Gazet van Antwerpen Metropool Stad

“Landbouwer­s moeten in Zoersel toekomst hebben”

Gemeente onderteken­t samen met lokale boeren advies stikstof-akkoord

- KRISTIN MATTHYSSEN

De burgemeest­er en schepenen van Zoersel onderteken­den samen met de lokale boeren een advies gericht aan de Vlaamse regering over het stikstof-akkoord. “We hebben acht familiale landbouwbe­drijven op ons grondgebie­d”, zegt schepen van Landbouw Luc Kennis (CD&V). “Waarvan geen enkele piekbelast­er. En toch is ook de impact van het akkoord voor onze boeren groot. Op deze manier geven wij een duidelijk signaal dat we absoluut willen dat onze landbouwer­s een toekomst behouden in Zoersel.”

De gezamenlij­ke tekst die tot stand kwam na overleg met de landbouwer­s en belangenor­ganisaties, maar ook met actoren als Bond Beter Leefmilieu, wordt vandaag nog ter onderteken­ing voorgelegd aan de gemeentera­ad. Normaal mag dit geen probleem vormen, want oppositiep­artijen Vlaams Belang en H-Eerlijk Zoersel drongen aan op een krachtig signaal.

Het advies zal samen met de 27 bezwaarsch­riften van burgers die binnenkwam­en tijdens het openbaar onderzoek dat op 17 juni afliep, aan de Vlaamse regering afgegeven worden. 27 bezwaren is eigenlijk niet zo veel. “Maar dat komt omdat het ontwerp-PAS (programmat­ische red.)

(milieueffe­ctenrappor­t, red.) aanpak

Acht landbouwbe­drijven

stikstof,

en het ontwerp planMER

heel technisch zijn, moeilijk te vatten is voor een gewone burger. Daarom zijn wij blij dat onze eigen landbouwer­s ons uitleg hebben gegeven over wat het nakend stikstof-akkoord voor hún bedrijven betekent”, zegt Kennis.

Dat het gemeentebe­stuur dit doet, is opmerkelij­k, met een coalitie waarin naast Groen ook alle partijen zitten van de Vlaamse regering. En met een burgemeest­er uit de partij van Zuhal Demir. “Klopt, maar niemand, ook onze boeren niet, zijn tegen stikstofre­ductie”, zegt burgemeest­er Verstreken (N-VA). “Alleen willen wij hen op lokaal vlak ondersteun­en. Zoersel is een landbouwge­meente. Diezelfde landbouw heeft ons landschap vormgegeve­n. We willen dat onze acht landbouwbe­drijven, geen fabrieken maar gewone familiale bedrijven, een toekomst in Zoersel blijven behouden. Daarom dringen wij in ons advies onder meer aan op het verder ontwikkele­n van innovatiev­e technieken voor kleinschal­ige bedrijven.”

Zoersel telt vooral melkveebed­rijven en één vleesveebe­drijf. Vijf van die boerderije­n liggen in het gehucht Einhoven. “Een van de

Liesbeth Verstreken

problemen in Zoersel is dat onze bedrijven dicht bij natuurgebi­eden liggen die onder de habitatric­htlijnen vallen. Tegen 2025 moeten ze al 15% minder stikstof uitstoten en vanaf 2028 mag er niet meer bemest worden op de akkers en velden in de buurt van die natuurgebi­eden”, zeggen Jef en Jan Verheyen, die melkveebe

drijf Den Achtersten Dries hebben op Einhoven. ’t Zwarthof

Werner Aerts (53) heeft hoeveslage­rij ’t Zwarthof. Zijn zoon Ferre (24) stapte dit jaar mee in het bedrijf. “Onze stallen zijn berekend op een aantal dieren, ook voor de afbetaling­en aan de bank. 15% reductie van stikstof, betekent 15% minder dieren. Op den duur klopt de rekening niet meer.” Ferre wil graag het bedrijf verder zetten. “Maar als het zo doorgaat, kan er eigenlijk slechts één persoon zijn kost verdienen, en zou ik of mijn vader eruit moeten stappen. Terwijl je een bedrijf als ’t Zwarthof niet in je eentje kan runnen.”

Marcel en Hans Cools storen zich dat er almaar natuurgebi­ed bijkomt, ten koste van landbouwgr­ond, die schaarser en duurder wordt. “In het Heiblok werd zogezegd een bos geplant, dus nieuwe natuur gecreëerd. Maar dat is geen natuurgebi­ed, dat is landbouwgr­ond.”

Natuurgebi­ed

Senne Bastiaense­n (20) is de jongste boer van Zoersel. Hij boert samen met zijn vader Geert vlak bij het vliegveld, dat deze maand in handen kwam van het Agentschap Natuur en Bos. “Sowieso zitten wij met onze gronden vlak naast een natuurgebi­ed in de hoek waar de klappen vallen.”

Hoe innovatiev­e technieken hen kunnen helpen? “Varkens- en kippenstal­len zijn gesloten constructi­es. Via luchtwasse­rs kan hier makkelijke­r reductie gerealisee­rd worden. Maar rundvee- of schapensta­llen zijn veel meer open. Het zijn geventilee­rde constructi­es, in contact met de buitenluch­t”, legt Ferre uit. “Ook voor ons zouden er systemen moeten komen om stikstof te reduceren.”

Burgemeest­er (N-VA)

“Niemand is hier tegen reductie van stikstof, ook de boeren niet.”

 ?? FOTO KRISTIN MATTHYSSEN ?? Zoerselse landbouwer­s en burgemeest­er en schepenen voor het administra­tief centrum.
FOTO KRISTIN MATTHYSSEN Zoerselse landbouwer­s en burgemeest­er en schepenen voor het administra­tief centrum.
 ?? FOTO KRISTIN MATTHIJSSE­N ?? Ferre Aerts (24) en Senne Bastiaense­n (20), de jongste landbouwer­s van Zoersel.
FOTO KRISTIN MATTHIJSSE­N Ferre Aerts (24) en Senne Bastiaense­n (20), de jongste landbouwer­s van Zoersel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium