SIMONE ST. JA­MES

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

★★★èè

Ver­mont, in het noord­oos­ten van de Ver­e­nig­de Sta­ten, 1950. Id­le­wild Hall is een in­ter­naat dat er­om be­kend­staat zelfs de meest on­aan­ge­pas­te en wil­de meis­jes te kun­nen tem­men. Vier van die meis­jes vin­den er el­kaar en slui­ten er vriend­schap voor het le­ven. Tot een van hen ver­dwijnt. 64 jaar la­ter zakt jour­na­lis­te Fi­o­na Sher­i­dan naar Ver­mont af om er het ver­dach­te over­lij­den van haar zus te on­der­zoe­ken. De ver­moe­de­lij­ke moor­de­naar mag dan wel zijn op­ge­pakt, Fi­o­na blijft met een pak vra­gen zit­ten. Vra­gen die te ma­ken heb­ben met het ver­kom­mer­de, door mys­te­ries om­ge­ven Id­le­wild Hall, dat bij de res­tau­ra­tie, be­taald door een on­be­ken­de me­ce­nas, een lu­gu­ber ge­heim prijs­geeft. Zou het er dan toch écht heb­ben ge­spookt? Simone St. Ja­mes, die twin­tig jaar er­va­ring ach­ter de scher­men van di­ver­se tv-pro­gram­ma’s op de tel­ler heeft staan, bouwt in Ge­bro­ken meis­jes de span­ning zorg­vul­dig op, zon­der ooit echt in over­dri­ve te gaan. Haar sfeer­schep­ping en ge­voel voor lo­ca­tie cre­ë­ren net dat ex­tra tik­kel­tje span­ning dat dit ver­haal no­dig heeft om niet als de zo­veel­ste bo­ven­na­tuur­lij­ke spook­thril­ler te kun­nen wor­den weg­ge­zet. Goed voor en­ke­le uren klas­siek thril­ler­ple­zier.

RO­MAN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.