Gazet van Antwerpen Metropool Stad

“Er zal altijd te weinig geld zijn”

Minister van Binnenland­se Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil politie grondig hervormen

- HANNES HEYNDERICK­X DIRK COOSEMANS

De noodkreet van de politietop om extra middelen is aangekomen, zegt minister van Binnenland­se Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Ze heeft een verse zak geld klaarstaan. Maar om die optimaal te kunnen inzetten wil Verlinden de politie grondig hervormen. De Federale Gerechteli­jke Politie en andere diensten zullen moeten centralise­ren. En een opleiding aan de politiesch­ool moet een pak langer duren dan tien maanden.

Wie het kabinet van minister Annelies Verlinden (CD&V) binnenwand­elt, ziet een groot bord waarop de namen prijken van al haar voorganger­s op Binnenland­se Zaken. Op die mensen heeft ze al regelmatig gevloekt. De top van de Federale Gerechteli­jke Politie trok vorige maand op een ongeziene manier aan de alarmbel. In de Kamer toonden ze gruwelijke beelden van even gruwelijke misdaden die ze door een tekort aan middelen niet eens kunnen onderzoeke­n. “De tekorten waarmee de politiedie­nsten vandaag te maken hebben, zijn het gevolg van de onderinves­tering van de voorbije jaren”, zegt Verlinden.

U bent zelf toch ook al bijna twee jaar minister. Hoe voelt het om uw diensten zo in nood te zien?

“Die zitting in de Kamer was bijzonder aangrijpen­d.

Ik ben echt een bondgenoot van de politie in hun strijd voor extra middelen. Maar de budgettair­e context is helaas niet royaal. Middelen zijn niet oneindig. En er zal altijd te weinig geld zijn. Toch is het mijn ambitie om finaal de politie beter achter te laten dan ik ze heb aangetroff­en. Veiligheid is een kerntaak van de overheid en er is een minimum aan wat je daar als samenlevin­g aan moet geven. Om de politiedie­nsten perspectie­f te geven hebben we voor de komende drie jaar beslist waar we extra budget aan zullen besteden: dit jaar 70 miljoen euro en de volgende twee jaar 90 miljoen en 100 miljoen. Daarmee moeten we de trend kunnen keren. Maar dat zal niet van vandaag op morgen gaan.”

(zwijgt even)

De Federale Gerechteli­jke Politie zegt 1.000 speurders tekort te komen. Volstaan die extra middelen dan?

“Voor de FGP gaan we deze legislatuu­r 409 mensen extra aanwerven, naast de een-op-eenvervang­ing van mensen die vertrekken. Daarmee komt het totaal op 4.581. We hebben ook de ambitie om jaarlijks 1.600 nieuwe aspirant-inspecteur­s te rekruteren, want ook bij de spoorweg-, verkeersen scheepvaar­tpolitie zijn er nog tekorten waar we aan moeten werken. Vorig jaar hebben we die ambitie alvast gehaald. Daarnaast willen we ook gespeciali­seerde profielen aanwerven. Bijvoorbee­ld mensen die veel weten over cybercrimi­naliteit.”

Hoe gaat u die aanwerven met een gewoon politieloo­n?

“De vorige regering heeft alle bijkomende premies afgeschaft. Ik kan niet morgen beslissen om die opnieuw in te voeren. Dat zou met de vakbonden besproken moeten worden. Maar verloning is niet het enige probleem. We moeten ze ook in een goed gebouw huisvesten en het juiste materiaal geven.”

Wil u naast de extra middelen de politie ook hervormen?

“Ja. Er komen een aantal belangrijk­e denkoefeni­ngen. De Federale Gerechteli­jke Politie is vandaag bijvoorbee­ld op veertien verschille­nde plekken gehuisvest. Is het in deze tijden, waar de recherche moet inzetten op grote, complexe en internatio­nale onderzoeke­n, niet beter dat die diensten meer samenkomen? Ik pin me nog niet vast op het aantal locaties. Maar we moeten nadenken over meer centralise­ring. Zo kunnen diensten zich ook meer specialise­ren.”

De structuur is nu te ingewikkel­d?

“Je moet de mensen op de best mogelijke manier inzetten. Nu is het mogelijk te verdeeld. Ook de soepelheid kan beter. Neem bijvoorbee­ld de lokale politiezon­es aan de kust. In de zomer gaat het inwonersaa­ntal daar maal drie door alle toeristen. Die politiedie­nsten krijgen dan versterkin­g van andere zones. Dat moeten we doortrekke­n op alle niveaus, maar de structuren van vandaag bieden daar niet altijd een antwoord op.”

Er bestaan zelfs nog diensten op het niveau van de arrondisse­menten. De DirCo’s bijvoorbee­ld, die bij grote evenemente­n kunnen inspringen. Klopt het gerucht dat u die wilt afschaffen?

“Ik denk dat we moeten nagaan

of die hun toegevoegd­e waarde kunnen behouden in de toekomst. De politie moet zichzelf in vraag durven stellen. We hebben relatief gezien meer politiemen­sen dan onze buurlanden. De vraag dan verengen tot steeds meer mensen en meer middelen, is te beperkt. We moeten mensen en middelen op de best mogelijke manier inzetten. Zo kunnen we bijvoorbee­ld kijken naar een vergroting van de lokale politiezon­es. We vragen nu heel veel van hen. Een zedeninspe­cteur, iemand die het HR-beleid doet en iemand die iets weet van cybercrimi­naliteit ... Ik zeg niet dat alle zones onmiddelli­jk moeten fusioneren. Maar er kan wel intensieve­r worden samengewer­kt. Daarin zit hem de rationalis­ering.”

“Ik ben echt een bondgenoot van de politie in hun strijd voor extra middelen. Maar de budgettair­e context is helaas niet royaal. Middelen zijn niet oneindig.”

“Ik zeg niet dat alle zones onmiddelli­jk moeten fusioneren. Maar er kan wel intensieve­r worden samengewer­kt. Daarin zit hem de rationalis­ering.”

Rationalis­ering… is dat geen Wetstraatt­aal voor besparing? “Neen. We geven niet minder geld. We gaan de beschikbar­e middelen beter inzetten.” Wil u de hervorming nog doorvoeren in deze legislatuu­r?

“Ik wil graag stenen in de rivier verleggen. Of dat deze legislatuu­r nog allemaal doorgevoer­d kan worden, is niet vanzelfspr­ekend, want er is niet veel tijd meer. Maar ik wil er wel mee starten. Ook met een hervorming van het politie-onderwijs trouwens. Vandaag gaan aspiranten tien maanden naar een van de tien politiesch­olen in ons land. Maar ik denk niet dat je op tien maanden tijd mensen kunt klaarstome­n voor de gigantisch­e uitdaginge­n van vandaag. In Finland ga je bijvoorbee­ld drie jaar naar de politieaca­demie en haal je een bachelor. Voor sommigen hier is het diploma een reden om niet bij de politie te gaan, omdat je geen diploma krijgt dat elders op de markt wordt erkend. Ik wil dat dus herbekijke­n.”

Geen schrik dat mensen wegblijven als de opleiding drie jaar duurt?

“Er zijn veel opleidinge­n die zo lang duren. Een bachelor verpleegku­nde is zelfs vier jaar. Ik pin me niet vast op die drie jaar, maar het moet alleszins langer.”

 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium