“Ein­de van een min­de­re pe­ri­o­de”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - SPORTREGIO - (pni)

Ru­pel Boom heeft het nieu­we jaar goed in­ge­zet met een mooie over­win­ning en zorg­de voor de eer­ste thuis­ne­der­laag van het sei­zoen voor te­gen­stan­der Châ­te­let. De Steen­bak­kers haal­den het met 2-3. Len­nard Hens nam twee van de drie goals voor zijn re­ke­ning.

De ver­re bus­rei­zen bra­ken Ru­pel Boom dit sei­zoen al vaak zuur op. Er werd on­der meer ver­lo­ren op Luik, Thes en Vir­ton. “Dan duurt het lang al­vo­rens je te­rug in Boom bent. Ge­luk­kig pak­ten we nu wel een keer de drie pun­ten en dus was er vol­op am­bi­an­ce op de bus”, ver­telt doel­pun­ten­ma­ker Len­nard Hens.

De Boom­se mid­den­vel­der wist maar liefst twee keer te sco­ren. Eerst met een knap schot van bui­ten de zes­tien, later met de stil­aan ken­mer­ken­de zwie­per op vrij­schop. “Ik ben blij dat ik nog eens be­slis­send kon zijn voor de ploeg, want ik kom uit een min­de­re pe­ri­o­de. Mijn laat­ste wed­strij­den voor de win­ter­stop wa­ren niet goed. Ik lag er­op ge­brand om het nieu­we jaar in te zet­ten met een knal­pres­ta­tie en dat is me ge­lukt”, al­dus Hens.

Het was zwoe­gen en zwe­ten voor de drie pun­ten. De 2-3 viel pas in de ex­tra tijd. “Het was op het nip­per­tje, maar dat zijn de mooi­ste over­win­nin­gen. Ik denk dat het schot van Yan­nick Put zelfs een beet­je af­week, dus we had­den het ge­luk aan on­ze zij­de”, zegt Hens. “De over­win­ning was dub­bel en dik ver­diend, daar be­staat niet de min­ste twij­fel over. We kwa­men voor rust al twee keer op voor­sprong, maar ga­ven die tel­kens weer uit han­den. Châ­te­let kwam na rust al snel met tien te staan, maar leek stand te hou­den. Tot die laat­ste mi­nuut dan. Dit zijn drie zeer be­lang­rij­ke pun­ten voor ons.”

Brood­no­di­ge pun­ten ook, want on­de­r­in wint haast ie­der­een. “Al­le ploe­gen on­der­aan het klas­se­ment zijn wak­ker ge­scho­ten. Ru­pel Boom kwam al snel op voor­sprong wan­neer Hens met een schot va­nop twin­tig me­ter doel­man Mo­ri­co­ni ver­schalk­te. De re­ac­tie van de thuis­ploeg volg­de snel en na on­oor­deel­kun­dig ver­de­di­gen bij Ru­pel Boom kon Thi­baut ge­lijk­stel­len. Hens scoor­de nog voor rust een twee­de keer, nu met een fraai ge­bor­stel­de vrij­schop. Op­nieuw volg­de de ont­nuch­te­ring snel, want Man­zin­ga kon twee mi­nu­ten later voor de 2-2 rust­sco­re zor­gen. We na­de­ren tot op drie pun­ten van de vier­de plaats, maar Heist telt als veer­tien­de ook am­per ze­ven pun­ten min­der. In de ko­men­de we­ken tref­fen we Geel en Heist, dat wor­den cru­ci­a­le mat­chen.”

In­tus­sen wordt er ook al ge­praat over vol­gend sei­zoen. “Ie­der­een weet dat ik

Ru­pel Boom was baas na de pau­ze, maar leek met één punt vre­de te moe­ten ne­men. Tot Yan­nick Put het in de ex­tra tijd van net bui­ten de zes­tien pro­beer­de. De bal week af en ging zo toch te­gen de net­ten. graag in Boom ben en er ge­rust nog een aan­tal ja­ren bij wil doen. Maar ik ben ein­de con­tract en dat we­ten de an­de­re clubs ook. We zien wel wat er uit de bus komt, dat houdt me nu nog niet echt be­zig”, be­sluit Hens.

FOTO GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Doel­pun­ten­ma­ker Len­nard Hens in ac­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.