“Ru­bens’ te­ke­nin­gen zijn su­bliem”

Ge­res­tau­reer­de ‘Mis­sa­le Ro­ma­num’ uit 1613 krijgt plek in Mu­se­um Plan­tin-Mo­re­tus

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD EN RAND - JAN STASSIJNS

Een re­cent ge­res­tau­reerd Mis­sa­le Ro­ma­num, een mis­boek uit 1613, is sinds vrij­dag te zien in Mu­se­um Plan­tin-Mo­re­tus. Het werk be­vat il­lu­stra­ties van Peter Paul Ru­bens en is door de kerk­fa­briek Sint-Mar­ti­nus uit SintMar­tens-La­tem in be­wa­ring ge­ge­ven aan het mu­se­um.

De voor­zit­ter en de se­cre­ta­ris van de kerk­raad van de kerk­fa­briek Sint-Mar­ti­nus uit Sint-Mar­tens-La­tem on­der­te­ken­den vrij­dag een be­waar­over­een­komst met de stad Ant­wer­pen in het we­reld­be­roem­de Mu­se­um Plan­tinMo­re­tus. De kerk­fa­briek liet on­langs haar Mis­sa­le Ro­ma­num uit

1613 res­tau­re­ren en vroeg het Ant­werp­se mu­se­um om het in be­wa­ring te ne­men.

Het mis­saal werd ge­drukt in

1613 in de Of­fi­ci­na Plan­ti­ni­a­na, de druk­ke­rij van de fa­mi­lies Plan­tin en Mo­re­tus.

“Het is een in­te­res­sant werk, om­dat het de eer­ste keer was dat Peter Paul Ru­bens en Bal­t­hasar Mo­re­tus be­slis­ten om sa­men aan een boek te wer­ken”, zegt di­rec­teur Koc­kel­bergh. “Bo­ven­dien zijn de il­lu­stra­ties van Ru­bens su­bliem.”

Pa­pie­ren erf­goed

Het boek wordt ten­toon­ge­steld in het de­pot voor pa­pie­ren erf­goed, dat in 2016 in ge­bruik werd ge­no­men. Naast het be­drijfs- en fa­mi­lie­ar­chief van de fa­mi­lies Plan­tin en Mo­re­tus, be­waart het mu­se­um er ook ma­nu­scrip­ten, ou­de druk­ken en te­ke­nin­gen en pren­ten van Vlaam­se mees­ters van het jaar 1500 tot van­daag. Het Ant­werp­se de­pot biedt uit­ste­ken­de mo­ge­lijk­he­den om kwets­ba­re wer­ken, die niet nood­za­ke­lijk uit de ei­gen col­lec­tie hoe­ven te ko­men, in de bes­te om­stanIris dig­he­den te be­wa­ren. Ook an­de­re wer­ken kun­nen een plek krij­gen in het de­pot, op voor­waar­de dat ze mo­gen ge­raad­pleegd wor­den in de lees­zaal en dat ze als on­der­zoeks­ma­te­ri­aal ter be­schik­king mo­gen wor­den ge­steld.

“In on­ze col­lec­tie be­schik­ken we al over een Mis­sa­le Ro­ma­num uit 1613”, zegt Koc­kel­bergh. “Maar van­we­ge de ge­voe­lig­heid aan licht van der­ge­lij­ke ou­de pa­pier­wer­ken, moe­ten we die el­ke twee jaar voor een be­paal­de tijd op­ber­gen. Nu be­schik­ken we over de mo­ge­lijk­heid om al­tijd een Mis­sa­le Ro­ma­num aan het pu­bliek te to­nen.”

FOTO'S WIM HENDRIX

Mu­se­um Plan­tin­Mo­re­tus roemt de kwa­li­teit van de il­lu­stra­ties in het 17de­eeuw­se mis­boek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.