Na­gel­bij­ten tot de ech­te fi­na­les

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - VOETBAL -

Het is in­tus­sen al meer dan twee maan­den ge­le­den dat Beer­schot Wilrijk nog eens een com­pe­ti­tie­wed­strijd ver­loor. Op 30 ok­to­ber gin­gen de troe­pen van Stijn Vre­ven on­der­uit bij Union, sinds­dien won­nen ze ze­ven keer en speel­den ze twee keer ge­lijk. Goed voor een fraaie 23 op 27. Maar ook KV Me­che­len is aan een hal­lu­ci­nan­te reeks be­zig. In de­zelf­de pe­ri­o­de pak­te KV even­eens 23 op 27, maar hun on­ge­sla­gen reeks in 1B is al be­zig sinds 14 sep­tem­ber. Toen ver­lo­ren de Kak­kers met 1­0 op het Kiel. De ze­ge van KV Me­che­len op het veld van Union be­ves­tigt wat al­le 1B­vol­gers al een he­le poos dach­ten: de strijd om de pro­mo­tie zal een du­el wor­den tus­sen Me­che­len en Beer­schot Wilrijk. Union heeft zich lang ge­weerd en is een mooie der­de, maar de Brus­sel­se club doet na de thuis­ne­der­laag van zon­dag niet meer mee voor de pro­mo­tie.

Nog een op­val­len­de vast­stel­ling: Beer­schot Wilrijk is de eer­ste ploeg uit de top 3 die dit sei­zoen kon win­nen op Schier­vel­de. Na ruim een uur vroe­gen de aan­we­zi­ge jour­na­lis­ten zich af hoe dat kan. De thuis­ploeg kwam im­mers bij­zon­der zwak voor de dag, kon ei­gen­lijk nooit aan­spraak ma­ken op pun­ten­ge­win en leek lan­ge tijd rijp voor de slacht­bank. Maar Beer­schot Wilrijk ver­zuim­de om de match ‘dood te ma­ken’. Een oud zeer uit de eer­ste pe­ri­o­de dat op­nieuw de kop op­stak. En zo moest Mi­ke Van­ha­mel, die een sei­zoen van hoog­tes en laag­tes kent, de be­zoe­kers met een kat­ten­sprong in de ex­tra tijd van pun­ten­ver­lies be­hoe­den. Toch weer een dub­bel­tje op zijn kant. Een beet­je het ver­haal van Beer­schot Wilrijk dit sei­zoen: do­mi­ne­ren, veel kan­sen af­dwin­gen maar toch al te vaak bib­be­ren tot het laat­ste fluit­sig­naal. En zo zal het de ko­men­de we­ken in el­ke wed­strijd weer na­gel­bij­ten zijn. Nog ze­ven fi­na­les tot de éch­te fi­na­les, elk pun­ten­ver­lies kan nu fa­taal zijn. Maar Beer­schot Wilrijk heeft nog één groot voor­deel: KV Me­che­len moet nog naar het Kiel ko­men. Schrijf het op: za­ter­dag 26 ja­nu­a­ri om 20.30u. Dan staat de top­per tus­sen de ti­tel­pre­ten­den­ten op het pro­gram­ma. Een al­les­be­slis­send streek­du­el op het scherpst van de snee? On ver­ra.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.