“Als we had­den ver­lo­ren, was het boe­ken toe”

FC Eke­ren van aan­voer­der Joren Din­ge­mans pakt punt na zwak­ke eer­ste helft

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - SPORTREGIO - QUIN­TEN VAN DEN BROECK (ku­gu) (qvdb)

Na zes ne­der­la­gen op rij be­haal­de FC Eke­ren te­gen Wil­le­broek­se nog eens een punt (1-1), al schiet het daar in het klas­se­ment niet veel mee op. “Met dit re­sul­taat kun­nen we niet te­vre­den zijn”, al­dus Eke­ren­aan­voer­der Joren Din­ge­mans.

“Er zat ze­ker meer in”, zegt de mid­den­vel­der. “In de twee­de helft werd dui­de­lijk dat we fy­siek veel ster­ker wa­ren dan Wil­le­broek­se, dat na de rust ei­gen­lijk niet meer in het spel voor­kwam. Maar zo­als wel va­ker al ge­beur­de, lie­ten we het he­le­maal af­we­ten in de eer­ste helft. We wa­ren veel te on­rus­tig aan de bal, met veel bal­ver­lies tot ge­volg. Daar kwam nog eens bij dat we niet scherp ge­noeg aan de wed­strijd be­gon­nen, waar­door Wil­le­broek­se zijn voet­bal kon spe­len. Dom, want on­danks het feit dat Wil­le­broek­se sa­men met ons laat­ste staat, be­schikt het met jon­gens als M’Fau­me en Chi­med­za over ge­noeg voet­bal­len­de kwa­li­tei­ten om het el­ke ploeg moei­lijk te ma­ken. Toen Wil­le­broek­se vlak voor rust op voor­sprong kwam, zag het er niet goed uit voor ons. Ge­luk­kig kon­den we de sche­ve si­tu­a­tie in de twee­de helft recht­zet­ten. Als we had­den ver­lo­ren, was het boe­ken toe.”

Aan­val­ler en red­der in nood Niels Lam­brechts, die met zijn doel­punt nog een be­lang­rijk punt uit de brand sleep­te, deelt de mening van zijn aan­voer­der.

“Een ge­lijk­spel is niet waar we op had­den ge­mikt, maar het is nog al­tijd be­ter dan ver­lie­zen”, zegt Lam­brechts. “On­ze eer­ste helft was in­der­daad niet goed. We speel­den met één spits en het was de be­doe­ling dat Din­ge­mans en ik voor de aan­slui­ting zorg­den. Dat kwam er niet echt uit. Na de rust zijn we met twee spit­sen gaan spe­len en dat had meteen re­sul­taat. Al Ba­la­hi ging op rechts zijn man voor­bij en bracht de bal goed voor doel. Ik kon hem in één tijd in het zij­net de­vi­ë­ren. Een mooi doel­punt, al is het jam­mer dat het geen drie pun­ten op­le­vert.”

En zo komt Eke­ren stil­aan in vie­ze pa­pie­ren te zit­ten. “Als we de de­gra­da­tie wil­len ver­mij­den, zul­len we de ko­men­de twaalf mat­chen het on­der­ste uit de kan moe­ten ha­len. Ge­luk­kig is de sfeer nog goed. Dat we op en naast het veld een hech­te groep vrien­den zijn, blijft ons sterk­ste wa­pen.”

maar op de thuis­goa­lie stuit­te. Meteen na de pau­ze ver­dub­bel­de Leest de voor­sprong, toen Ste­vens op aan­ge­ven van Ver­brug­gen kon sco­ren. Bras­schaat re­a­geer­de nog via Ren­nen, die een vrij­schop met het hoofd in doel ver­leng­de, maar ver­der kwam het niet meer. De be­zoe­kers na­men in de eer­ste helft het mees­te ini­ti­a­tief, maar dat le­ver­de geen gro­te kan­sen op. Een schot van Van Mal­der ging hoog over en de po­ging van Osa­gie was te zwak om thuis­doel­man Gy­sels te ver­ont­rus­ten. Vlak voor de rust was het toch raak. De Smet stuur­de M’Fau­me in de diep­te, die vlot voor­bij Rutten ging en scoor­de. Een half­uur voor tijd bracht Lam­brechts de bord­jes

voor de eer­red­der zor­gen.

weer in even­wicht na­dat hij een voor­zet van Al Ba­la­hi in één tijd bin­nen­werk­te. Eke­ren pro­beer­de nog een slot­of­fen­sief in te zet­ten, maar een af­stands­schot van Cal­lens be­land­de niet in doel.

FOTO KOEN FASSEUR

Simon Jans­sens van FC Eke­ren (rechts) pro­beert Sha­ba­ni M’Fau­me van Wil­le­broek­se met al­le mo­ge­lij­ke mid­de­len af te stop­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.