“Hij keek Ro­ger recht in de ogen, en toen druk­te hij het gas­pe­daal in”

Ne­der­land­se dood­rij­der (56) wordt bin­nen­kort uit­ge­le­verd aan Bel­gië

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND - (cel)

“Dit was geen on­ge­val. Die vracht­wa­gen­chauf­feur keer Ro­ger recht in de ogen, en toen druk­te hij het gas­pe­daal in”, zeggen de ge­le hes­jes die vrij­dag in We­zet, bij Luik, ge­tui­ge wa­ren van de do­de­lij­ke aan­rij­ding. Ook het Luik­se par­ket lijkt over­tuigd dat de Ne­der­land­se chauf­feur doel­be­wust op men­sen in­reed.

Een he­le dag lang was hij voort­vluch­tig, maar za­ter­dag­avond om 22u heeft de Ne­der­land­se po­li­tie dan toch de vracht­wa­gen­chauf­feur op­ge­pakt die een dag eer­der aan de Bel­gisch-Ne­der­land­se grens een ma­ni­fes­tant van de ge­le hes­jes doodreed.

Hoe­wel de Ne­der­land­se po­li­tie al snel wist waar de man zat, moest ze en­ke­le uren wach­ten op het aan­hou­dings­be­vel uit ons land. Het gaat om een 56-ja­ri­ge Ne­der­lan­der uit Don­gen bij Til­burg. De man is aan­ge­hou­den en zal aan ons land wor­den uit­ge­le­verd.

Vrij­dag­avond rond 19u werd op de E25 tus­sen Luik en Maas­tricht aan de grens­over­gang een fil­ter- blok­ka­de op­ge­zet. Au­to’s moch­ten door, vracht­wa­gens moesten aan de kant. Maar een ge­le vracht­wa­gen wil­de door de blok­ka­de glip­pen. “Hij hield halt toen hij zag dat we de blok­ka­de ge­slo­ten had­den”, ver­tel­len de ma­ni­fes­tan­ten. “Hij stond stil. Maar plots gaf hij gas en reed hij met vol­le snel­heid op ons in.”

Vol­gens de de­mon­stran­ten zag de chauf­feur dui­de­lijk dat er vijf men­sen voor hem ston­den. “Hij heeft Ro­ger recht in de ogen ge­ke­ken en gas ge­ge­ven”, zei Sa­bi­ne aan een ploeg van RTBf.

Ge­bro­ken ruit

Ook het Luik­se par­ket gaat niet uit van een on­ge­val. “We mo­gen er­van uit­gaan dat hij moed­wil­lig op hen in­reed”, zegt het Luik­se par­ket. De aan­klacht luidt ‘sla­gen en ver­won­din­gen zon­der het oog­merk om te do­den, maar met de dood tot ge­volg’.

Toch wil het ge­recht de Ne­der­lan­der graag on­der­vra­gen. Want de voor­ruit van de vracht­wa­gen was ge­bro­ken. Speur­ders wil­len we­ten of de ge­le hes­jes zijn ruit ka­pot sloe­gen, en hij mis­schien daar­om in pa­niek door­reed.

Vol­gens de ge­le hes­jes sloeg slacht­of­fer Ro­ger Bor­lez (50) op de ruit na­dat hij was aan­ge­re­den en hij zich aan de truck vast­klamp­te. “Om de chauf­feur dui­de­lijk te ma­ken dat hij ver­plet­terd werd.” Hij moest na en­ke­le me­ters los­la­ten.

Bor­lez komt uit het Waal­se Liers en is va­der van twee kin­de­ren. “Hij was een geel hes­je van het eer­ste uur. Ro­ger was er al bij in no­vem­ber, toen we brand­stof­de­pots blok­keer­den.”

FOTO BELGA

Aan het stai­on Luik-Guil­lemins wor­den kaars­jes uit­ge­deeld ter na­ge­dach­te­nis van slacht­of­fer Ro­ger Bor­lez (klei­ne foto).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.