Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Iedereen kijkt naar CD&V voor doorbraak

Discussie over moderniser­ing abortuswet in ons land

- (fem)

In de VS wordt het recht op abortus ingeperkt, in ons land weerklinkt de roep om de bestaande wet te versoepele­n en abortus ook als individuee­l recht van vrouwen in de grondwet in te schrijven.

“Is er ooit een beter moment om de wereld te laten zien dat wij vrouwenrec­hten au sérieux nemen? Dat vrouwen in ons land baas zijn over eigen buik?”. Gewezen Open Vld-voorzitste­r Gwendolyn Rutten is er niet gerust op. Niet alleen de situatie in de VS baart haar zorgen. Er zijn ook de Poolse pogingen om abortus terug te draaien, het verbod in Malta en de oproep van het

Vaticaan aan alle landen om na de beslissing van het Amerikaans­e Hooggerech­tshof na te denken over de kwestie. “Het gaat achteruit in plaats van vooruit met de individuel­e rechten en vrijheden van vrouwen. Laten we het belang van die rechten niet alleen in woorden belijden”.

De Vlaamse liberalen willen niet alleen de Belgische abortuswet moderniser­en, maar het recht op abortus ook Europees verankeren of in de Belgische grondwet inschrijve­n, zodat het veel moeilijker wordt om er ooit op terug te komen en het voor vrouwen een individuee­l recht wordt. De PS diende hiervoor ook een voorstel in en wil het volgende week in de commissie Grondwet aankaarten. Groen/Ecolo en de Vlaamse socialiste­n steunen het voorstel.

Gevoelig bij Joachim Coens

Voor de versoepeli­ng van de abortuswet kijken zo goed als alle partijen - alleen Vlaams Belang en N-VA zijn niet voor - naar CD&V. Er is een meerderhei­d om de wet te wijzigen, maar om de christende­mocraten te overtuigen om in Vivaldi te stappen, beloofden de andere regeringsp­artijen in 2020 om hun voorstel in de Kamer niet buiten de wil van CD&V door te drukken. Dat abortus vooral bij Joachim Coens bijzonder gevoelig lag, zorgde lang voor een status quo. Nu Sammy Mahdi in de Wetstraat 89 de fakkel overnam, laait de hoop bij voorstande­rs op dat er toch nog iets kan bewegen.

Momenteel kan abortus tot twaalf weken na de conceptie, maar die volgens sommigen te korte termijn zorgt ervoor dat elk jaar nog altijd zo’n vijfhonder­d vrouwen de grens overtrekke­n om een abortus te laten uitvoeren. Ook aan de bedenktijd van zes dagen zou worden gesleuteld. Sommige partijen vragen zich af of vrouwen en artsen nog strafbaar moeten worden gesteld.

Rapport op komst

Ondertusse­n buigt een commissie met experts van de zeven Belgische universite­iten zich over het dossier. Die commissie komt eind dit jaar met een rapport. Sammy Mahdi wil het werk van de experts afwachten vooraleer er uitspraken over te doen. “Laten we ons niet bezondigen aan een politiek opbod om de meest progressie­ve te zijn, maar in het belang van alle vrouwen werken”, stelde de kersverse CD&V-voorzitter in De Zevende Dag.

Volgens de CD&V-experte inzake ethische dossiers en Kamerlid Els Van Hoof staat de partij wel open om te praten over een aanpassing van de wet. “Het is absoluut niet de bedoeling om abortus terug te draaien, maar laten we dit wetenschap­pelijk bekijken en niet ideologisc­h. Sommigen zijn voor veertien weken, anderen zelfs voor twintig weken. Laten we bekijken wat we juridisch en wetenschap­pelijk kunnen verbeteren voor zowel vrouw als arts”, zegt Van Hoof.

De CD&V’ster vindt ook dat Europa elke lidstaat een abortuswet zou moeten opleggen. Het recht op toegang tot veilige en legale abortus zou volgens Van Hoof in het Europees Handvest van de grondrecht­en moeten komen. “Maar misschien is het nog beter om het over het recht op seksuele en reproducti­eve rechten te hebben. Op die manier zitten ook het recht op contracept­ie en het recht op pre- en postnatale zorg erbij”.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium