Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Stad Antwerpen steeds vaker geconfront­eerd met ‘tunnelramm­ers’

Politie krijgt alsmaar meer meldingen van vastgerede­n vrachtwage­ns

- TOM DE SMET

Antwerpen heeft toenemend last van ‘tunnelramm­ers’: bestuurder­s die – ondanks dat duidelijk staat aangegeven wat de maximumhoo­gte van hun voertuig mag zijn – tegen de ingang van een tunnel knallen. “Het gevolg van een blind geloof in de gps en van het ‘time is money’-principe.”

“We herkennen het geluid al. Je hoort een klap en je weet: er is weer iemand tegen de poort van de tunnel gereden.” De bewoners van de Maria-Henriettal­ei, nabij het Stadspark, maken het naar eigen zeggen momenteel zo’n acht keer per maand mee: dat een bestuurder van een vracht- of bestelwage­n tegen de poort van de ingang van de Van Eycktunnel knalt. “Een jaar geleden was dat eerder zo’n vier keer per maand.” Nochtans staat duidelijk aangegeven dat de maximumhoo­gte van voertuigen er 2 meter 80 is.

Hoogtealar­men

“Twee weken geleden was er een vrachtwage­n die quasi helemaal ‘onthoofd’ was”, zegt buurtbewoo­nster Veronique. “Het grootste deel van het dak lag een paar meter verder.” De vrijdag van diezelfde week was een “topdag”, zegt haar buurvrouw An-Katrien cynisch. “Twee keer prijs. Eén keer rond de middag, één keer ’s avonds laat. Kan de stad daar nu echt niets aan doen? Dat kost toch handenvol geld? Elke keer moet er een politiepat­rouille ter plaatse komen, die dan de technische dienst optrommelt. En die zijn dan toch gauw een uur bezig.”

De tunnel in kwestie is echter niet in beheer van de stad, maar van het Agentschap Wegen en Verkeer. Recente cijfers over zulke ongevallen in zijn Antwerpse tunnels heeft het Agentschap niet, “maar het klopt dat ze tegenwoord­ig te vaak gebeuren”.

De stad Antwerpen beheert wel de Jeanne en Jos Brabantstu­nnel nabij het Operaplein. Ook daar doen zulke ongevallen zich vaak voor. “Gemiddeld hebben we in de tunnels onder het Operaplein honderd hoogtealar­men per maand, met een vijftal tunnelslui­tingen op maandbasis als gevolg”, luidt het op het kabinet van schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). Er worden nochtans genoeg inspanning­en geleverd om de ongevallen te vermijden, klinkt het verder: er is voldoende signalisat­ie aangebrach­t en er wordt op verschille­nde manieren gesensibil­iseerd.

Snelste route

“Dat dit soort ongevallen tegenwoord­ig vaker voorkomt, is het gevolg van het blinde geloof in de gps”, zegt mobiliteit­sexpert Kris

Peeters (PXL hogeschool). “Men delegeert zijn verantwoor­delijkheid als chauffeur naar nog altijd feilbare technologi­e en let dus minder of helemaal niet op de signalisat­ie, met die botsingen als gevolg. Die navigaties­ystemen zijn vaak afgestemd op de snelste route, volgens het ‘time is money’-principe waarbij elke minuut telt. Veel chauffeurs staan onder druk van krappe tijdschema’s.”

“We zien dit fenomeen overigens niet alleen bij tunnels, ook elders rijden truckers zich steeds vaker vast door blind de gps te volgen en de snelste route te nemen”, zegt Peeters. “Het helpt daarbij allicht niet dat veel chauffeurs door hun buitenland­se afkomst niet goed vertrouwd zijn met de routes.”

Donderdag was het opnieuw prijs: een truck met buitenland­se chauffeur knalt vol tegen de poort van de Van Eycktunnel. Toevallig passeren twee agenten op een motor. Ze lezen de man uitgebreid de levieten. De banden worden afgelaten, de agenten proberen de hoogtebalk met verkeersbo­rden als instrument wat naar boven te krijgen, en uiteindeli­jk slaagt men erin de truck weer uit de tunnel te manoeuvrer­en en wat verder te parkeren.

Wie betaalt?

Maar wie betaalt de schade? Toen onlangs een chauffeur tegen dezelfde Van Eycktunnel reed, rond 22u, pleegde hij vluchtmisd­rijf. Een bewoner van de Maria-Henriettal­ei maakte foto’s van het hele gebeuren en meldde dat vervolgens ook aan de politie. Die kwam ter plekke, liet de schade repareren, maar vroeg de getuige niet naar de foto’s. Komen die chauffeurs er dan mee weg en draait de stadskas op voor de reparaties? “Nee”, zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. “Er hangen kleine camera’s aan die tunnel. Op basis daarvan kunnen we de chauffeur achterhale­n. Wat dan volgt is een verhoor, er wordt een pv opgemaakt, en dan is het aan het parket voor een eventuele vervolging voor vluchtmisd­rijf.” En bij Koen Kennis luidt het: “Als bestuurder­s beschadigi­ngen aanbrengen, gaan we de kosten bij hen recuperere­n, we moeten daar de stadskas niet mee belasten.”

Buurtbewon­er Maria-Henriettal­ei

“We herkennen het geluid al. Je hoort een klap en je weet: er is weer iemand tegen de poort van de tunnel gereden.”

 ?? FOTO TDS ?? Een vastgerede­n vrachtwage­n aan de Van Eycktunnel.
FOTO TDS Een vastgerede­n vrachtwage­n aan de Van Eycktunnel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium