Nieu­we bur­ge­mees­ters bren­gen fa­mi­lie­le­den mee naar eed­af­leg­ging

Maar­ten De Veus­ter, Johan De Ry­ck, Sven Dec­kers en Koen Vol­ckaerts leg­gen eed af bij pro­vin­cie­gou­ver­neur

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD EN RAND - JAN AUMAN

Sven Dec­kers (Brecht), Koen Vol­ckaerts (Ho­ve) , Johan De Ry­ck (Ranst) en Maar­ten De Veus­ter (Scho­ten) leg­den gis­te­ren als eer­sten in het ar­ron­dis­se­ment Ant­wer­pen de eed af als bur­ge­mees­ter. De vier be­ho­ren al­le­maal tot de N-VA-fa­mi­lie en had­den ook hun ei­gen fa­mi­lie­le­den mee­ge­no­men voor de­ze be­kro­ning van de ge­won­nen ver­kie­zin­gen.

Dat de­ze vier eerst op be­zoek moch­ten bij gou­ver­neur Ca­thy Berx komt om­dat hun schijn­baar zeer blan­co per­soon­lij­ke dos­siers het snelst ge­screend raak­ten door par­ket, Bin­nen­land­se Za­ken en an­de­re in­stan­ties. De plech­tig­heid duur­de nau­we­lijks een uur­tje, klin­ken in­be­gre­pen.

Voor Sven Dec­kers was het de eer­ste keer dat hij de eed mocht af­leg­gen. Dat mo­ment wil­den ook zijn echt­ge­no­te An­ja Ar­nouts en ou­ders Jos en Ma­riet­te Dec­kers niet mis­sen. Pa Jos (75) sticht­te in 1964 het trans­port­be­drijf J. Dec­kers & Zo­nen. “Ik blijf daar nog aan het stuur zit­ten”, zegt de nieu­we bur­ge­mees­ter, die door de gou­ver­neur met een kwink­slag met­een werd uit­ge­roe­pen tot ex­pert mo­bi­li­teit. Het ge­zel­schap uit Brecht was met de tram ge­ko­men en had nog niet uit­ge­maakt in welk Brechts eta­blis­se­ment het be­schei­den feest­je zou ver­der­ge­zet wor­den.

Die keu­ze had Chris, de vrien­din van Johan De Ry­ck al wel ge­maakt. Zij trak­teer­de haar nieu­we bur­ge­mees­ter van Ranst, zijn zoon Roe­land, een oom en een tan­te gis­ter­mid­dag op een lunch in de Pasto­ra­le, het be­ken­de twee­ster­ren­res­tau­rant in Reet. De pres­ta­tie van De Ry­ck was dan ook niet ge­ring: hij slaag­de er­in om mo­nu­ment Lo­de Hof­mans (Open Vld) na acht­tien jaar van de troon te sto­ten. Daar mocht op ge­klon­ken wor­den.

De Ry­ck, tot vo­ri­ge week me­de­wer­ker van Peter De Roover, N-VA-frac­tie­lei­der in de Ka­mer, kiest voort­aan voor het vol­tijds bur­ge­mees­ter­schap. “19.000 in­wo­ners is niet niks”, mo­ti­veert hij zijn af­scheid van de Wet­straat. Scho­ten telt bij­na dub­bel zo­veel in­wo­ners, maar toch blijft Maar­ten De Veus­ter zijn ambt com­bi­ne­ren met de job van zelf­stan­dig reis­agent. “Na het glaas­je cham­pag­ne keer ik dan ook als de blik­sem te­rug naar Scho­ten waar ik van­daag zelf moet de­pan­ne­ren om­dat een me­de­werk­ster af­we­zig is. Haar kind­je is ziek en zo­iets gaat na­tuur­lijk voor”, al­dus De Veus­ter, die aan zijn twee­de ambts­pe­ri­o­de be­gint en van de gou­ver­neur fe­li­ci­ta­ties kreeg voor zijn 5.961 voor­keur­stem­men. Zij va­der Jan De Veus­ter en moe­der Chris­ti­a­ne Luy­ten blon­ken van trots. Nog mooi­er had het ge­weest in­dien ook Maar­tens broer Daan De Veus­ter de eed had mo­gen af­leg­gen als bur­ge­mees­ter. Dat had zo­maar ge­kund, wa­ren hij en zijn CD&V-par­tij­ge­no­ten in Brecht niet de loef zijn af­ge­sto­ken door Sven Dec­kers. “Maar on­ze Daan wordt eer­ste sche­pen. Dat is ook heel mooi. Ze gaan daar goed sa­men­wer­ken”, al­dus de va­der.

Koen Vol­ckaerts, die baas blijft in Ho­ve, was de oud­ste in het ge­zel­schap bur­ger­va­ders. “Ik be­gin wel aan mijn twee­de ter­mijn, maar zal die niet uit­doen”, ver­ras­te hij na de eed­af­leg­ging. “Ik ben al 67 en zal de sjerp na wel­licht drie jaar door­ge­ven aan een jon­ge­re par­tij­ge­noot. Wie dat is, hou ik nog even voor me­zelf.”

FOTO JAN AUMAN

Sven Dec­kers, de nieu­we bur­ge­mees­ter van Brecht, om­ringd door va­der Jos, moe­der Ma­riet­te en echt­ge­no­te An­ja Ar­nouts.

FOTO JAN AUMAN

De de­le­ga­tie uit Ho­ve met naast de her­be­noem­de bur­ge­mees­ter Koen Vol­ckaerts (links) ook sche­pe­nen Luc Vuylste­ke en Ger­da Lam­brechts en N-VA-be­stuurs­lid Irè­ne Ar­nal­steen.

JAN AUMAN

Johan De Ry­ck, de nieu­we bur­ge­mees­ter van Ranst, was in het ge­zel­schap van vrien­din Chris, zoon Roe­land met vrien­din, een oom en een tan­te.FOTO

FOTO JAN AUMAN

Maar­ten De Veus­ter legt de eed af. Di­rect daar­na moet hij weer aan het werk in zijn reis­bu­reau in Scho­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.