Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Geen park, wel kinderopva­ng, bibliothee­k en groene zone

Na jarenlang ter plaatse trappelen komt er weer schot in dossier Moorkenspl­ein

- EliEN VAN WyNSBErghE

Na jaren van radiostilt­e worden de plannen voor de ontwikkeli­ng van het Moorkenspl­ein ter hoogte van het politiegeb­ouw en het administra­tief centrum weer op gang getrokken. Een park van 8.000 m² zoals uitgeteken­d onder voormalig burgemeest­er Patrick Janssens, komt er niet. Wel wordt er een nieuwbouw opgetrokke­n waarin zowel een bibliothee­k, extra kinderopva­ngplaatsen en het Huis van het Kind onderdak krijgen. De tijdelijke groene zone in de Langstraat zal worden uitgebreid tot 2.000 m² publieke groene ruimte.

Het is een dossier dat al vele jaren en een aantal bestuurspe­rioden overbrugt: de ontwikkeli­ng van het stuk Moorkenspl­ein ter hoogte van het politiegeb­ouw en het gebied tussen de Maréestraa­t, Langstraat en Bakkerstra­at. Onder voormalig burgemeest­er Patrick Janssens en toenmalig schepen van Publieke Ruimte Ludo Van Campenhout (toen nog Open Vld) lagen de plannen op tafel om van die site een park van bijna 8.000 m² te maken.

Het Moorkenspa­rk, zo werd dat project genoemd, zou iets groter worden dan de Dageraadpl­aats. Daarvoor moesten huizen worden onteigend. Iets wat op flink wat weerstand botste vanuit de buurt. Uiteindeli­jk werden de plannen aangepast zodat er minder huizen zouden moeten worden afgebroken. “Dat aangepaste plan stond helemaal op punt om uitgevoerd te worden”, herinnert Borgerhout­s districtsb­urgemeeste­r Marij Preneel (Groen) zich.

We spreken eind 2012, hetzelfde moment waarop de N-VA een einde maakte aan zeventig jaar rood bestuur in Antwerpen. Exit Patrick Janssens, enter Bart De Wever en enter ook een nieuwe schepen van Stadsontwi­kkeling: Rob Van de Velde (N-VA). Onder Van de Velde werden de plannen voor een groene long in het hart van OudBorgerh­out opnieuw onder de loep genomen. Niet veel later werd het Moorkenspa­rk definitief van tafel geveegd.

In 2018 werd het Moorkenspl­ein heraangele­gd. Maar het gedeelte ter hoogte van de politietor­en en het administra­tief centrum liep vertraging op. Die gebouwen kunnen namelijk pas afgebroken worden wanneer de politie verhuist naar het nieuwe politiegeb­ouw op de site Post X in Berchem. Daarna bleef het stil.

Samenbreng­en

Tot nu. Want begin deze maand keurde het stadsbestu­ur een princiepsb­eslissing goed die de grote contouren voor de verdere ontwikkeli­ng van het Moorkenspl­ein en het stuk Mellaertss­traat ter hoogte van huisnummer­s 18-20 bepaalt. “Zoals nu gepland komt er op deze site een nieuwbouw. Daar worden verschille­nde stedelijke diensten samen in ondergebra­cht”, zegt schepen van Cultuur en Kinderopva­ng Nabilla

Ait Daoud

(N-VA).

“Het gaat om een bibliothee­k, kinderopva­ng en het Huis van het Kind. Dat zijn drie partners die elkaar kunnen versterken door ze op dezelfde locatie onder te brengen.”

Van de oorspronke­lijke 8.000 m² groene ruimte, blijft nog 2.000 m² over. Die groene ruimte komt er ter hoogte van de tijdelijke groenzone in de Langstraat (nu 900 m²) die verder zal worden uitgebreid en in de vorm van een binnentuin maximaal toegankeli­jk moet worden.

Nood aan groen

Districtsb­urgemeeste­r Marij Preneel reageert teleurgest­eld. “Het is bijzonder belangrijk en nodig dat er in Borgerhout een deftige bibliothee­k, kinderopva­ng en een goede plek voor het Huis van het Kind komen. Maar de grootste nood is de nood aan groene, open ruimte. Kijk je naar de kaart met publieke open ruimte van Antwerpen, dan is heel Oud-Borgerhout slecht bedeeld met nul tot vier m² per inwoner. Wij zijn daarom van mening dat AG Vespa (de vastgoedpo­ot van de stad die het project trekt, red.)

een

eerst degelijk ruimteonde­rzoek moet doen naar alle mogelijke bestaande locaties in de buurt om deze diensten onder te brengen.”

Preneel wijst onder meer de kerk op het Koxplein aan die leegstaat en klaar is voor herbestemm­ing en zaal Pax in de Sterlinger­straat die ook leegstaat. “Men kan ook gaan voor verschille­nde locaties. En dan kan het zijn dat we uiteindeli­jk landen op een veel compacter gebouw op het Moorkenspl­ein, bijvoorbee­ld enkel voor kinderopva­ng. Maar dan is er tenminste alle mogelijke moeite gedaan om open ruimte te vrijwaren.”

Klaar tegen midden 2026

Schepen Ait Daoud reageert dat er alternatie­ven onderzocht zijn. “Zo werd er voor de bib gekeken naar de Peperbus. Maar uiteindeli­jk zijn we ervan overtuigd dat een nieuwbouwp­roject een betere keuze is.” De vraag naar meer groene ruimte in Borgerhout is een terechte vraag, stelt Ait Daoud. “Die nood onderschri­jven we volledig. Maar er is ook nood aan stedelijke kinderopva­ng en aan een bibliothee­k. Met een publieke groene ruimte van 2.000 m² komen we tegemoet aan de verzuchtin­g voor meer groen in de openbare ruimte. Dit is een en-en-verhaal. Het is overigens de stadsbouwm­eester die heeft gesteld dat het niet wenselijk is om een groot groen park aan privétuint­jes te laten grenzen.”

Concreet wordt er deze zomer een ontwerpwed­strijd georganise­erd voor de nieuwbouw. “Tegen oktober willen we een ontwerptea­m gevonden hebben”, licht de schepen de timing nog toe. “Dan volgt begin 2023 een definitief voorontwer­p. De gunning van de werken wordt voorzien voor eind 2024. Voor de oplevering van het hele project mikken we op midden 2026. Dit jaar zal er nog een communicat­iemoment met

de buurt worden ingepland. En voor de invulling van de groene ruimte zal een participat­ietraject worden opgestart.”

 ?? FOTO DIRK KERSTENS ?? Het Moorkenspl­ein werd in 2018 heraangele­gd.
FOTO DIRK KERSTENS Het Moorkenspl­ein werd in 2018 heraangele­gd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium