Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Hoboken verwelkomt wolharige Pascal(e)

Mammoetexp­ositie in Fort 8 hele jaar te bezoeken

- (svo)

In Hoboken is de expositie rond Pascal(e) officieel gepend. Een jaar lang zal de mammoet, die 160 jaar geleden in het district werd gevonden, te bekijken zijn in Fort 8. “Het is heel uitzonderl­ijk dat een zo goed als volledig skelet teruggevon­den wordt”, zegt communicat­ieverantwo­ordelijke Kim Nolf.

1862 stootten arbeiders tijdens de aanleg van Fort 8 op een goed bewaard skelet van een duizenden jaren oude mammoet. het gaat vermoedeli­jk om een klein mannetje (of een fors vrouwtje) tussen de 48 en de 60 jaar oud dat leefde in de laatste ijstijd.

Het dier was ongeveer drie meter lang, 2,5 meter hoog en woog vier ton. Het skelet wordt geschat tussen de 10.000 en 30.000 jaar oud.

Het geraamte kwam in het bezit van de Belgische overheid en zwierf 160 jaar lang rond tussen musea, depots en tijdelijke tentoonste­llingen.

Slagtanden “Hoboken wilde zijn oudste beIn

woner tijdelijk naar huis halen om het district kennis te laten maken met dit wonderlijk­e stukje verleden”, zegt Nolf.

“De schedel is

volledig intact,

beide slagtanden zijn er nog, en ook de rechterhel­ft van de ribbenkast, één borstwerve­l, de heupen en een achterpoot zijn te bewonderen. Deze vondst is, samen met een exemplaar in Lier, het eerste mammoetske­let dat in België gevonden is.”

Beeld in cortenstaa­l

In samenwerki­ng met het technisch instituut Don Bosco wordt in het voorjaar van 2023 op basis van een ontwerp van illustrato­r Jasper Van Gestel een mammoetbee­ld gemaakt in cortenstaa­l. Dat beeld zal in de omgeving van Fort 8 worden geplaatst.

Op maat van de tweede en derde graad lager onderwijs ontwikkeld­e ’t Zoonlief Collectief ook een voorbereid­end lespakket en projectdag in Fort 8. De leerlingen worden meegenomen in de leefwereld van mammoet Pascal(e) en krijgen tools om rond dit thema een boeiende portfolio op te bouwen. Op basis hiervan gaan ze als paleontolo­og aan de slag.

 ?? FOTO JAN VAN DER PERRE ?? Kinderen maken kennis met Pascal(e).
FOTO JAN VAN DER PERRE Kinderen maken kennis met Pascal(e).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium