“We heb­ben het weer pro­fes­si­o­neel op­ge­lost”

Lei­der Zandhoven be­haalt zelfs met ne­gen spe­lers lo­gi­sche over­win­ning te­gen buur Pul­le

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - SPORTREGIO - (lver)

Lei­der Zandhoven is in de der­by te­gen Pul­le nooit in de pro­ble­men ge­ko­men. Pul­le voet­bal­de noch­tans van­uit een goe­de or­ga­ni­sa­tie, maar ge­brek aan op­let­tend­heid bij een hoek­schop lag aan de ba­sis van de 2-0-ne­der­laag.

De wed­strijd was vrij ge­slo­ten, maar werd open­ge­bro­ken op een stil­staan­de fa­se. Een hoek­schop van Ro­bin Jacobs werd door Wil­lem Van On­ge­val bin­nen­ge­kopt. “Met Ro­bins trap­tech­niek heb­ben we een ge­wel­di­ge troef in huis”, geeft Van On­ge­val zijn Zand­ho­ven­se col­le­ga-cen­tra­le ver­de­di­ger een com­pli­ment. “Dit keer was het mijn beurt om daar­van te pro­fi­te­ren en te sco­ren.”

“We wa­ren noch­tans ver­wit­tigd voor de sterk­te van Zandhoven op stil­staan­de fa­ses”, foe­ter­de Pul­le-doel­man Ruben Pel­le­groms. “Te­gen de­ze ploeg moet je 120 pro­cent ge­con­cen­treerd zijn en dat was bij ons niet het ge­val. We moe­ten de hand in ei­gen boe­zem ste­ken.”

De wed­strijd leek nog voor de rust in een be­slis­sen­de plooi te zijn ge­legd, toen Ver­ber­ck scoor­de na­dat Do­mi­nic Jacobs een voor­zet van Dan­c­kers te­gen de krui­sing had ge­kopt. Toch maak­te de thuis­ploeg het zich­zelf na de rust moei­lijk met twee ro­de kaar­ten. “De eer­ste ge­le kaart voor Do­mi­nic Jacobs was licht”, ver­telt naam­ge­noot Ro­bin Jacobs. “De twee­de kon je ge­ven. De ro­de kaart voor Ver­brae­ken was te­recht, al was het ze­ker niet zijn in­ten­tie. Van­af dat mo­ment lag on­ze fo­cus op de ver­de­di­gen­de or­ga­ni­sa­tie. We heb­ben dat pro­fes­si­o­neel op­ge­lost.”

“De spe­ler van Zandhoven raak­te met zijn voet mijn neus”, ver­dui­de­lijkt doel­man Pel­le­groms. “Het was spec­ta­cu­lair en ge­vaar­lijk. Ge­luk­kig viel bij mij de scha­de mee.”

On­danks de nu­me­rie­ke meer­der­heid le­ver­den de aan­val­len­de ac­ties van Pul­le niets op, al was mid­den­vel­der Tom­my Van Brandt wel be­drij­vig. “Ik kwam een paar keer kort bij een doel­punt met een bal op de lat en op de paal. Als we de aan­slui­tings­tref­fer sco­ren, wordt het nog span­nend. Nu bleef die uit en ver­lo­ren we zelf nog Vermeiren met rood. Maar goed, de match van vol­gen­de week te­gen Ne­te­zo­nen is veel be­lang­rij­ker in de strijd om het be­houd.” De wed­strijd be­gon even­wich­tig. De eer­ste kans was voor Schu­er­we­gen, maar Pul­le-doel­man Pel­le­groms stond pa­raat. Die laat­ste had ook een goe­de re­flex in huis op een kop­bal van De Bac­ker. Maar bij de daar­op­vol­gen­de hoek­schop was hij kans­loos toen Van On­ge­val kon sco­ren. Ver­ber­ck ver­dub­bel­de nog voor rust de Zand­ho­ven­se voor­sprong na­dat eerst Do­mi­nic Jacobs de paal had ge­trof­fen. In de twee­de helft ver­loor de thuis­ploeg die­zelf­de Jacobs en Ver­brae­ken met rood en ook Pul­le zag met Vermeiren een spe­ler vroeg­tij­dig naar de kant gaan. Van Brandt raak­te zo­wel de lat als de paal en Tang­he zweef­de nog een schot mooi uit zijn doel, maar de ze­ge van de lei­der kwam nooit in ge­vaar.

FOTO KOEN FASSEUR

De spe­lers van Zandhoven vie­ren een doel­punt in de der­by te­gen Pul­le.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.