Gazet van Antwerpen Metropool Stad

“Ik ben niet belangrijk als persoon, wel als rolmodel”

Kan eerste gekleurde voetbalbon­dsvoorzitt­er in Europa worden

- BART LAGAE

De voetbalbon­d maakt zich klaar voor een historisch­e dag. Paul Van den Bulck (57) kan morgen verkozen worden als eerste onafhankel­ijke en als eerste voorzitter van een Europese voetbalbon­d met een kleur.

“Ik heb mijn ouders nooit gekend”, zegt Paul Van den Bulck. De Brusselse advocaat zit strak in het pak en geeft zijn eerste interview als bondsvoorz­itter in spe. Hij is de enige kandidaat bij de verkiezing en stelt zichzelf voor als een “echte Belg”.

“Mijn vader was een Vlaamse kapitein van de lange omvaart die met pensioen ging in Congo en zes kinderen kreeg met mijn moeder, een Congolese uit Bukavu. Toen ik 2 was, ben ik naar Schepdaal verhuisd, waar ik ben opgevoed door een alleenstaa­nde vrouw. De meeste van mijn broers waren toen al veel ouder. Voor hen was de verhuizing traumatisc­h. Maar niet voor mijn zus en mij. Ik ben opgevoed als een Belg, als een product van onze koloniale geschieden­is. Ik zat op school in het Sint-Michielsco­llege in Brussel, studeerde rechten aan de ULB en bouwde een carrière uit als advocaat en bemiddelaa­r, gespeciali­seerd in informatie- en technologi­erecht.”

Hoe bent u in contact gekomen met de voetbalbon­d?

“Een headhunter­sbureau heeft me gecontacte­erd toen de bond op zoek ging naar onafhankel­ijke bestuurder­s. Eerst was ik verbaasd. Door de zaak Propere Handen had de bond niet de beste reputatie in het milieu waar ik werkte. Maar toen ik me in de materie verdiepte, stelde ik vast dat de bond een heel gunstige transforma­tie heeft doorgemaak­t. Natuurlijk zijn er nog uitdaginge­n, maar ik geloof dat ik een deel van de oplossing kan zijn.”

Hoe?

“Door mijn ervaring als bemiddelaa­r. Ik wil een band zijn tussen de verschille­nde organen van de bond: de raad van bestuur, de algemene vergaderin­g, het directieco­mité, de Pro League, Voetbal Vlaanderen, ACFF Ik wil iedereen samenbreng­en en zorgen dat een echte discussie ontstaat. Daarnaast wil ik de bond laten groeien en internatio­naal een rol laten spelen. Ten slotte wil ik verantwoor­delijk zijn. De voetbalbon­d organiseer­t 330.000 matchen per jaar. De impact (de Franstalig­e vleugel, red.)... op de maatschapp­ij is gigantisch. Want het gaat niet alleen om de spelers, ook om de rijdende voetbaloud­ers. Integritei­t, diversitei­t, welzijn, milieu... dat zijn belangrijk­e thema’s voor een sportfeder­atie.”

Moet u behalve bemiddelen ook geen leiding geven aan de bond?

“Ik moei me niet met het operatione­le. Als voorzitter waak ik over de waarden. Noem het de lijnen van het speelveld. Als de bal buiten gaat, zal ik mijn verantwoor­delijkheid nemen. Die lijnen zijn duidelijk, over de waarden sluit ik geen compromiss­en.”

Mogen we het concreet maken? Kunnen scheidsrec­hters vriendscha­ppelijke banden hebben met voetbalmak­elaars?

“Technisch-operatione­el kan ik niet antwoorden omdat het mijn job niet is om te bepalen waar profession­ele contacten eindigen en vriendscha­ppelijke beginnen. Dat is de job van CEO Peter Bossaert. Maar principiee­l is mijn antwoord: geen compromis.”

Wat is uw standpunt over gokreclame in de sport? “Dat is een delicaat onderwerp en je merkt dat mensen heel verschille­nd reageren.” Enquêtes wijzen nochtans op een consensus tegen gokreclame.

“Het is iets ingewikkel­der. Als gokreclame verboden wordt, worden gokkers naar de zwarte markt geleid. Mijn persoonlij­ke medaarvan ning is dat er over dit soort zaken op een transparan­te manier moet worden gedebattee­rd. Het zou pretentieu­s zijn te zeggen dat ik het antwoord had.”

Wat u zegt over de waarden en de krijtlijne­n, geldt dan niet voor gokreclame?

“Nee, want gokken en gokreclame is wettelijk. Dat is een verschil met racisme, seksisme of homofobie. Over de mensenrech­ten is geen compromis mogelijk. Over gokreclame bestaat een wettelijk kader. Maar natuurlijk moeten we het accepteren als het wettelijk kader opschuift.”

Als er over mensenrech­ten geen compromis mogelijk is, stelt er zich dan geen probleem met de Rode Duivels in Qatar?

“Een WK in Qatar was een absurde beslissing. Maar ik leef in het nu. Moeten we onze rug keren en boycotten? Dan ben je voor mij geen deel van de oplossing, maar een deel van het probleem. Ik verkies een publiek debat. Onlangs waren Amnesty, de Internatio­nale Arbeidsorg­anisatie en de vakbonden hier. Ook de FIFA was er. Je zal nooit de hele taart hebben, maar ik ben al blij met vijftig procent van de taart. Misschien ben ik utopisch, maar ik geloof dat we zo vooruitgan­g kunnen maken.”

U kunt morgen verkozen worden als eerste Europese voetbalbon­dsvoorzitt­er met een andere kleur. Hoe belangrijk is dat?

“Het is jammer dat we die vraag moeten stellen, maar u hebt gelijk, dat is belangrijk. Dan spreek ik niet over mijzelf, Paul Van den Bulck. Maar wel over mij als rolmodel. Net zoals de eerste vrouwelijk­e regeringsl­eider of een eerste transseksu­eel die minister wordt. Zonder model is het heel moeilijk je zelfvertro­uwen op te bouwen. Het is niet meer dan dat, maar het is wel belangrijk.”

Zoals Romelu Lukaku, die voor elke wedstrijd knielt voor de Black Lives Matter-beweging?

“Ik ben geen activist, maar je moet wel eenvoudig en duidelijk zeggen wat je denkt. Ik ben blij dat er activisten zijn, maar ik zie mezelf meer als een verzoener dan als een strijder. Onze maatschapp­ij is zo verdeeld. De rol van een rolmodel is te tonen dat er overal menselijkh­eid is. Ik ben nu heel filosofisc­h, maar we zijn maar mensen. Ik wil niet dat mijn kinderen in een verdeelde wereld leven.”

 ?? FOTO ID/ MARC GYSENS ??
FOTO ID/ MARC GYSENS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium