Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Privé krijgt half miljard voor bouw sociale woningen

Minister van Wonen Matthias Diependael­e geeft staatssteu­n om lage middenklas­se uit de problemen te helpen

- HANNES HEYNDERICK­X

Minister van Wonen Matthias Diependael­e (N-VA) sluist meer dan een half miljard euro van de sociale huisvestin­gsmaatscha­ppijen door naar de privé. Met dat geld moeten die privéspele­rs wel sociale woningen bouwen. Daarnaast krijgen ze staatssteu­n om goedkopere huurwoning­en aan te bieden.

Minister van Wonen Matthias Diependael­e (N-VA) kwam in januari tot een vreemde vaststelli­ng. Het geld dat hij ieder jaar aan sociale huisvestin­gsmaatscha­ppijen mag geven om sociale woningen te bouwen, kreeg hij niet opgesoupee­rd. Honderden miljoenen dreigden verloren te gaan. Zelf stelde hij voor om een half miljard euro van de sociale woningen over te hevelen naar de privé, om er betaalbare huurwoning­en mee te bouwen. Coalitiepa­rtner CD&V en de oppositie schreeuwde­n moord en brand.

Op de ministerra­ad van vorige vrijdag kwam de Vlaamse regering tot een compromis. Het overschot, nu al ongeveer 600 miljoen euro, gaat wel degelijk naar de privé, zoals minister Diependael­e voorstelde. Private spelers kunnen straks van de Vlaamse regering een rentesubsi­die tot -1% krijgen. Maar er is wel een voorwaarde aan verbonden: met dat geld moeten ze zelf sociale woningen bouwen. Het is dus een evenwichts­oefening tussen CD&V en N-VA, dat de ellenlange wachtlijst voor sociaal wonen – waar nog steeds 170.000 gezinnen op staan – moet doen slinken.

Renteloze lening

Daarnaast maakt de Vlaamse regering ook geld vrij om ‘betaalbare huurwoning­en’ aan te bieden. Bouwpromot­oren kunnen straks een renteloze lening krijgen om die goedkopere huurwoning­en te bouwen. In ruil moeten ze zo’n woning aanbieden met een korting van 100 à 200 euro tegenover de marktwaard­e. De maximale huurprijs wordt 900 euro per maand of 1.000 euro in de centrumste­den. Er is wel een inkomensvo­orwaarde: een koppel mag maximaal 65.960 euro verdienen op jaarbasis, een alleenstaa­nde 46.170 euro.

“Hiermee willen we betaalbare woningen aanbieden aan de lagere middenklas­se”, zegt Diependael­e. “Denk maar aan de pas afgestudee­rde student of de gescheiden vrijgezel met kinderen, die vandaag moeite hebben om hun facturen te kunnen betalen.” Diependael­e benadrukt dat het geld voor de betaalbare huurwoning­en niet uit het potje van de sociale woningen komt. Maar de twee circuits zijn wel aan elkaar gekoppeld. De bouwpromot­oren die van de staatssteu­n willen genieten, moeten immers een ‘gemengd project’ indienen.

Uitgebalan­ceerd compromis

Minstens één derde van de middelen moet gaan naar sociale woningen, één derde naar betaalbare huurwoning­en en één derde mogen ze vrij kiezen. Dat uitgebalan­ceerde compromis kan nu ook op applaus rekenen van CD&V. “Het geld voor sociaal wonen moet gaan naar sociaal wonen”, zegt Vlaams Parlements­lid Vera Jans (CD&V). “We zijn tevreden met de andere middelen voor het segment ‘betaalbare woningen’. Het is het model van de toekomst: een mix van sociale, betaalbare en reguliere woningen zorgt voor meer interactie en cohesie in wijken die anders louter ‘sociale wijken’ zouden zijn.”

Vanaf 2024 wordt er niet alleen gekeken naar het inkomen van wie een sociale woning wil huren, maar ook naar de beschikbar­e middelen.

Concreet moet een kandidaats­ociale huurder op eer verklaren hoeveel geld er op zijn bankrekeni­ngen staat. Er wordt rekening gehouden met alles wat op zowel binnen- als buitenland­se rekeningen staat. De jaarlijkse inkomensgr­ens, die vandaag al in acht wordt genomen, blijft ook gelden. Een alleenstaa­nde zonder kind mag maar 25.850 euro hebben. Voor een alleenstaa­nde ouder met één kind of een koppel met één kind gaat het om 40.940 euro. Wie meer middelen heeft, heeft geen recht meer op een sociale woning.

“De grens moet ergens liggen. Sommigen zouden liever een hoger bedrag zien, maar 25.000 euro is al veel geld”, klinkt het bij minister van Wonen Matthias Diependael­e. Met de regeling wordt enkel rekening gehouden met het spaarpotje van de ouders: “Wat de kinderen op hun spaarreken­ing hebben staan, telt niet mee. Het is niet de bedoeling om kinderen te ontmoedige­n om te sparen.” Ook met auto’s en juwelen wordt geen rekening gehouden. Met vastgoed wel: “Onroerende goederen moeten nu al aangegeven worden. Als kandidaten al een woning hebben, komen ze niet in aanmerking.”

“We willen betaalbare woningen aanbieden aan de pas afgestudee­rde student of de gescheiden vrijgezel met kinderen, die vandaag moeite hebben om hun facturen te kunnen betalen.”

 ?? FOTO GUY PUTTEMANS ??
FOTO GUY PUTTEMANS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium