Ar­chi­tec­ten­bu­reau META mag ba­sis­school die in 2022 opent aan Zwaan­tjes ont­wer­pen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD EN RAND -

De re­a­li­sa­tie van een ba­sis­school in de Kruger­straat, dicht­bij het kruis­punt Zwaan­tjes, komt dich­ter­bij. Het ar­chi­tec­ten­bu­reau META heeft sa­men met Land­in­zicht en ABT de ont­werp­wed­strijd ge­won­nen. “De school is in ons ont­werp erg func­ti­o­neel in­ge­richt”, zegt Piet­ter Lan­sens, pro­ject­lei­der van META. “Op de eer­ste ver­die­ping zul­len de zes klas­sen van de la­ge­re school ko­men. Op de be­ga­ne grond zul­len de ad­mi­ni­stra­tie­ve dien­sten, de di­rec­tie en de drie klas­sen van de kleu­ter­school lig­gen. Er zal ook een gro­te slaap­klas on­der­ge­bracht wor­den, een klas voor re­li­gi­eu­ze les­sen en twee klas­sen voor an­ders­ta­li­ge nieuw­ko­mers.” Het gaat nog niet om een de­fi­ni­tief ont­werp, maar META zal dat wel ma­ken. De school zou be­gin 2022 open­gaan. Langs een kant van de ma­quet­te die u hier­naast ziet, wordt ruim­te uit­ge­spaard. Daar zou op ter­mijn even­tu­eel een weg aan­ge­legd wor­den van de Kruger­straat naar de ach­ter­lig­gen­de su­per­mark­ten.

FOTO AG VESPA

Een foto van de win­nen­de ma­quet­te van META.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.