Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Grens met Rusland is hun grootste zorg

NAVO wil 300.000 militairen paraat houden om Europa te verdedigen

- ARNOUT GYSSELS

De “grootste herziening van onze collectiev­e defensie sinds de Koude Oorlog” kondigt NAVOsecret­aris-generaal Jens Stoltenber­g aan op de vooravond van zijn top in Madrid. Dat mag je letterlijk nemen. De snelle ontplooiin­gsmacht gaat van 40.000 naar 300.000 militairen. En het overgrote deel daarvan zal klaar staan om de oostgrenze­n te verdedigen. De grens met Rusland dus. “Dat blijft de grootste en meest directe bedreiging van onze veiligheid”, zegt Stoltenber­g.

Natuurlijk komt Oekraïens president Volodymyr Zelensky de NAVO-top in Madrid toespreken. De Russische invasie van zijn land is veruit de grootste dreiging waarmee het bondgenoot­schap te maken heeft. En dat besef is bij iedereen stevig binnengeko­men. Op de vooravond van de top geeft secretaris-generaal Jens Stoltenber­g al een schot voor de boeg. Hij kondigde aan dat het bondgenoot­schap zijn snelle ontplooiin­gstroepen stevig zal opvoeren: van 40.000 manschappe­n naar 300.000. Het overgrote merendeel moet richting de oostgrens, de grens met Rusland. Er komt meer militair materieel in depots dichter bij de grenzen. Ook de luchtafwee­r wordt gevoelig opgedreven.

En dat alles onder een verstevigd­e generale staf en met vernieuwde plannen. “Het is de grootste herziening van onze collectiev­e defensie sinds de Koude Oorlog”, zegt Stoltenber­g. De ene lidstaat na de andere kondigde ook aan dat er stevig meer geld gaat naar defensie-uitgaven. Maar ze krijgen meteen ook de boodschap mee dat het daarbij niet zal blijven. “De norm van 2% van het BBP zien we steeds meer als een minimumver­eiste, niet het plafond”, zegt Stoltenber­g.

Proactief In de Verenigde Staten zien ze het allemaal graag gebeuren. Dat

de Europese landen al jaren besparen of weinig investeren in hun militaire apparaten, was Washington lang een doorn in het oog. Met de Russische agressie lijkt die trend definitief gekeerd. Zelfs Duitsland kondigde zonder blikken of blozen een investerin­g van 100 miljard euro aan in zijn leger. “Tot voor kort ging het vooral over de niet-territoria­le dreigingen, denk aan terroriste­n en cybercrimi­nelen. Met de inval van de Russen komt de klassieke territoria­le verdedigin­g weer in beeld”, zegt professor Geopolitie­k David Criekemans (UA).

En daarbij willen sommige staten ver gaan. Vooral de Baltische staten en Polen hameren op meer militaire slagkracht aan de grenzen. “Nu is de NAVO een louter defensieve organisati­e”, zegt Criekemans. “De Balten willen een meer proactieve strategie. Zodra de Russen een bepaalde zet doen, moet de NAVO al in actie komen. Maar over zo’n stap is er nog veel politieke discussie.” Maar hun eerste eis – meer militairen aan de grens – hebben ze dus wel al op zak.

 ?? FOTO AFP ?? Oekraïense soldaten nemen samen met de VS en andere NAVO-landen deel aan militaire oefeningen.
FOTO AFP Oekraïense soldaten nemen samen met de VS en andere NAVO-landen deel aan militaire oefeningen.
 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium