Afri­caMu­se­um her­o­pent met nieuw pa­vil­joen en an­de­re kijk op Con­go

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

VAN­AF ZO 09/12 | AFRI­CAMU­SE­UM | TERVUREN | WWW.AFRI­CAMU­SE­UM.BE

Na een re­no­va­tie van ruim vijf jaar her­o­pent zon­dag het Afri­caMu­se­um in Tervuren, of­fi­ci­eel het Ko­nink­lijk Mu­se­um voor Mid­den-Afri­ka. Met een na­gel­nieuw ont­haal­pa­vil­joen springt het ver­nieuw­de mu­se­um al­vast in het oog. Via een on­der­grond­se ga­le­rij wan­de­len be­zoe­kers van het nieu­we ge­bouw het ou­de bin­nen, een pas­sa­ge die sym­bool kan staan voor de ver­nieu­win­gen die ook in­hou­de­lijk door­ge­voerd wer­den.

Wat sinds 1898 een pronk­stuk was van ko­ning Le­o­pold II, die een ge­no­ci­de liet aan­rich­ten

in Con­go, ma­ni­fes­teert zich nu als een plek waar dat bloe­de­ri­ge ko­lo­ni­a­le ver­le­den met een kri­ti­sche blik wordt her­be­ke­ken. Het mu­se­um staat be­kend om zijn unie­ke col­lec­tie ar­te­fac­ten uit Mid­den-Afri­ka. Het be­schikt on­der an­de­re ook over ’s we­relds rijk­ste ver­za­me­ling et­no­gra­fi­sche voor­wer­pen uit Cen­traal-Afri­ka en over het vol­le­di­ge ar­chief van Hen­ry Mor­ton Stan­ley. Toch wil het ver­nieuw­de mu­se­um, voor­bij de col­lec­ties, ook een plat­form zijn voor dia­loog met men­sen van ver­schil­len­de ge­ne­ra­ties en cul­tu­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.