Een op de drie die­ren­art­sen kampt met burn-out

Oor­za­ken: hels werk­tem­po en zor­gen over wan­be­ta­lers

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND - TOM LE BACQ

Help, de die­ren­arts is ziek. Liefst der­tig pro­cent kampt met een burn-out. Dat blijkt uit een be­vra­ging van de VUB bij meer dan zes­hon­derd die­ren­art­sen. Het hel­se werk­tem­po van 60 tot 100 uur per week ligt aan de ba­sis. Maar ook: baas­jes die niet wil­len be­ta­len. “We staan mach­te­loos”, zegt Marc Vang­he­lu­we van fe­de­ra­tie Sa­vab.

Ze had­den zélf het onderzoek be­steld bij de Vrije Uni­ver­si­teit Brus­sel (VUB), om­dat er zo veel alar­me­ren­de be­rich­ten wa­ren over de­pres­sies, burn-outs en zelf­do­ding bij die­ren­art­sen. En de re­sul­ta­ten zijn ef­fec­tief ver­ont­rus­tend. Een op de drie ac­tie­ve Vlaam­se die­ren­art­sen kampt met de symp­to­men van bur­nout, blijkt uit de be­vra­ging die meer dan zes­hon­derd die­ren­art­sen in­vul­den.

Ver­do­ken ar­moe­de

De be­lang­rijk­ste re­den: het hel­se werk­rit­me. “Ze klop­pen ge­mid­deld zes­tig tot hon­derd uur per week en doen ge­mid­deld twee keer per week nacht­werk”, zegt pro­fes­sor El­ke Van Hoof (VUB), die de stu­die maak­te.

Maar een an­der groot strui­kel­blok: geld­pro­ble­men. “Je zou het niet zeggen als je de blin­ken­de en mo­der­ne prak­tij­ken ziet, maar er is veel ver­do­ken ar­moe­de”, zegt Marc Vang­he­lu­we van be­roeps­fe­de­ra­tie Sa­vab.

Er is geen vast ta­rief voor wat een die­ren­arts doet, en de con­cur­ren­tie neemt toe (15% meer die­ren­art­sen in vijf jaar tijd). Dat zet druk op de prij­zen, ter­wijl een be­gin­nen­de die­ren­arts ook al snel 50.000 tot 100.000 eu­ro in­ves­te­rin­gen moet doen in scan­ners en ap­pa­ra­tuur voor echo­gra­fi­een.

Dat doet de fi­nan­ci­ë­le las­ten enorm toe­ne­men. “Voor­al als je dan nog te ma­ken krijgt met wan­be­ta­lers”, zegt Vang­he­lu­we. “Dat ge­beurt va­ker dan vroe­ger: men­sen die wei­ge­ren te be­ta­len. Die zeggen: ik be­taal niet, maar je moet me hel­pen. Dat is je plicht als die­ren­arts. Wat moet je dan doen? Hun dier bij­hou­den tot ze be­taald heb­ben? Dan loop je de kans dat je drie we­ken later nog met die hond of kat zit.”

Marc Vang­he­lu­we Sa­vab

‘‘Men­sen zeggen: ‘ik be­taal niet, maar je moet me hel­pen. Dat is je plicht als die­ren­arts.’ Wat moet je dan doen? Hun dier bij­hou­den tot ze be­taald heb­ben?’’

Ver­ze­ke­ring

Ver­plich­te voor­af­be­ta­lin­gen zijn er niet bij die­ren­art­sen. “Als het echt om een nood­ge­val gaat, is het moei­lijk om die be­ta­ling voor­af te re­ge­len”, zegt die­ren­arts Loui­se Mol­laert van Sa­vab. “Maar dan we­ten we vaak al dat we nooit be­taald zul­len wor­den.”

“Je kan dan een deur­waar­der in­scha­ke­len, maar dat is duur en com­plex en geen ga­ran­tie op suc­ces”, zegt Vang­he­lu­we.

Wat kan hel­pen, is een al­ge­me­ne ver­ze­ke­ring voor wie een huis­dier neemt, zegt Sa­vab. “Maar die is op dit mo­ment vaak nog duur en nog niet al­ge­meen in­ge­bur­gerd”, zegt Mol­laert.

FOTO GETTY IMAGES

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.