Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Een op de vijf jongeren rijdt wel eens onder invloed

Vlaamse Stichting Verkeersku­nde bindt strijd aan tegen drugs achter het stuur

- DAVID VAN TURNHOUT

Een nieuwe campagne van de Vlaamse Stichting Verkeersku­nde en de federale politie moet drugsgebru­ik bij jongeren in het verkeer ontraden. Dat lijkt nodig, want de afgelopen twee jaar steeg het aantal jongeren dat toegeeft soms onder invloed te rijden van 11 naar 19%.

Van 1995 is het intussen alweer geleden, de eerste BOB-campagne die bestuurder­s moest sensibilis­eren rond de gevaren van alcohol in het verkeer. Na 27 jaar weet zowat elke Vlaamse bestuurder dat drinken en rijden een slechte combinatie is. Uit een nieuwe meting van de VSV blijkt dat 65% van wie wel eens een glaasje drinkt, vindt dat je na meer dan twee glazen niet meer veilig kan rijden.

Risicoperc­eptie

De risico’s van rijden onder invloed van drugs worden echter zwaar onderschat. Bij wie drugs zoals cocaïne, cannabis, XTC of lachgas gebruikt ligt de risicoperc­eptie een pak lager. Vooral de effecten van cocaïne en cannabis worden onderschat. Bij die gebruikers denkt bijna een op de twee nog veilig te kunnen rijden na druggebrui­k, en dat heeft een effect op de cijfers. 19% van de ondervraag­de 18 tot 34-jarigen geeft aan wel eens na drugsgebru­ik achter het stuur te kruipen. In het merendeel van de gevallen gaat het om cannabis, maar ook lachgas zit in de lift. Ongeveer 8% van de ondervraag­de jongeren gebruikt lachgas alvorens de baan op te gaan.

Ook de Antwerpse politie merkt een stijging van het aantal bestuurder­s onder invloed. “Exacte cijfers zijn nog niet meteen voorhanden, maar sinds de toename van het aantal afgelegde speekselte­sten, stijgt ook het aantal positieve gevallen”, verduideli­jkt Willem Migom van de Antwerpse politie. “Maar in tegenstell­ing tot alcohol, geldt er voor drugs een nultoleran­tiebeleid waarbij het rijbewijs meteen voor vijftien dagen wordt ingetrokke­n en er een doorverwij­zing volgt naar de politierec­htbank.”

“Psychotrop­e stoffen hebben een negatieve impact op de rijvaardig­heid”, benadrukt toxicoloog Jan Tytgat. “Sommige stoffen hebben bovendien gevaarlijk­e nawerkinge­n die uren later nog voor een verhoogd ongevallen­risico kunnen zorgen.” Wie onder invloed van amfetamine­s rijdt, heeft vijf keer meer kans op een dodelijk ongeval dan een nuchtere bestuurder. Bij cocaïnegeb­ruik is die kans drie keer groter. Het gevaarlijk­st is de combinatie van verschille­nde drugs met dertig keer meer kans op een ongeval, en tot tweehonder­d keer meer kans bij combinatie van drugs en alcohol.

Wegaffiche­s en controles

De campagne zal langs de kant van Vlaamse wegen te zien zijn in de vorm van affiches. Ook op de radio en op sociale media volgen er spots en advertenti­es. Tot slot wordt er ingezet op evenemente­n waar veel jongeren aanwezig zijn zoals in het Q-Beach House en op de Bus Belgica van Studio Brussel.

Willem Migom

Antwerpse politie

“Sinds de toename van het aantal afgelegde speekselte­sten, stijgt ook het aantal positieve gevallen.”

 ?? FOTO RR ?? Het gebruik van lachgas vergroot het risico op ongevallen.
FOTO RR Het gebruik van lachgas vergroot het risico op ongevallen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium