Ver­moe­de­lijk elf­tal:

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - SPORT -

De kans­lo­ze be­ker­uit­scha­ke­ling te­gen AA Gent is ver­teerd, Beer­schot Wilrijk kan zich op­nieuw vol­le­dig rich­ten op de com­pe­ti­tie. “Die ne­der­laag in Gent was zuur, maar is niet blij­ven na­zin­de­ren in de groep. Door de ve­le bles­su­res en de schor­sing van Pry­chy­nen­ko heb­ben we aan tv-kij­kend Vlaan­de­ren ge­woon niet kun­nen to­nen wat we in on­ze mars heb­ben. Maar kom, de wed­strijd van dit week­end is veel be­lang­rij­ker dan die ver­lo­ren be­ker­match”, kijkt Jan Van den Bergh al­weer voor­uit.

Jij hebt je wél in de kij­ker ge­speeld. Marc De­gry­se nam je tij­dens de rust on­der de loep in de live-uit­zen­ding op Spor­za.

“Ja, ik had er­van ge­hoord en heb de wed­strijd na­dien her­be­ke­ken. Ik was wel ver­eerd met de com­pli­men­ten die ze mij daar ga­ven. Een acht­ste finale in de Be­ker van Bel­gië, live op Spor­za. Het is een groot po­di­um en ik denk dat ik me­zelf wel heb kun­nen to­nen. Ik heb ach­ter­af ook al­leen maar po­si­tie­ve be­richt­jes ge­kre­gen van vrien­den en ken­nis­sen. Dat doet me veel ple­zier. En het be­ves­tigt mijn ge­voel dat ik goed be­zig ben.”

Dit week­end komt Tu­be­ke op be­zoek. Een top­per zo­waar...

“Ja, ze staan daar toch maar mooi op de twee­de plaats in de twee­de pe­ri­o­de. Ze heb­ben vo­ri­ge week Union ge­klopt, dat is toch geen ver­keer­de pres­ta­tie. Ver­moe­de­lijk elf­tal

Tu­be­ke

En in on­ze vo­ri­ge thuis­match te­gen Tu­be­ke heb­ben we tot in de laat­ste mi­nuut moe­ten wach­ten op een flits van Ma­ri­us Nou­bis­si om de ze­ge over de streep te trek­ken. We zul­len hen ze­ker niet on­der­schat­ten. Maar wij moe­ten ab­so­luut win­nen. We heb­ben geen an­de­re keu­ze. Als we die twee­de pe­ri­o­de­ti­tel wil­len pak­ken, dan moe­ten we Tu­be­ke klop­pen. Sim­pel. Daar­na vol­gen nog twee be­lang­rij­ke mat­chen: op Union en thuis te­gen Lom­mel. Het moet on­ze am­bi­tie zijn om in die drie res­te­ren­de wed­strij­den voor de win­ter­stop het maxi­mum van de pun­ten te pak­ken.”

Weet je nog wan­neer jul­lie voor het laatst de nul heb­ben ge­hou­den?

(Denkt na) “Nee. Maar ik heb het ge­voel dat dat al veel te lang ge­le­den is.”

Het is ge­le­den van 6 ok­to­ber, de vo­ri­ge thuis­match te­gen... Tu­be­ke.

“Veel te lang ge­le­den dus. (lacht) Het is een van mijn gro­te frus­tra­ties. Maar ik vind dat we van­uit de­fen­sief oog­punt niet zo slecht spe­len. We ge­ven in el­ke wed­strijd re­de­lijk wei­nig kan­sen weg. Maar het is on­ge­loof­lijk hoe snel we een te­gen­goal in­cas­se­ren. Als de te­gen­stan­der een hal­ve kans krijgt, heb­ben we prijs. We wer­ken er el­ke dag kei­hard aan om als ploeg slim­mer en be­ter te ver­de­di­gen. Het is frus­tre­rend om dan week na week zo’n sim­pe­le te­gen­goals te moe­ten slik­ken. Ik denk dat we op het mid­den­veld ook wel een spe­ler als Pie­ter­maat mis­sen. Zo’n ie­mand mag je niet on­der­schat­ten.”

Je hebt sinds kort een nieu­we ma­ke­laar: Stijn Fran­cis. Die heeft en­ke­le ron­ken­de na­men in zijn por­te­feuil­le. Je bent zelfs zijn eni­ge spe­ler die ‘maar’ in 1B voet­balt. Moe­ten we daar iets uit be­slui­ten?

“Nee, he­le­maal niet. Ik had on­langs ge­woon een goe­de bab­bel met Stijn en ben daar­om van ma­ke­laar ver­an­derd. Meer moet je daar niet ach­ter zoe­ken.”

Je blijft dus ge­woon bij Beer­schot Wilrijk?

“Mijn con­tract loopt op het ein­de van het sei­zoen af, maar ik voel veel ver­trou­wen van het be­stuur. Er is een groot we­der­zijds

FOTO GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.