Jan Van Loove­ren gaat op pad met zes be­ken­de vrou­wen langs ge­vaar­lij­ke we­gen “Mijn ma­cho­ge­drag werd me

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

Als we van Op Weg met Jan geen twee­de sei­zoen mo­gen ma­ken, zal ik toch iet­wat te­leur­ge­steld zijn.” Zo sprak Jan Van Loove­ren (50) bij de start van het pro­gram­ma in april 2017. An­der­half jaar la­ter is die twee­de reeks een feit. “De VRT vroeg me om meer uit de au­to te ko­men. Daar­door lijkt het pro­gram­ma weer iets meer op Rei­zen Waes, maar ik vind dat niet ver­ve­lend.”

El­ke af­le­ve­ring is het ver­slag van een avon­tuur­lij­ke vijf­daag­se road­trip, waar­in Jan zijn gast be­ter leert ken­nen. Pas­se­ren de re­vue in het twee­de sei­zoen: ac­tri­ces No­ra Gha­rib (Al­ba­nië), Ti­na Mae­re­voet (Sri Lan­ka) en Lien Van de Kel­der (El Sal­va­dor), ex-zeil­ster Evi Van Ac­ker (Viet­nam), ra­dio­pre­sen­ta­tri­ce Karo­lien De­bec­ker (Ma­rok­ko en de Sa­ha­ra), en kok­kin Dag­ný Rós Ás­munds­dót­tir (IJs­land). “Ik ben nooit een ont­dek­kings­rei­zi­ger ge­weest die met een rug­zak de we­reld ging ver­ken­nen. Dank­zij Op Weg Met Jan kom ik voor het eerst over de ver­re lands­gren­zen.”

Je gaat uit­slui­tend met vrou­wen op pad. Had #MeToo een in­vloed op die be­slis­sing?

Mis­schien on­recht­streeks wel. Het was al­les­zins een ken­te­ring in on­ze maat­schap­pij. We zijn meer be­zig met vrou­wen­rech­ten, de ge­lijk­heid tus­sen man­nen en vrou­wen qua lo­nen,… Het was vo­rig sei­zoen po­li­ti­ca As­si­ta Kan­ko die hier­over al uit­ge­breid ver­tel­de in de uit­zen­ding. Ik heb toen ge­zegd dat ik bij een ver­volg al­leen nog vrou­wen zou mee­ne­men. Ge­woon om mijn steen­tje bij te dra­gen.

Wat je toen wel­licht niet 100% se­ri­eus be­doel­de?

Nee, maar ik had wel in de smie­zen – en dat had ik ook te­gen de re­dac­tie ge­zegd – dat ik me in die eer­ste reeks an­ders ge­droeg als ik met een vrouw op pad was. Het blijft toch de an­de­re soort. Je kan niet de­zelf­de mop­pen ma­ken. Of al­leen na­dat je gron­dig hebt af­ge­tast of ze niet on­ge­past zou­den zijn. Ik voel­de me ook al­tijd wat on­ge­mak­ke­lij­ker. Het was voor­al bij As­si­ta dat ik die on­ge­mak­ke­lijk­heid het hardst voel­de. Ze is po­li­ti­ca, fe­mi­nis­te... Ik wou dus niet on­no­zel doen. Bij Sa­rah Bet­tens was er ook die ze­nuw­ach­tig­heid. Maar dat was dan eer­der om­dat het een jeugd­idool was.

Je re­dac­tie vond het een top­idee om je met vrou­wen op pad te stu­ren. Maar hoe re­a­geer­de je vrouw?

(lacht) Els­ke (ac­tri­ce Els Bé­at­se, red.) lag daar niet wak­ker van. Ze vond dat zelf ook een goed idee, om­dat vrou­wen in pro­gram­ma’s of in het the­a­ter vaak in de min­der­heid zijn. Ze wees me daar al dik­wijls op. On­langs zelfs nog tij­dens een the­a­ter­voor­stel­ling. Ze­ven man­nen, twee vrou­wen. Of in een film: voor ie­de­re vrouw zijn er drie of vier man­ne­lij­ke rol­len. El­ke keer be­noemt ze dat en ze heeft ook ge­lijk. Dus er was geen re­den om nu dwars te lig­gen.

Als je je min­der op je ge­mak voelt bij vrou­wen, doe je ei­gen­lijk zes af­le­ve­rin­gen aan ma­so­chis­me?

Ja, maar niet ex­treem (lacht). Ik trek men­sen uit hun com­fort­zo­ne en dan is het maar nor­maal dat ik in de­zelf­de si­tu­a­tie zit. Ik heb het hen ook ge­zegd dat ik me ze­ker in het be­gin wat on­ge­mak­ke­lijk voel­de. Ver­ge­lijk het met een ge­or­ga­ni­seer­de bus­reis. Men ver­wacht dat je op de­zelf­de plaats gaat zit­ten naast een per­soon die je niet kent. Met man­nen zou ik snel­ler aan de praat ra­ken dan met vrou­wen. In Op Weg Met Jan was dat net het­zelf­de. Ze­ker als ik de man al ken­de – zo­als Car­ry Goos­sens vo­rig jaar – werd het al gauw een ge­zel­lig man­nen-on­der­ons­je. Maar het hoeft niet al­tijd zo vlot­jes te gaan. Voor het pro­gram­ma is die strug­gle zelfs in­te­res­san­ter.

Het ren­dez-vous met Thuis-ac­tri­ce Ti­na Mae­re­voet ver­liep niet vlek­ke­loos. Blijk­baar had je een aan­va­ring met haar ge­had?

In de be­gin­da­gen van mijn car­ri­è­re speel­de ik the­a­ter en Ti­na deed toen sta­ge. Ik was een deug­niet, en heb haar iets min­der res­pect­vol be­han­deld. Sa­men met en­ke­le col­le­ga’s maak­te ik het haar las­tig. Als ze haar mui­zen­kos­tuum aan­had met een staart van en­ke­le me­ters, ging ik op die staart staan of hield ik haar er­aan vast. Dat soort klei­ne

FOTO'S JEROEN HANSELAER, VRT

Jan Van Loove­ren trekt in Op Weg Met Jan op road­trip met zes be­ken­de vrou­wen: “Ze heb­ben me aan­ge­naam ver­rast ach­ter het stuur., voor­al Karo­lien De­bec­ker vloog over de we­gen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.