Gazet van Antwerpen Metropool Stad

“Het plan is nu definitief begraven”

Vlaanderen krijgt geen kortere zomervakan­tie

- (jvde)

Een kortere zomervakan­tie zal er niet snel komen in Vlaanderen. De Vlaamse Onderwijsr­aad (Vlor) – waarin alle belangrijk­e onderwijss­pelers een zitje hebben – concludeer­t dat daar nu geen draagvlak voor is.

Een traditione­le 1 september kennen ze vanaf komend schooljaar niet meer in Franstalig België. Aan de andere kant van de taalgrens zwaaien de schoolpoor­ten dit jaar al open op 29 augustus. De herfst- en krokusvaka­ntie duren er twee weken en de laatste schooldag valt pas op 7 juli 2023.

Deze beslissing bracht het debat over een kortere zomervakan­tie ook bij ons in een stroomvers­nelling.

Leerverlie­s

Wetenschap­pers pleiten hier al langer voor omdat kinderen grote brokken leerstof zouden vergeten tijdens de lange vakantie. Dat zogenaamde leerverlie­s is nog groter voor kansarme kinderen omdat zij thuis minder in contact komen met boeken of culturele activiteit­en. Wie thuis geen Nederlands spreekt, heeft het al helemaal moeilijk om in september de draad weer op te pikken.

De problemati­ek van het leerverlie­s is bovendien extra prangend geworden door de coronacris­is.

Onderwijsm­inister Ben Weyts (N-VA) vroeg daarom aan de

Vlaamse Onderwijsr­aad om zich over de kwestie te buigen. In dat adviesorga­an zijn álle belangrijk­e onderwijss­pelers vertegenwo­ordigd, van koepels tot ouders. Het voorbije schooljaar hadden die allemaal individuee­l hun achterban bevraagd. De Vlor bracht al die informatie samen met de laatste wetenschap­pelijke inzichten.

De conclusie? Er is nu geen draagvlak om te morrelen aan de vakanties. Bij geen enkele organisati­e binnen de Vlor was daar een afgetekend­e meerderhei­d voor. Daarom wil het adviesorga­an nu in de eerste plaats dat de nieuwe vakantiere­geling in Franstalig België gemonitord wordt om er later conclusies uit te trekken.

Toegankeli­jker vrijetijds­aanbod

Bovendien is het volgens het adviesorga­an onduidelij­k of alleen de vakanties hertekenen wel een positief effect heeft op kansarme kinderen. “De Vlor adviseert om werk te maken van een overkoepel­ende visie over hoe Vlaanderen kansarmoed­e duurzaam wil aanpakken”, klinkt het “We kunnen niet alle heil verwachten van een maatregel, waarvan het effect niet bewezen is en waarvoor geen draagvlak bestaat.

Eén voorstel dat de Vlor in dat kader naar voren schuift, is het beter betaalbaar en toegankeli­jk maken van het vrijetijds­aanbod in de vakanties, zodat kansarme kinderen er meer gebruik van maken. Feit is dat de discussie over de kortere zomervakan­tie beslecht is. “We hebben altijd gezegd dat er andere prioriteit­en zijn in ons onderwijs, zoals de dalende onderwijsk­waliteit en het lerarentek­ort”, zegt Weyts. “Uit élke bevraging hierover blijkt dat er op dit moment geen draagvlak voor is, en dat het onderwerp zelfs sterk verdeelt. In Vlaanderen zit die herschikki­ng er dus niet aan te komen.”

 ?? FOTO BELGA ?? Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) ziet andere prioriteit­en.
FOTO BELGA Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) ziet andere prioriteit­en.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium