“Wij kie­zen voor re­ge­ren, niet voor de­ser­te­ren”

CD&V-voor­zit­ter Wou­ter Be­ke haalt uit naar N-VA op nieuw­jaars­re­cep­tie

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - POLITIEK - (agy)

Wou­ter Be­ke preekt de re­vo­lu­tie. Te­gen de po­pu­lis­ten van links en van rechts. “Wat ze ge­ven zijn zeep­bel­len en lucht­kas­te­len”, klonk het op de nieuw­jaars­re­cep­tie van CD&V. “Wat ze ne­men zijn ze­ker­heid en be­scher­ming.”

Bij naam wer­den ze niet ge­noemd, maar je moet al bij­na een jaar on­der een steen heb­ben door­ge­bracht om niet door te heb­ben dat de mees­te sne­ren van CD&V-voor­zit­ter Wou­ter Be­ke maar één ge­a­dres­seer­de had­den: N-VA. “Ik lees dat an­de­ren dro­men over on­be­stuur­baar­heid na de ver­kie­zin­gen van mei. Een Bel­gi­sche shut­down op zijn Trumps. Dat is geen droom, dat is een nacht­mer­rie”, zei Be­ke. “Het maakt het voor de kie­zer wel meteen dui­de­lijk: kie­zen voor ver­ant­woor­de­lijk­heid of vaan­del­vlucht. Voor re­ge­ren of de­ser­te­ren.”

Er moet een re­vo­lu­tie ko­men, ver­kon­dig­de Be­ke. En de zaal vol CD&V’ers juich­te hem toe. Want Be­ke mikt op een re­vo­lu­tie van de re­de­lijk­heid. “On­ze ma­nier van le­ven staat op het spel”, zei hij. “Al­les waar wij voor staan wordt in twij­fel ge­trok­ken.”

Dus wil Be­ke dat zijn par­tij en zijn mi­nis­ters daar in de bres sprin­gen. Al­le­maal kre­gen ze hun rond­je ap­plaus, mi­nis­ter van Jus­ti­tie Koen Geens nog het meest. En tot slot be­dank­te Be­ke pre­mier Char­les Mi­chel (MR). “Po­li­tiek gaat over sa­men­wer­ken, over par­tij- en taal­gren­zen heen. Be­dankt, Char­les.”

Waar­op het tijd was om het nieu­we jaar goed in te zet­ten. Zan­ger Raf Van Brus­sel kreeg het po­di­um van Wou­ter Be­ke. Hij moest het feest­je op gang trek­ken. Daar­na volg­den een dj en de obli­ga­te po­lo­nai­se.

FOTO BELGA

CD&V “kiest voor ver­ant­woor­de­lijk­heid”, al­dus Wou­ter Be­ke.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.