Toe­komst van tram­lijn 7 aan zij­den draad­je

Plan­no­ta Ver­voer­re­gio Ant­wer­pen spreekt wel van ver­ho­ging ca­pa­ci­teit op tram­lijn 15

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - VOORZIJDE PAGINA - PA­TRICK VAN DE PERRE MARC DE SWERT

De kans is groot dat tram­lijn 7, die het Ant­werp­se Ei­land­je met Mort­sel ver­bindt, in 2022 wordt af­ge­schaft. De Ver­voer­re­gio Ant­wer­pen, waar­in be­hal­ve De Lijn ook 33 Ant­werp­se ge­meen­ten zit­ten, heeft daar­voor een con­creet plan klaar. Het stads­be­stuur van Mort­sel is al­vast geen vra­gen­de par­tij voor de af­schaf­fing van het tra­ject en zegt druk te zul­len uit­oe­fe­nen om de tram­lijn te be­hou­den. Bij De lijn klinkt het dat er nog niets be­slist is.

Er ligt een con­creet plan op ta­fel om tram­lijn 7, die het Ei­land­je met het cen­trum van Mort­sel ver­bindt, in 2022 af te schaf­fen. Als com­pen­sa­tie zou on­der meer de ca­pa­ci­teit van tram­lijn 15, die Lin­ker­oe­ver met Mort­sel ver­bindt, ver­hoogd wor­den. Dat staat in de plan­no­ta 2030 van de Ver­voer­re­gio Ant­wer­pen.

Hoe­wel de toe­komst van tram­lijn 7 aan een zij­den draad­je hangt, is er nog geen de­fi­ni­tie­ve be­slis­sing ge­no­men. Sa­men met het af­schaf­fen, her­te­ke­nen en in­voe­ren van een aan­tal bus­lij­nen in het zuid­oos­ten van Ant­wer­pen is dit één van de plan­nen van de Ver­voer­re­gio Ant­wer­pen.

Daar­in zit­ten, be­hal­ve De Lijn, ook 33 Ant­werp­se ge­meen­ten. De Ver­voer­re­gio moet de mobiliteit en de be­reik­baar­heid in de re­gio ver­be­te­ren. Eer­der werd al aan­ge­kon­digd dat dit be­te­kent dat een aan­tal bus- en tram­lij­nen gron­dig her­te­kend zal wor­den.

Als com­pen­sa­tie voor het af­schaf­fen van tram­lijn 7 wil de Ver­voer­re­gio Ant­wer­pen de ca­pa­ci­teit op tram­lijn 15 ver­ho­gen. Tram­stel­len van 45 me­ter wor­den in­ge­ruild voor nieu­we­re voer­tui­gen van zes­tig me­ter lang. Dat neemt niet weg dat wie van Mort­sel naar pak­weg de Na­ti­o­na­le Bank wil tram­men, in dit sce­na­rio naar pre­me­tro­sta­ti­on Ope­ra moet rij­den om daar over te stap­pen.

“Druk uit­oe­fe­nen”

“Er is nog niets be­slist, maar laat het dui­de­lijk zijn dat we het niet eens zijn met het ver­dwij­nen van tram­lijn 7. Als je van­uit Mort­sel niet meer in het cen­trum van Ant­wer­pen ge­raakt zon­der over te moe­ten stap­pen, is dat geen goed idee. We gaan druk uit­oe­fe­nen om de­ze po­pu­lai­re lijn te be­hou­den, maar de uit­ein­de­lij­ke be­slis­sing daar­over zal op Vlaams ni­veau ge­no­men wor­den”, zegt de Mort­sel­se bur­ge­mees­ter Erik Broeckx (N-VA).

Ook de op­po­si­tie roert zich en be­gint een on­li­ne pe­ti­tie om de tram­lijn te be­hou­den. Groen, dat de plan­nen be­kend­maak­te, vindt het voor­stel “een ver­keer­de stra­te­gie”. “Open­baar ver­voer zal in de ko­men­de ja­ren on­der druk van meer au­to­ver­keer en dwin­gen­de­re ei­sen rond pro­pe­re lucht, leef­baar­heid en kli­maat steeds be­lang­rij­ker wor­den”, klinkt het.

Groen vindt bo­ven­dien dat de re­ser­va­tie­strook op de Me­chel­se­steen­weg be­hou­den moet blij­ven. Die is voor­zien voor een even­tu­e­le ver­len­ging van de tram naar Kon­tich via Mort­sel. Ook die op­tie staat nu op de hel­ling.

Vol­gens de ver­voer­re­gio­ma­na­ger van De Lijn, Ste­fan Van den Ab­beele, is het af­schaf­fen van tram­lijn 7 een op­tie. “Er is nog niets be­slist. De Ver­voer­re­gio Ant­wer­pen on­der­zoekt wat de bes­te ma­nier is om be­reik­baar­heid te ga­ran­de­ren in de he­le re­gio. Dat be­te­kent ook dat een aan­tal tram- en bus­lij­nen in vraag ge­steld wordt. Al­le plan­nen wor­den met de be­trok­ken ge­meen­ten door­ge­spro­ken. Dat is in dit ge­val met de stad Mort­sel ge­beurd.”

De Ant­werp­se sche­pen van Mobiliteit Koen Ken­nis (N-VA) wens­te niet te re­a­ge­ren om­dat er nog niks is be­slist.

FO­TO NATTIDA-JAY­NE KANYACHALA­O

De toe­komst van tram­lijn 7 is on­ze­ker. De Ver­voer­re­gio Ant­wer­pen wil de ver­bin­ding tus­sen Mort­sel en het Ei­land­je af­schaf­fen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.