“Ik was te snel ge­start, maar ben dan maar blij­ven gaan”

Bras­scha­te­naar Benoît Goet­hals loopt met rui­me voor­sprong naar eer­ste Ant­werp­se ti­tel

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - SPORTREGIO - BART SPRUIJT (basp)

Benoît Goet­hals is de nieu­we pro­vin­ci­aal kam­pi­oen veld­lo­pen. Op het PK in re­cre­a­tie­do­mein De Nek­ker ver­plet­ter­de de Bras­scha­te­naar gis­te­ren de te­gen­stand.

Door de re­gen la­gen de hel­lin­gen er glib­be­rig bij op het pit­ti­ge par­cours in De Nek­ker. Dat had af en toe strui­kel­par­tij­en tot ge­volg. Lan­ge pin­nen ste­ken was dus de bood­schap. Door het ont­bre­ken van ti­tel­ver­de­di­ger Nick Van Pe­borgh leek er voor­af een span­nen­de ti­tel­strijd in de maak. Goet­hals dacht daar ech­ter an­ders over. Na de eer­ste bocht nam hij de lei­ding en die stond hij niet meer af.

“Ik was in fei­te ook iets te snel ge­start”, zegt Goet­hals. “Na de eer­ste bocht plaatste ik een ver­snel­ling. Mis­schien was die wat over­dre­ven en nog­al vroeg, maar ik lag wel meteen op kop. Van­af dan ben ik ge­woon blij­ven door­lo­pen. Het gat werd steeds gro­ter en ik hield stand.”

Na 27’01 was de buit bin­nen voor Goet­hals. Ach­ter hem won Le­o­pol­do Bur­gue­te de span­nen­de strijd om het zil­ver. Na 27’31 ploe­ge­ren hield hij Maar­ten De Nys (der­de in 27’41) ach­ter zich. Bur­gue­te is een Mexi­caan die vo­rig jaar in sep­tem­ber neer­streek in Bel­gië. In zijn eer­ste cross-sei­zoen gooit de stee­plespe­ci­a­list, die op het Ei­land­je woont, meteen ho­ge ogen. Voor Benoît Goet­hals is zijn pro­vin­ci­a­le schild­je een be­kro­ning van een tot dus­ver be­re­sterk sei­zoen.

“Ik ben een heel mooi cross-sei­zoen aan het draai­en. Voor­al het feit dat ik ie­de­re week een hoog ni­veau haal, doet deugd. Dat be­te­kent dat het geen vorm is van ‘maar even­tjes’. Mijn ba­sis is een stuk bre­der ge­wor­den. Als we daar­op kun­nen voort­bou­wen, be­looft het een erg mooie zo­mer te wor­den”, be­seft hij. “Ik ben heel te­vre­den om hier te win­nen op een mooi par­cours. Zo’n ti­tel geeft toch iets ex­tra.”

Al eens He­ne­gouws kam­pi­oen Toch is het voor Goet­hals niet zijn eer­ste pro­vin­ci­a­le schild­je. “Vroe­ger, toen ik nog in He­ne­gou­wen

woon­de, werd ik daar al één keer pro­vin­ci­aal kam­pi­oen op de kor­te cross. Maar op de lan­ge veld­loop, is het wel mijn eer­ste ti­tel.”

Ook Goet­hals’ team, AC Break, kwam sterk voor de dag. “Britt Van­thil­lo werd twee­de bij de vrou­wen. Jan Adriaen­sen nam on­ver­wacht nog deel aan de kor­te cross waar­op hij zo­waar der­de werd en Dirk Vermeiren was heel sterk bij de ve­te­ra­nen”, loof­de hij zijn team­ge­no­ten. “Vol­gen­de week loop ik de cross in Kerk­ra­de, een top­cross in Ne­der­land. Daar­na doe ik nor­maal ge­zien nog het Vlaams en Bel­gisch kam­pi­oen­schap, maar daar zal de te­gen­stand ui­ter­aard wat ster­ker zijn.”

Bij de scho­lie­ren jon­gens boek­te Louis Van­roy een knap­pe ze­ge.

El­ke God­den kroon­de zich in Me­che­len voor het eerst in haar car­ri­è­re tot pro­vin­ci­aal kam­pi­oe­ne cross bij de vrou­wen. Na een zwa­re strijd vloer­de ze Xe­nia Luxem (zil­ver) en Britt Van­thil­lo (brons).

De vrou­wen maak­ten er een span­nen­de ti­tel­strijd van op De Nek­ker. Al snel na­men Britt Van­thil­lo, El­ke God­den en Xe­nia Luxem de bo­ven­hand. “Britt vloog in het be­gin naar de kop”, zegt God­den. “Mijn idee was om zo lang mo­ge­lijk aan te klam­pen. Xe­nia nam af en toe over, maar voor­al toen Britt aan de lei­ding liep, lag het tem­po heel hoog. Tot ze in de twee­de ron­de plots wat te­rug­viel. Zo ble­ven al­leen Xe­nia en ik over. Ik pro­beer­de het tem­po zo hoog mo­ge­lijk te hou­den. Toen ik een keer­tje voel­de dat Xe­nia wat ver­traag­de, heb ik haar op het stuk windop er pro­be­ren af te lo­pen. Zo moest het ge­beu­ren, want Xe­nia heeft een gi­gan­ti­sche uit­hou­ding. Ik had een klein gaat­je, maar dat groei­de heel traag. Xe­nia is een kop­pi­ge, ze wil­de maar niet kra­ken. Uit­ein­de­lijk had ik der­tig à veer­tig me­ter en dat kon ik hou­den.”

Na een klei­ne 18 mi­nu­ten was de buit bin­nen voor de 22­ja­ri­ge stu­den­te uit He­mik­sem. De 36­ja­ri­ge Luxem, in 2008 nog vi­ce­Bel­gisch kam­pi­oe­ne cross, volg­de op 14 se­con­den en Van­thil­lo op 27 se­con­den. Na en­ke­le dich­te ere­plaat­sen stond God­den zo voor het eerst op het hoog­ste trap­je. “Het deed me toch wat op om het po­di­um te staan naast Britt en Xe­nia. Dat zijn toch niet de min­sten. Al heb ik wel ge­luk ge­had met het weer. De zwaar­de­re om­loop door de he­vi­ge re­gen­val speel­de in mijn voor­deel. Of dit mijn mooi­ste veld­loop­ze­ge ooit is? Dat niet. Dat is en blijft mijn ze­ge bij de scho­lie­ren in de Cross­cup van Huls­hout. Een Cross­cup is moei­lijk te over­tref­fen. Maar de­ze ti­tel komt toch ze­ker in mijn top drie.”

FOTO GMAX

Goet­hals steekt de han­den in de lucht. Hij was gis­te­ren ver­uit de bes­te op het PK. In­zet: Goet­hals (cen­traal) op het po­di­um.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.