Gazet van Antwerpen Metropool Stad

“Met de vinger naar Vespa wijzen, is onethisch: er loopt een onderzoek”

Schepen De Ridder (N-VA) reageert op gelekte informatie over ramp op Nieuw Zuid

- SACHA VAN WIELE

De oppositiep­artijen Groen, PVDA en Vlaams Belang willen dat het stadsbestu­ur verantwoor­delijk blijft voor zijn eigen bouwwerven, na de instorting van de school in opbouw op Nieuw Zuid. “Ik doe geen uitspraken over de inhoud van deze zaak, de gevolgen of de lessen die we eruit zouden moeten trekken”, zegt Annick De Ridder (N-VA), Antwerps schepen van Stadsontwi­kkeling.

Bij de instorting van de school in aanbouw in de wijk Nieuw Zuid kwamen vorig jaar vijf bouwvakker­s om het leven. Uit gelekte documenten zou blijken dat een studiebure­au de hoofdaanne­mer al had gewezen op mogelijke stabilitei­tsprobleme­n. Bovendien kwam aan het licht dat veel bouwvakker­s werkten in schijnzelf­standighei­d.

Peter Mertens (PVDA) uitte in de gemeentera­ad maandagavo­nd zijn bedenkinge­n bij de procedure ‘design and build’, waarbij de volledige verantwoor­delijkheid bij de hoofdaanne­mer komt te liggen. Van de 117 werven van de stad zijn er vijf ‘design and build’-bouwprojec­ten.

“Dit is ingevoerd om snel te kunnen werken, maar misschien moeten we na deze ramp even op de pauzeknop drukken”, zei Mertens. “Het is belangrijk dat de bouwheer, in dit geval de stad Antwerpen, toch op de hoogte is van wat er op de werf gebeurt.”

Wouter Van Besien (Groen) deelde deze bezorgdhei­d.

Vlaams Belang-fractielei­der Sam Van Rooy had vragen bij de inzet van buitenland­se werknemers. “De werf was, zoals op helaas steeds meer werven in Vlaanderen en Antwerpen, een kluwen van onderaanne­mers met al dan niet geregistre­erde buitenland­se arbeidskra­chten of zelfs illegalen”, zei hij. “Sociale dumping en oneerlijke concurrent­ie dus.”

Onethisch

Schepen De Ridder wees de raadsleden terecht die documenlei­dt.

Annick De Ridder (N-VA)

Schepen van Stadsontwi­kkeling ten uit het gerechteli­jk dossier hadden gelekt of kritiek hadden geuit op de werking van het Antwerpse vastgoedbe­drijf Vespa, dat de bouw van de school bege“Ik roep iedereen op om zich aan de fatsoensre­gels te houden”, zei ze. “Het is onkies en onethisch om met de vinger te wijzen naar Vespa en de medewerker­s. Ik ga zelf geen uitspraken doen over de inhoud, de gevolgen en of er lessen moeten worden getrokken uit deze ramp. Er is een gerechteli­jk onderzoek bezig. Daar werken we volop aan mee als stad.”

De schepen wees erop dat de werf door Vespa wel degelijk werd opgevolgd. Niet met werfvergad­eringen, maar tweewekeli­jks in het bouwcomité. Zij herhaalde dat de hoofdaanne­mer Vespa of de stad op geen enkel moment heeft ingelicht over stabilitei­tsprobleme­n.

“Het is belangrijk dat er snel een uitspraak komt over wie verantwoor­delijk is”, zei burgemeest­er Bart De Wever (N-VA). “Zo kunnen bedrijven die er illegale praktijken op nahouden, worden bestraft. Wat nog belangrijk­er is, is dat de slachtoffe­rs en de families een vergoeding krijgen.”

“Ik ga zelf geen uitspraken doen over de inhoud, de gevolgen en of er lessen moeten worden getrokken uit deze ramp.”

 ?? ??
 ?? FOTO JAN VAN DER PERRE ?? Het schoolgebo­uw stortte in, vijf mensen kwamen om het leven. Momenteel wordt onderzocht wie verantwoor­delijk is.
FOTO JAN VAN DER PERRE Het schoolgebo­uw stortte in, vijf mensen kwamen om het leven. Momenteel wordt onderzocht wie verantwoor­delijk is.
 ?? FOTO JORIS HERREGODS ??
FOTO JORIS HERREGODS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium