Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Harde speech voorspelt meteen stijlbreuk met het verleden

Sammy Mahdi met stalinisti­sche score van bijna 97% verkozen tot nieuwe voorzitter CD&V

- HANNES HEYNDERICK­X

Kersvers CD&V-voorzitter Sammy Mahdi haalde in zijn eerste speech meteen fors uit. De christende­mocraten willen zich onderschei­den van de liberalen (“egoïsme”), socialiste­n en N-VA (“overheidsb­etutteling”) en de groenen (“niet verstandig”). Niet toevallig zijn die partijen allemaal coalitiepa­rtners van CD&V.

Een stalinisti­sche score van 96,86% kreeg Sammy Mahdi achter zich. Sinds zaterdag is de staatssecr­etaris voor Asiel en Migratie dus officieel de opvolger van Joachim Coens als voorzitter van CD&V. Coens nam een aantal weken geleden afscheid van de partij na een barslechte peiling. Snel werd duidelijk dat Mahdi het vertrouwen van de brede partijtop genoot om Coens op te volgen. De voorzitter­sverkiezin­g was dus louter een formalitei­t. Maar Mahdi, de enige kandidaat, grijpt het ruime mandaat wel aan om de partijkoer­s meteen grondig te wijzigen.

Qua communicat­ie was het eerste weekend van Mahdi als voorzitter alvast een stijlbreuk met het verleden. De in mineur afscheid nemende Joachim Coens – die door een deel van zijn eigen partij naar de uitgang is geduwd – hield het in een afscheidsr­ede braaf bij enkele verbindend­e woorden en een dankwoord aan de leden. Sammy Mahdi daarentege­n, die zonder spiekbrief­je de militanten toesprak, slaagde erin om prompt zowat álle coalitiepa­rtners van CD&V te schofferen in zijn eerste speech als voorzitter.

“Bruggenbou­wer”

Zo maken de socialiste­n zich volgens Mahdi schuldig aan “overheidsb­etutteling”. Dat PSburgemee­sters onlangs voorstelde­n om alcohol op jeugdkampe­n te verbieden of Vooruit kinderen verplicht naar de crèche wil sturen vanaf zes maanden, is voor hem onbegrijpe­lijk. In datzelfde rijtje plaatst Mahdi N-VA. Hij vindt dat onderwijsm­inister Ben Weyts (N-VA) met de strengere eindtermen voor het middelbaar de vrijheid van leerkracht­en beknot.

Voor de liberalen was de jonge CD&V-voorzitter nog harder en expliciete­r. “Wij geloven niet in de wereld waar liberalen voor staan”, zei hij. “Een wereld van individual­isme, egoïsme, waar iedereen zijn eigen plan moet trekken.” De groenen werden dan weer afgeschild­erd als dommeriken. “We zijn de enige verstandig­e groene partij”, klonk het. Bij de geviseerde partijen wordt de uithaal van Mahdi niet echt gesmaakt. “Een ideologie wordt niet gedefiniee­rd door anderen aan te vallen met karikature­n over hun overtuigin­g”, tweette Open Vldvoorzit­ter Egbert Lachaert. Kamerlid Dieter Van Besien (Groen) merkte enigszins sarcastisc­h op dat CD&V “blijkbaar voor een bruggenbou­wer heeft gekozen”.

Inhoud

Waarom Mahdi zich meteen zo fors afzet tegenover andere partijen, gaf hij ook nog mee in zijn openingssp­eech. “We moeten weten waar we voor staan en vooral: we moeten onze voet durven te zetten waar hij moet staan. Een rode lijn trekken waar we niet overgaan.” Hij benadrukte onder meer dat voor CD&V niet geraakt kan worden aan de automatisc­he loonindexe­ring. En dat via de fiscale hervorming, die minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) voor het zomerreces op tafel zal leggen, de lasten op arbeid naar beneden moeten. Al zijn dat elementen die in het regeerakko­ord staan en waarover de meningen niet verdeeld zijn.

De vraag is dan ook of CD&V met een nieuw inhoudelij­k verhaal zal komen, of er vooral ingezet wordt op scherpe communicat­ie. Politicolo­og Carl Devos (UGent) is kritisch voor Mahdi. “Wie zijn eigen partij alleen in de markt kan zetten door karikature­n te maken van zijn tegenstrev­ers, heeft nog veel huiswerk”, tweette hij. Al verzekerde Mahdi gisteren nog dat hij zich niet wil gedragen als MRvoorzitt­er Georges-Louis Bouchez door “kamikazepi­loot” te spelen. Al was ook dat wellicht geen compliment naar Bouchez toe.

Egbert Lachaert

Voorzitter Open Vld

“Een ideologie wordt niet gedefiniee­rd door anderen aan te vallen met karikature­n over hun overtuigin­g.”

 ?? FOTO KRIS VAN EXEL FOTO BELGA ?? Sammy Mahdi haalde fors uit naar de coalitiepa­rtners van zijn partij.
FOTO KRIS VAN EXEL FOTO BELGA Sammy Mahdi haalde fors uit naar de coalitiepa­rtners van zijn partij.
 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium