“Nog nooit op zo’n zwa­re om­loop moe­ten koer­sen”

Brech­te­naar Niels Van­de­put­te heel te­vre­den met po­di­um­plaats als eer­ste­jaars­be­lof­te

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - SPORTREGIO - (kle) (spe)

Nieu­we Bel­gisch kam­pi­oen Ti­mo Kie­lich en Lan­der Loo­ckx wa­ren een maatje te groot, maar ach­ter hen reed Niels Van­de­put­te in de mod­der van Krui­be­ke knap naar de der­de plaats op het BK voor be­lof­ten. Een pres­ta­tie waar de Brech­te­naar heel fier op is.

“Voor­af had ik ge­zegd dat ik vre­de zou ne­men met de plaats die ik be­haal­de zo­lang ik me ach­ter­af maar niets kon ver­wij­ten en het maxi­mum er had uit­ge­haald. Daar­om kan ik best vre­de ne­men met die der­de plaats. Mis­schien zat ook zil­ver er­in, maar in de slot­ron­de was Loo­ckx ge­woon te sterk. Ze­ker na zo’n lan­ge wed­strijd

(de be­lof­ten re­den ruim een uur, ter­wijl een wed­strijd voor hen nor­maal slechts vijf­tig mi­nu­ten duurt, nvdr.).

Dan merk je toch dat Loo­ckx meer kracht heeft dan ik. Ze­ker op die lan­ge rech­te stuk­ken reed hij tel­kens van mij weg. De tech­ni­sche stro­ken la­gen mij dan weer iets be­ter. Nu goed, Loo­ckx ver­dien­de dat zil­ver. Ik mag te­vre­den zijn met brons.”

Qua tac­tiek was het een heel sim­pel Bel­gisch kam­pi­oen­schap, vindt Van­de­put­te.

“Ik heb ge­woon van het be­gin tot het ein­de zo hard ge­re­den als ik kon en ben heel de tijd mijn ei­gen tem­po blij­ven rij­den. Zo kwam ik in de twee­de ron­de puur op tech­niek bij Toon Van­de­bosch, die ik ook al snel van me kon af­schud­den. Ver­vol­gens kwam ik bij Loo­ckx en die heb ik dan zo lang mo­ge­lijk pro­be­ren vol­gen. Ik kan je wel ver­ze­ke­ren dat het enorm las­tig was. Ik kan me niet di­rect her­in­ne­ren dat ik ooit al zo’n zwa­re om­loop on­der de wie­len kreeg ge­scho­ven. Op het WK in Val­ken­burg vo­rig jaar mis­schien, maar aan die wed­strijd denk ik lie­ver niet meer te veel te­rug

(Van­de­put­te ein­dig­de daar 23ste

na heel wat pech, nvdr.).

Als het min­der had ge­re­gend, had je ook een veel mooi­er par­cours ge­kre­gen. Nu kon je en­kel maar lo­pen op die schui­ne kan­ten en dan is het jam­mer dat ik mijn tech­ni­sche mo­ge­lijk­he­den niet heb kun­nen la­ten zien. Maar goed, als eer­ste­jaars der­de wor­den op de­ze om­loop blijft een pres­ta­tie die mag ge­zien wor­den.”

Stik­ka­pot

Van­de­put­te staat er­om be­kend vaak in de laat­ste ron­de nog een enor­me ver­snel­ling in zijn be­nen te heb­ben. Gis­te­ren in Krui­be­ke had hij die kracht ech­ter niet meer.

“Het klopt dat ik vaak op het ein­de nog iets over heb. Vo­rig jaar op het BK in Koksij­de kon ik op die ma­nier brons pak­ken, maar nu zat ik stik­ka­pot. Ik heb af en toe eens ach­ter­om ge­ke­ken om­dat Ma­thijs Wuyts niet zo gek ver ach­ter mij reed. Ik wil­de ab­so­luut dat brons vei­lig­stel­len en ik ben blij dat me dat is ge­lukt.”

Bij de twee­de­jaar­s­nieu­we­lin­gen moest Ma­this Avondts gis­te­ren vre­de ne­men met het brons. De Kalmt­hou­te­naar kon wei­nig be­gin­nen te­gen de su­pre­ma­tie van Jen­te Mi­chels.

“Al in de eer­ste ron­de maak­te ik en­ke­le fou­ten op een schui­ne kant en zag ik Mi­chels meteen voor­sprong ne­men”, zegt Avondts. “Ook Del­mé reed een ij­zer­ster­ke wed­strijd, zo­dat er voor mij niet meer dan het brons in­zat. Het werd met Brent Blom­men en Ren­zo Geurs een fel­le strijd voor dat laat­ste po­di­um­plaats­je. In de voor­laat­ste ron­de had ik moei­te om Blom­men te vol­gen, maar toen hij een klein fout­je maak­te, kon ik bij hem ko­men en hem op mijn beurt ach­ter mij la­ten. Meer zat er echt niet in. Ik ben blij met dat brons.”

De ren­ner uit Kalmt­hout had voor aan­vang van de wed­strijd een heel sim­pel plan­ne­tje. “Ei­gen­lijk wil­de ik pro­be­ren om Mi­chels zo lang mo­ge­lijk te vol­gen, maar dat plan viel dus al snel in dui­gen. Ik had wel een heel goeie start en reed op ze­ker mo­ment zelfs aan de lei­ding. Op de eerst­vol­gen­de brug kwam Mi­chels me ech­ter al voor­bij ge­vlo­gen. Ik had hem nooit kun­nen vol­gen. Al het he­le jaar heeft hij la­ten zien dat hij de bes­te is. Hij pakt ver­diend de ti­tel.”

Zil­ver voor Tes­sa Zwaen­epoel

Bij de meis­jes ju­ni­o­res be­haal­de Tes­sa Zwaen­epoel de twee­de plaats na Ju­lie De Wil­de. He­le­maal ge­luk­kig was ze daar niet mee. “Goud is het eni­ge dat telt op een kam­pi­oen­schap”, al­dus Zwaen­epoel. “Al moet ik toe­ge­ven dat De Wil­de te sterk was. Toen ze mij op ze­ker mo­ment voor­bij­kwam, kon ik ze ab­so­luut niet vol­gen. De bes­te won en daar moet ik me bij neer­leg­gen.” nam Fixit de par­tij weer over­tui­gend in han­den.

FOTO PHOTO NEWS

Niels Van­de­put­te (rechts) op het po­di­um naast kam­pi­oen Ti­mo Kie­lich en Lan­der Loo­ckx.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.