ZA 08/12 - ZO 06/01

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

ZA 08/12 - ZO 06/01 | WWW.WINTERINANTWERPEN.BE | WWW. MECHELENHOUDTJEWARM.BE VR 14/12 - MA 31/12 | WWW.UITINTURNHOUT.BE van­af 14.30u dui­ken straks meer dan twin­tig ko­ren ver­spreid over de bin­nen­stad op. Om 17u trek­ken al­le zan­gers – zes­hon­derd in to­taal! – in stoet naar het Ope­ra­p­lein voor een akoes­tisch con­cert met K’s Choi­ce om 17.45u (08/12). in op­dracht van Stad Ant­wer­pen maak­te Het Ge­luids­huis het Ant­werp­se luis­ter­ver­haal Brie­ven aan Bi­jou. Met de Voet­gan­gers­tun­nel als ge­tui­ge ver­klaart het on­der­wa­ter­we­zen Por­ti­co zijn lief­de aan een meis­je uit ’t Stad. De stem­men wer­den in­ge­spro­ken door gro­te na­men als Bru­no Van­den Broec­ke, Ruth Beeck­mans en Ge­ne Ber­voets. Be­zoe­kers kun­nen het ver­haal via au­dio­g­ui­des be­luis­te­ren in de spie­gel­tent op het Steen­plein of in de voor de ge­le­gen­heid prach­tig in­ge­kle­de Voet­gan­gers­tun­nel. Il­lu­stra­tri­ce Fa­t­in­ha Ra­mos ont­wierp bij­pas­sen­de il­lu­stra­ties. Ook de blau­we ver­lich­ting in de Voet­gan­gers­tun­nel draagt bij tot de be­le­ving. Daar­naast wor­den be­zoe­kers op en­ke­le plek­ken in de stad ver­rast door ele­men­ten uit het luis­ter­ver­haal. Op­ge­let: el­ders in de­ze krant zit een bon om Brie­ven aan Bi­jou gra­tis op cd af te ha­len. Schaats­boot met aan de Ha­ver­werf kan je schaat­sen op een boot. In de Win­ter Loun­ge er­naast kan je proe­ven van streek­pro­duc­ten en -bie­ren. Op za­ter­dag zijn er the­ma-avon­den zo­als de fou­te party, dis­co en après-ski (tot 06/01).

Vis­markt en Ha­ver­werf zijn her­scha­pen in een food­wal­hal­la met stands van twin­tig Me­chel­se ho­re­ca­za­ken (08/12).

zo’n ze­ven­dui­zend lo­pers ren­nen dwars door his­to­ri­sche pan­den als het ver­nieuw­de Sche­pen­huis of het Hof Van Bus­ley­den. Mét een kerst­muts op (08/12).

drie week­ends lang op zo­wel de Vis­markt, Ha­ver­werf, Van Beet­ho­ven­straat als de Ko­ren­markt (tus­sen 14/12 en 30/12).

De fiets­taxi rijdt tus­sen het sta­ti­on Me­che­len en het Sche­pen­huis en de wa­ter­taxi vaart tus­sen

luis­ter­ver­haal en reu­zen­rad

schaats­boot en vu­ri­ge fa­mi­lie­dag

met vuur­act, de­mon­stra­ties op de ijs­pis­te en op­tre­den Bart Buls (14/12 van­af 18.30u).

over­dek­te ijs­pis­te, cha­lets, een win­ter­bar, gra­tis op­tre­dens en kin­der­ani­ma­tie op de Gro­te Markt.

slee­ën, slib­be­ren of spel­le­tjes spe­len op het ijs (24 en 26/12).

uit­ge­baat door meer dan tien Turn­hout­se ver­e­ni­gin­gen, de winst van eten en drank gaat naar goe­de doe­len.

stal met le­vens­gro­te was­sen beel­den en le­ven­de die­ren aan de hoofd­in­gang van de Sint-Pie­ters­kerk.

laat een foto ne­men in Ti­ro­ler­stijl, of ga op 14 de­cem­ber met de kerst­man op de foto. be­le­vings­tuin van 800 vier­kan­te me­ter met kron­ke­len­de paad­jes, ge-

op de Groen­plaats, Gro­te Markt, Sui­ker­rui en aan het Steen­plein. De in­stal­la­tie met ma­re­tak op de Gro­te Markt ga­ran­deert een mooi fo­to­mo­ment.

Joe FM maakt live ra­dio van­uit een cha­let op de Gro­te Markt. Ook voor een por­tie li­ve­mu­ziek kan je er te­recht (14 tot 30/12).

een 1.200 vier­kan­te me­ter gro­te, over­dek­te pis­te op de Groen­plaats met aan­pa­len­de Win­ter­bar.

niet aan het Steen­plein, maar aan het Koningin Astrid­plein glij­den kin­de­ren in een band een hel­ling af.

met een hoog­te van 55 me­ter ga­ran­deert het reu­zen­rad op het Steen­plein prach­ti­ge ver­ge­zich­ten.

di­gi­ta­le, in­ter­ac­tie­ve wen­sen­muur naast het Steen. Wen­sen van be­zoe­kers ver­schij­nen op het gro­te scherm, en kun­nen ge­maild wor­den naar de be­stem­me­ling.

feest­lo­ca­tie aan het Steen­plein met ani­ma­tie en op­tre­dens. Er is ook een kin­der­hoek met bal­len­bad, glij­baan, knut­sel- en lees­hoek. Met bui­ten­ter­ras.

ker­mis met at­trac­ties voor klein en groot aan de Jor­daens­kaai.

zo­wel op 9, 16, 23 en 30 de­cem­ber als op 6 ja­nu­a­ri kan er in Ant­wer­pen op zon­dag ge­shopt wor­den.

van­af 22.30u opent op ou­de­jaars­avond ter hoog­te van de Voet­gan­gers­tun­nel aan de Schel­de­kaai­en de bar. Dee­jay 5nap­back, de jon­ge Duf­fel­se dj die in 2016 de MNM Start to dj-wed­strijd won, warmt het pu­bliek op. Om mid­der­nacht zel­li­ge hoek­jes, hon­der­den vi­ool­tjes en kerst­bo­men.

de win­kels blij­ven op zon­dag open op 16 en 23 de­cem­ber tus­sen 13 en 18u.

in­ter­ac­tie­ve kin­der­boer­de­rij on­der toe­zicht van een des­kun­di­ge. Met gri­me­stand (16/12 tus­sen 13 en 17u).

ver­sier­de huif­kar­ren met boe­ren­paar­den ma­ken een tocht van 2 km door de stad, door­spekt met ver­ha­len. Van de Gro­te Markt naar het Speel­kaar­ten­mu­se­um (26 en 30/12).

dui­zen­den kaars­jes ver­lich­ten het be­gijn­hof tus­sen

17.30 en 21u sfeer­vol. In de kerk zor­gen leer­lin­gen van de mu­ziek­a­ca­de­mie voor kerst­mu­ziek (24/12).

lu­die­ke kerst­loop met ver­kle­de deel­ne­mers. Af­ter­par­ty op het po­di­um van het Win­ter­sa­lon met De Krä­kers

(28/12). drie be­weg­wij­zer­de lus­sen door­heen het Turn­houts Ven­nen­ge- gaan de eer­ste vuur­pij­len de lucht in. De vuur­werk­show is op­nieuw van de hand van be­kroond vuur­werk­ma­ker Cliff Hooge en zijn team. Te­le­vi­sie­zen­der Eén zendt het vuur­werk live uit (31/12).

aan de Schel­de­kaai­en, ter hoog­te van de Voet­gan­gers­tun­nel, hef­fen de Ant­wer­pe­naars het glas op het nieu­we jaar met hap­jes van de bar­be­cue (06/01). het Keer­dok naar de Ha­ver­werf (tus­sen 15 en 30/12).

dans­avon­den op het bin­nen­plein van het Stad­huis. Met Scan­di­na­vi­sche win­ter­hut (13/12 tot 06/01).

van­af 16 de­cem­ber blij­ven de win­kels vier zon­da­gen op rij open. Met gra­tis shop­pings­hutt­les tus­sen de rand­par­kings en de Gro­te Markt.

par­cours in de bin­nen­stad langs vuur­acts en ver­tel­lin­gen met af­slui­tend een sfeer­vol­le voor­stel­ling op de Gro­te Markt van The­a­ter Tol (22/12).

de lo­ka­le ho­re­ca te­kent voor een groots open­lucht­ca­fé op de Vis­markt met li­ve­mu­ziek (28 tot 30/12).

lo­ka­le hel­den Dis­co­baar De Rob en De Raf zet­ten van­af 23u het feest in, waar­na om mid­der­nacht vuur­werk volgt. Tot 3u spe­len Dee­jay Mr. T en Mi­chael Mid­night de bes­te feest­pla­ten (31/12).

tus­sen 11 en 13u heft de bur­ge­mees­ter het glas tij­dens een nieuw­jaars­drink met friet­jes, smou­te­bol­len en munt­thee (06/01).

huif­kar­ren en fee­ë­riek be­gijn­hof

bied met stops aan de kerst­stal op de Stads­boer­de­rij en op de Klein En­ge­land­hoe­ve. Pop-up­win­ter­bar aan het bos­wach­ters­huis­je (15/12 tot 06/01).

FOTO GIL PLAQUET

De Ga­zet van Ant­wer­pen Ur­ban Trail loodst de dui­zen­den lo­pers op 8 de­cem­ber door on­der meer het nieu­we Hof Van Bus­ley­den.

VICTORIANO MORENO FOTO

Por­ti­co uit het luis­ter­ver­haal Brie­ven aan Bi­jou heeft zijn staart ach­ter­ge­la­ten op het ge­bouw van de Voet­gan­gers­tun­nel.

FOTO RR

Huif­kar­toch­ten van de Gro­te Markt naar het Speel­kaar­ten­mu­se­um.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.