Ex­tra trei­nen ha­len we­ke­lijks 5.300 ca­mi­ons van de weg

Li­ne­as an­ti­ci­peert op ver­keers­el­len­de Oos­ter­weel­wer­ken

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - VOORZIJDE PAGINA -

Li­ne­as, de groot­ste pri­va­te spoor­vracht­ope­ra­tor van Eu­ro­pa, gaat de ca­pa­ci­teit van zijn trei­nen van en naar Antwerpen ver­dub­be­len. Die trei­nen ver­bin­den de Ant­werp­se kaai­en via de ‘Main Hub’ van Li­ne­as in Eke­ren met het hin­ter­land en met een twin­tig­tal Eu­ro­pe­se be­stem­min­gen. Op die ma­nier wil Li­ne­as, het vroe­ge­re B-Car­go, we­ke­lijks 5.300 vracht­wa­gens uit de fi­les hou­den. De ope­ra­tor an­ti­ci­peert daar­mee op de ver­keers­el­len­de die de ko­men­de ja­ren door de Oos­ter­weel­wer­ken zal wor­den ver­oor­zaakt.

Spoor­vracht­ope­ra­tor Li­ne­as wil het aan­tal vracht­trei­nen in en uit Antwerpen ver­dub­be­len. Dat kan er­voor zor­gen dat er dub­bel zo­veel vracht­wa­gens uit het ver­keer ver­dwij­nen, be­lang­rijk voor de na­ken­de el­len­de door Oos­ter­weel. “We wil­len ons voor­be­rei­den op de con­ges­tie die er aan zit te ko­men. On­ze troef? Voor­spel­baar­heid”, zegt com­mer­ci­eel di­rec­teur Sam Bruyn­seels.

Li­ne­as is sinds 2017 de naam van wat oor­spron­ke­lijk B Car­go heet­te, de vracht­af­de­ling van de NMBS-groep. Als pri­vé­be­drijf ver­voert het vracht bin­nen de ha­ven, bij­voor­beeld tus­sen bei­de Schel­de­oe­vers, en heeft het re­gel­ma­ti­ge ‘open’ ver­bin­din­gen naar een twin­tig­tal Eu­ro­pe­se be­stem­min­gen. De trei­nen ver­trek­ken met ge­bun­del­de vracht van­af de ‘main hub’ van Li­ne­as, vlak bij de Ho­ge Maey in Eke­ren.

Ver­keers­el­len­de

Door de Oos­ter­weel­wer­ken staat Antwerpen in de ko­men­de ja­ren heel wat ver­keers­el­len­de te wach­ten. Li­ne­as wil zich daar­op voor­be­rei­den. Zo gaat het met ‘Oos­ter­weel­trei­nen’ de ca­pa­ci­teit ver­ho­gen op lij­nen tus­sen Antwerpen en La Lou­vi­è­re, Genk en Zee­brug­ge. Te­ge­lijk star­ten er nieu­we ver­bin­din­gen naar Gent en Ter­neu­zen. Dat leidt tot een net­werk van ver­bin­din­gen van­af de­ze ste­den naar zo­wel de Ant­werp­se con­tai­ner­ter­mi­nals als an­de­re Eu­ro­pe­se be­stem­min­gen.

Fi­les ver­mij­den “We ver­wach­ten een gi­gan­ti­sche ver­keers­knoop als de Oos­ter­weel­wer­ken echt star­ten. On­ze klan­ten

zoe­ken ac­tief naar op­los­sin­gen om hun car­go uit de fi­les te krij­gen”, zegt com­mer­ci­eel di­rec­teur Sam Bruyn­seels. “Wij bie­den nu de op­tie om hun la­ding al eer­der op het spoor te plaat­sen. Bij­voor­beeld: vroe­ger reed een ver­voer­der een con­tai­ner met de vracht­wa­gen tot in Antwerpen. Maar nu kan hij een con­tai­ner al in Gent af­zet­ten. Zo ver­mijdt hij uren te staan aan­schui­ven aan de Ken­ne­dy­tun­nel.”

Bruyn­seels zegt dat een trein mis­schien niet al­tijd snel­ler is op kor­te­re af­stan­den, maar dat het wel een be­lang­rij­ke troef is dat de trein veel voor­spel­baar­der is, wat be­drij­ven be­ter kan doen plan­nen.

Klant Evo­nik is te­vre­den met de ca­pa­ci­teits­uit­brei­ding op het spoor. Het be­drijf maakt al even ge­bruik van de Li­ne­as-spoors­hutt­le tus­sen bei­de oe­vers. De ex­tra ca­pa­ci­teit maakt het vol­gens lo­gis­tiek me­de­wer­ker Tim Mer­tens ook ze­ker­der dat er geen trein­rit­ten te­rug op de weg zou­den te­recht­ko­men.

Re­cent vroeg Li­ne­as - als lid van de fe­de­ra­tie Bel­gi­an Rail Freight Fo­rum - om 30 mil­joen eu­ro vrij te ma­ken om car­go van de weg naar het spoor te bren­gen. Dat zal no­dig zijn, want het vracht­ver­voer op on­ze we­gen stijgt te­gen 2040 naar ver­wach­ting met meer dan een kwart.

CCO Li­ne­as

‘‘Een ver­voer­der kan bij­voor­beeld al een con­tai­ner in Gent af­zet­ten. Zo ver­mijdt hij een uren­lan­ge fi­le in Antwerpen.’’

Lo­co­mo­tief voor­ge­steld

Li­ne­as stel­de van­daag ook haar zo­ge­he­ten ‘Mo­dal Shift Loc’ voor, een soort cam­pag­ne­lo­co­mo­tief die vol­gen­de week zal rond­rij­den op de ver­schil­len­de rou­tes. Het ont­werp van de trein komt van trein­be­stuur­der Kris De Smedt, na een wed­strijd bij de ei­gen werk­ne­mers.

FO­TO PATRICK DE ROO

CCO Sam Bruyn­seels voor de ‘Mo­dal Shift Loc’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.