MI­CHAEL ROBOTHAM

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

MICHELLE MARLY

Ma­de­moi­sel­le Co­co en het par­fum van de lief­de, Brandt, 319p

★★★èè

Een ro­man over ’s we­relds be­roemd­ste par­fum, dat ruikt naar meer. De Duit­se Michelle Marly schreef met Ma­de­moi­sel­le Co­co en het par­fum van de lief­de een in­ter­na­ti­o­na­le best­sel­ler. Het ver­haal be­gint in 1919. De toen 36ja­ri­ge Co­co Cha­nel ver­liest haar min­naar Boy Ca­pel bij een on­ge­luk. Al­leen hun ge­za­men­lij­ke laat­ste wens kan de ge­re­pu­teer­de mo­de­ont­werp­ster uit haar le­thar­gie wek­ken: het ont­wer­pen van een ei­gen par­fum. Dat Co­co geen kaas had ge­ge­ten van de par­fu­me­rie, schrik­te haar geens­zins af. Ook als ont­werp­ster was ze niet ge­schoold: eer­der dan haar re­vo­lu­ti­o­nai­re kle­ding­stuk­ken te schet­sen aan de te­ken­ta­fel, plooi­de ze de stof­fen op een le­ven­de man­ne­quin tot het ge­pas­te mo­del. Marly ver­telt le­ven­dig hoe Cha­nel zich op­houdt in ar­tis­tie­ke krin­gen. Ze krijgt een re­la­tie met Stra­vins­ky en via die Rus­si­sche con­nec­tie ont­moet ze Di­mi­tri Ro­ma­nov, een ver­arm­de prins. Hij zet haar op het spoor van par­fu­mier Er­nest Beaux, die de aan­zet geeft voor haar ico­nisch geur­wa­ter: Cha­nel N° 5. Los van een kleur­rij­ke bi­o­gra­fie van de ont­werp­ster, is de­ze ro­man een ode aan haar moed. “Nie­mand schrok meer van een vrouw die een rij­broek droeg of rook­te. Dank­zij haar.” ★★★★è

Ge­lau­werd in bin­nen- en bui­ten­land, werkt de Au­stra­li­sche thril­ler­au­teur Mi­chael Robotham ge­staag voort aan zijn in­tel­li­gent oeu­vre. De an­de­re vrouw is al­weer het ne­gen­de deel van een reeks waar­in kli­nisch psy­cho­loog Joe O’Lough­lin en diens vriend, ex-re­cher­cheur Vin­cent Ruiz, de hoofd­rol spe­len. Ge­re­nom­meerd chi­rurg Wil­li­am O’Lough­lin, de va­der van Joe, ligt na een aan­slag op zijn le­ven in co­ma. Wan­neer Joe aan zijn ziek­bed ver­schijnt, zit daar een voor hem on­be­ken­de da­me. Zij stelt zich voor als Oli­via, sinds twin­tig jaar Wil­li­ams part­ner. Dat komt bij Joe, die het als parkin­son­pa­ti­ënt zelf al­maar moei­lij­ker krijgt, bij­zon­der hard aan. Bij zijn we­ten is zijn va­der im­mers al zes­tig jaar sa­men met zijn moe­der Ma­ry. Wie is de­ze vrouw die zo on­be­daar­lijk zit te hui­len? Is ze echt Wil­li­ams le­vens­ge­zel­lin of zit er een heel an­der ver­haal ach­ter? Maar nog veel be­lang­rij­ker: wie zit er ach­ter de moord­aan­slag? Joe en Vin­cent gaan, tot groot on­ge­noe­gen van de po­li­tie, zelf op zoek naar de ant­woor­den op de­ze vra­gen. Robotham laat zich in dit boek van zijn meest in­ti­mis­ti­sche, ver­fijn­de zij­de zien. Zijn ob­ser­va­ties en dia­lo­gen zijn als van­ouds raak en hel­der, maar er zit ook een ho­ge graad van wee­moed in de­ze on­ge­wo­ne thril­ler.

STRIP

PETER VAN DONGEN, TEUN BERSERIK, YVES SENTE

Bla­ke en Mor­ti­mer - De val­lei der on­ster­fe­lij­ken (deel 1), Dar­gaux-Lom­bard 1, 64p

★★èèè

De­ze über­klas­sie­ke stri­preeks blijft re­la­tief trouw aan het erf­goed van E.P. Jacobs, over­le­den in 1987. Nu zijn het aty­pi­sche strips die toch een trouw pu­bliek vin­den, niet vies van lees­werk, be­schrij­ven­de teksten en nos­tal­gie. In dit eer­ste deel van een twee­luik neemt de Bel­gi­sche sce­na­rist Yves Sente de le­zer te­rug naar het pril­le be­gin. Te­rug naar de tijd van het apo­ca­lyp­ti­sche Het ge­heim van de Zwaard­vis, het de­buut van Bla­ke en Mor­ti­mer, die ui­t­ein­de­lijk de hoofd­stad van de Azi­a­ti­sche dic­ta­tor BasamDam­du van de aard­bo­dem ve­gen. Maar hoe ont­snapt hun eeu­wi­ge te­gen­stan­der Ol­rik, de per­fi­de raads­man van de kei­zer? Zo ko­men we te­recht in het Chi­na van de bur­ger­oor­log tus­sen na­ti­o­na­lis­ten, com­mu­nis­ten en krijgs­he­ren. Én in een in­ge­wik­kel­de jacht op een ruim twee­dui­zend jaar oud ma­nu­script. Dat blijkt van groot be­lang te zijn voor de ge­schied­schrij­ving van Chi­na. Het te­ken­werk van Ne­der­lan­ders Peter Van Dongen en Teun Berserik is pri­ma en zit dicht te­gen de stijl van Jacobs uit zijn pi­ra­mi­den­pe­ri­o­de. Al zijn som­mi­ge ac­tie­scè­nes licht over­dre­ven. Maar de twee kun­nen on­danks hun ge­zwoeg de lec­tuur niet red­den wan­neer de ver­tel­ling veel en veel te om­stan­dig is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.