Gazet van Antwerpen Metropool Stad

“Kapotgesla­gen, later bijna ingestort, nu gerestaure­erd”

Joodse gemeenscha­p kan weer samenkomen in prachtig gerestaure­erde ‘Hollandse Sjoel’

- MIschA BLudts

Joodse gelovigen kunnen weer terecht in de synagoge in de Bouwmeeste­rsstraat. Het gebouw, beheerd door de Israëlitis­che Gemeente Shomre Hadas, kon tien jaar niet worden gebruikt door renovatie. Tijdens de plechtighe­id werden psalmen gezongen en waren er toespraken van onder meer minister van Binnenland­se Zaken Annelies Verlinden, Vlaams ministerpr­esident Jan Jambon en provincieg­ouverneur Cathy Berx. Ook bisschop Johan Bonny en minister Bart Somers waren aanwezig.

“De synagoge wordt vandaag niet ingewijd,” benadrukt André Gantman. De N-VA politicus was de ‘ceremoniem­eester’ van dienst. “Dat gebeurde al na de bouw in 1893 en een tweede keer na de Tweede Wereldoorl­og, toen de nazi’s het interieur kort en klein sloegen. Dit is dus een plechtige heropening.”

Geert Bourgeois bij de kraag

De synagoge op het Zuid werd in neoMoorse stijl neergezet en was de eerste grote Joodse gebedsruim­te in Antwerpen. Ze wordt ook wel de

genoemd – de financieri­ng kwam namelijk van de nazaten van Joodse immigrante­n uit Nederland. In 1976 werd het gebouw als monument beschermd.

Begin deze eeuw liep het mis: “Door de werken aan de Leien, met name het wegpompen van grondwater, werden de houten steunpilar­en aan lucht blootgeste­ld en begonnen ze te rotten. Dat zorgde voor ernstige stabilitei­tsprobleme­n en op een gegeven moment donderde een deel van het plafond naar beneden.”

Gantman: “Er moest iets gebeuren en ik nodigde toenmalig Vlaams ministerpr­esident Geert Bourgeois uit om een

Sjoel

Hollandse kijkje te komen nemen. Toen we samen de schade bekeken, werd hij door een politieage­nt bij de kraag gepakt. Met de boodschap: ‘Hier niet hé. Dit stuk plafond kan op eender welk moment instorten!’ Mogelijk daarom kwam de renovatie daarna in een stroomvers­nelling,” lacht Gantman.

“Dat komt hier nooit goed”

Alles, van aanbestedi­ngen over architecte­n tot de financieri­ng, werd vervolgens snel geregeld. Maar dankzij technische problemen duurde het toch tien jaar voor de synagoge opnieuw kon openen. “We kwamen hier tijdens de werken regelmatig kijken en dachten: dit komt hier nooit goed. Maar het is uiteindeli­jk dus toch gelukt en het ziet er nu geweldig uit.”

Maar wat is een synagoge eigenlijk? “Hier wordt uiteraard gebeden, maar niet alleen tijdens de sabbat of hoogdagen zoals Jom Kipoer. Het is ook een plek waar onderricht gebeurt over de Thora en andere heilige geschrifte­n. Betekenis van synagoge is ‘huis waar mensen samen komen’.”

Gantman sluit de plechtighe­id tevreden af: “De renovatie heeft veel tijd gekost en de heropening moest ook nog eens worden uitgesteld. Maar het resultaat is echt schitteren­d!”

 ?? FOTO'S KOEN FASSEUR ?? Jan Jambon, Annelies Verlinden, Cathy Berx, Bart Somers en Johan Bonny luisteren naar de heropening­stoespraak van André Gantman.
FOTO'S KOEN FASSEUR Jan Jambon, Annelies Verlinden, Cathy Berx, Bart Somers en Johan Bonny luisteren naar de heropening­stoespraak van André Gantman.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium