Pre­mier Mi­chel over­weegt Eu­ro­pe­se lijst te trek­ken

Clash met Paul Mag­net­te (PS) op komst?

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND - (dds) (lob)

Jaar­lijks een vas­te klant in de lijst met knel­punt­be­roe­pen: in­for­ma­ti­cus. Voor de func­tie ‘ana­list ont­wik­ke­laar’ wa­ren er het laat­ste jaar in Vlaan­de­ren bij­na 4.000 va­ca­tu­res, ter­wijl er ge­mid­deld maar 900 werk­zoe­ken­den wa­ren met die com­pe­ten­tie. “Het is vijf over twaalf”, zegt Bert Mons, di­rec­teur van Vo­ka West-Vlaan­de­ren. “De krap­te op de ar­beids­markt is gi­gan­tisch.”

Daar­om heb­ben de werk­ge­vers- or­ga­ni­sa­ties Vo­ka en Ago­ria een sa­men­wer­king op­ge­zet met on­der meer de VDAB om Ma­rok­kaan­se in­for­ma­ti­ci naar Vlaan­de­ren te ha­len. De be­doe­ling is in de twee­de helft van dit jaar de eer­sten te ver­wel­ko­men.

De Ma­rok­kaan­se te­gen­han­ger van de VDAB, Ana­pec, se­lec­teert de in­for­ma­ti­ca­stu­den­ten die aan de pro­fie­len vol­doen. Ver­vol­gens wer­ven de Vlaam­se be­drij­ven de Ma­rok­kaan­se in­for­ma­ti­ci aan, met een con­tract van zes maan­den tot één jaar. Daar­na is er de mo­ge­lijk­heid voor een vas­te aan­stel­ling. Voor­lo­pig wordt het pro­ject klein­scha­lig ge­hou­den: het doel is om in een pe­ri­o­de van an­der­half jaar der­tig Ma­rok­ka­nen aan te trek­ken.

Het Vlaams Agent­schap In­bur­ge­ring zal de werk­ne­mers be­ge­lei­den bij het le­ren van het Ne­der­lands. Er is ook in ken­nis­ma­kings­les­sen met de Vlaam­se en Bel­gi­sche cul­tuur voor­zien.

Het pro­ject kost 1,2 mil­joen eu­ro. De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie draagt de kos­ten. Pre­mier Char­les Mi­chel (MR) trekt op 26 mei mo­ge­lijk de Eu­ro­pe­se lijst voor de Frans­ta­li­ge li­be­ra­len. De voor­bije ver­kie­zin­gen trok hij tel­kens de Waals-Bra­bant­se Ka­mer­lijst.

Een re­ge­ring-Mi­chel II blijft de am­bi­tie van MR. Maar als de par­tij niet in de vol­gen­de re­ge­ring zit, oogt het Eu­ro­pees Par­le­ment, of zelf een post als Eu­ro­pees com­mis­sa­ris, een stuk aan­trek­ke­lij­ker voor Mi­chel dan een een­vou­dig Ka­mer­zit­je. Lo­pen de ver­kie­zin­gen daar­en­te­gen goed voor MR, dan hoeft niets Mi­chel te­gen te hou­den om sa­men met MR-voor­zit­ter Olivier Chas­tel de on­der­han­de­lin­gen te voe­ren voor par­tij.

Maar niet ie­der­een is er ge­rust in. “Als hij Eu­ro­pees trekt, komt hij te­gen­over Paul Mag­net­te (PS) te staan. Die zou hem wel eens kun­nen af­troe­ven”, zegt een MRkop­stuk. Nog een min­punt is dat het Fran­se kies­col­le­ge veel klei­ner is dan het Ne­der­land­se. Louis Mi­chel (MR) be­haal­de in 2014 dan wel een top­sco­re van 264.550 stem­men, maar in de – man­ke – ver­ge­lij­king met de 531.030 stem­men van Guy Ver­hof­stadt lijkt dat klein bier. Om nog te zwij­gen van de sco­re die Theo Fran­c­ken (N-VA) zou kun­nen neer­zet­ten, mocht hij Eu­ro­pees gaan.

zijn

FOTO LVD

In­for­ma­ti­ci zijn grof wild op de Vlaam­se ar­beids­markt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.