKK – zo ge­noemd we­gens haar moei­lij­ke naam – is een pro­te­gé van Mer­kel. Ze steun­de de kan­se­lier in haar moei­lijk­ste uren tij­dens de mi­gran­ten­cri­sis. De twee vrou­wen lij­ken ka­rak­te­ri­eel zelfs op el­kaar. Ze ne­men zel­den ri­si­co’s, ge­ven zich nooit bloot en staan am­per in­ter­views toe. Het groot­ste ide­o­lo­gi­sche ver­schil is dat AKK diep­ge­lo­vig is en zich ethisch con­ser­va­tief op­stelt.

Mer­kel zelf nam na acht­tien jaar dienst aan de top van de par­tij af­scheid. Voor de stem­ming gaf ze een voor haar doen emo­ti­o­ne­le en lan­ge speech van 34 mi­nu­ten, die ze af­sloot met de woor­den: “Het was een eer en een ge­noe­gen de par­tij te heb­ben mo­gen lei­den.” Ze kreeg een staan­de ova­tie van tien mi­nu­ten ter­wijl de 1.001 aan­we­zi­gen “Dan­ke Chefin” scan­deer­den. Op dat mo­ment kreeg zelfs ‘het ijs­ko­nijn’ tra­nen in de ogen.

Maar de nip­te over­win­ning van AKK maakt dui­de­lijk dat Mer­kel een ge­sple­ten par­tij na­laat. Te­gen­kan­di­daat Merz had een om­me­keer van de Mer­kel-lijn be­pleit, te­rug naar de con­ser­va­tie­ve rech­ter­flank van het cen­trum. AKK zal die twee strek­kin­gen bin­nen de CDU moe­ten ver­zoe­nen. De kans is groot dat AKK op een dag Mer­kel op­volgt als bonds­kan­se­lier en de mach­tig­ste po­li­ti­cus van Eu­ro­pa.

FOTO REUTERS

An­ne­gret Kramp-Kar­ren­bau­er neemt de lei­ding van de CDU over van An­ge­la Mer­kel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.