10x ER­OP­UIT DE­ZE WEEK

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! - ILSE DEWEVER

VR 14/12 - ZO 23/12

Spring­kas­te­len in Waag­na­tie WWW.THEBEASTANTWERP.COM

Het af­ge­lo­pen jaar werd The Be­ast door Guin­ness World Re­cords be­kroond tot lang­ste op­blaas­ba­re hin­der­nis­sen­baan ter we­reld. Na een tour door de Ver­e­nig­de Sta­ten, En­ge­land en Ier­land maakt The Be­ast een stop in de Ant­werp­se Waag­na­tie. Van­af vrij­dag kan je je er uit­le­ven op een par­cours van de meest uit­een­lo­pen­de spring­kas­te­len. Voor een half­uur sprin­gen, be­taal je 13,5 eu­ro. De spe­ci­a­le ‘Be­ast-sok­ken’ met ex­tra grip krijg je er zo­maar bij.

ZA 08/12

Licht­jes­stoet in Stey­te­lin­ck­park WWW.ANT­WER­PEN.BE

Wil­rij­ke­naars ha­len van­mid­dag hun lam­pi­on­nen bo­ven voor de Licht­jes­stoet, een avond­wan­de­ling in het Stey­te­lin­ck­park. Het ver­trek­punt is het Sint-Bavop­lein, waar van­af 16.30u ani­ma­tie wacht. Tus­sen 17 en 18u kan men deel­ne­men aan de wan­de­ling. On­der­weg zijn er ont­moe­tin­gen met dan­sers, acro­ba­ten en ar­ties­ten. Wie zelf geen lam­pi­on heeft, kan er aan de stand van de jeugd­dienst op het Sint-Bavop­lein één ko­pen of pim­pen.

ZA 08/12

Schaat­sen op mu­ziek WWW.CCDEURNE.BE

Deur­ne Win­tert vindt dit week­end plaats in Park Groot Schijn. Op schaats­baan Rug­ge­veld krij­gen spor­tie­ve­lin­gen de kans om gra­tis te schaat­sen. CC Deur­ne zorgt voor een flin­ke la­ser­show en dee­jays. IJs­hoc­key­club Phant­oms leidt je tus­sen 16 en 20u door een heer­lij­ke schaats­na­mid­dag met plaat­jes van Mis­ter Mix Nix en Pier­re Eli­tair. Van 20 tot 22u staat Yves De­ruy­ter ach­ter de draai­ta­fel.

ZA 08/12 - ZO 09/12

Mort­sel Win­tert WWW.WWW.MORT­SEL.BE

Het stads- en ge­meen­te­plein in Mort­sel vor­men dit week­end the pla­ce to be voor Mort­sel Win­tert. Op het Stads­plein ligt een kunstijs­pis­te en staat een zwa­nen­mo­len. Je kan er kui­e­ren langs een boe­ken­markt, kraam­pjes met ar­ti­sa­na­le wa­ren en kerst­cha­lets van Mort­sel­se han­de­laars. Het week­end wordt zon­dag om 19u af­ge­slo­ten met een vuur- en led­licht­show.

ZO 09/12

Ve­ga­nis­ti­sche kerst­markt WWW.MEATPACK.BE

Geen fan van hot­dogs en spek­pa­tat­jes? Ve­ge­ta­ri­ërs kun­nen zon­dag hun hart op­ha­len in Meatpack (Sam­ber­straat 40, Ant­wer­pen). De Ve­gan Christ­mas Mar­ket strik­te maar liefst veer­tig stand­hou­ders met ve­ge­ta­ri­sche en eco­lo­gi­sche ca­deaus. Food­trucks bie­den snacks-zon­der-vlees. En er staan ook di­ver­se spre­kers ge­pro­gram­meerd.

VR 14/12

Avond­wan­de­ling Vrij­broek­park WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE

Sfeer­vol­le licht­jes en vuur­acts ma­ken van het Me­chel­se Vrij­broek­park vrij­dag een be­to­ve­ren­de plek. De wan­de­ling van Vu­ri­ge Win­ter­avond start aan het be­zoe­kers­cen­trum tus­sen 19 en 20.30u. Je volgt op ei­gen tem­po de kaar­sen door­heen het don­ke­re park. Eind­punt is een open plek, waar je je kunt ver­war­men aan een kamp­vuur, ca­ba­ret en hap­jes en drank. Gra­tis, maar in­schrij­ven voor 12 de­cem­ber via de web­si­te.

VR 14/12

Win­ters­feer op het Zil­ver­meer WWW.ZIL­VER­MEER.BE

Win­ters­feer op het Zil­ver­meer staat vrij­dag voor een feeerie­ke avond­wan­de­ling langs de mooi­ste plek­jes van het do­mein. De wan­de­ling van 2,7 km wordt sfeer­vol ver­licht met lam­pen, kaar­sen, klank- en licht­spe­len. On­der­weg word je ver­rast door mys­te­ri­eu­ze fi­gu­ren, vuur­shows en li­ve­mu­ziek. Deel­ne­mers kun­nen de wan­de­ling aan­vat­ten tus­sen 18 en 21u. Voor­af in­schrij­ven via de si­te.

ZO 09/12

Kerst­man in He­ren­tals WWW.HE­REN­TALS.BE

De kerst­pe­ri­o­de start zon­dag in He­ren­tals met een tra­di­ti­o­ne­le kerst­markt op de Gro­te Markt. Van 14 tot 19u vindt u aan de noord­kant van de Gro­te Markt kraam­pjes met leu­ke ca­deau­tjes. Aan de zuid­kant ba­ten He­ren­tal­se ver­e­ni­gin­gen kraam­pjes uit met hap­jes en dran­ken. Ook de kerst­man is van de par­tij: hij no­digt be­zoe­kers uit om een rit­je te ma­ken in zijn koets.

ZO 09/12

Lo­pers op Gei­ten­cor­ri­da WWW.ANT­WER­PEN.BE

De Gei­ten­cor­ri­da - Me­mo­ri­al Jean Van On­se­len is de vas­te loop­af­spraak voor spor­tief Wilrijk. De 55ste edi­tie van de­ze stra­ten­loop vindt zon­dag plaats. De loop­af­stan­den va­ri­ë­ren tus­sen 400 me­ter en 7,5 km. Start en aan­komst lig­gen aan de Bist. Kin­de­ren tot en met 12 jaar lo­pen gra­tis. Jon­ge­ren en vol­was­se­nen be­ta­len 5 eu­ro voor­af of 7 eu­ro ter plaat­se. In­schrij­ven kan ter plek­ke tot 12u.

ZA 08/12 - MA 07/01

Eta­la­ge­wan­de­ling in Lier WWW.KERST.UITINLIER.BE

Kerst in Lier staat, van­af dit week­end, he­le­maal in het te­ken van Won­der­land. Een he­le­boel eta­la­ges en het huis van de Kerst­man wor­den om­ge­to­verd tot een prach­tig de­cor dat tel­kens een hoofd­stuk uit het ver­haal van Ali­ce in Won­der­land ver­beeldt. Met een plan­ne­tje kan je een wan­de­ling ma­ken langs al­le eta­la­ges om zo het ver­haal te ont­dek­ken. In het huis­je van Felix Tim­mer­mans wach­ten dit week­end kin­der­ver­tel­lin­gen. De kerst­markt vindt plaats op de Gro­te Markt tus­sen 14 en 16 de­cem­ber. Op 15 de­cem­ber ar­ri­veert ook de Kerst­man, die er zijn in­trek neemt in een kerst­huis.

FOTO RR

Uit de bol gaan op The Be­ast in de Waag­na­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.