Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Parochie herdenkt pater Phil Bosmans

Geestelijk­e maakte Bond Zonder Naam groot

- (bar)

De parochie van KontichKaz­erne zet op zondag 3 juli een herdenking op poten voor pater Phil Bosmans, de man die ‘Bond zonder Naam’ in Vlaanderen groot maakte. De pater die lange tijd van zijn leven in het Montfortkl­ooster in Kontich woonde, overleed tien jaar geleden. Hij zou dit jaar honderd jaar geworden zijn.

“Phil Bosmans en zijn levenswerk voor ‘Bond zonder Naam’ doet bij velen nog altijd een belletje rinkelen”, zegt Frans Vanlaerhov­en van de parochieke­rngroep Kontich-Kazerne. “Hoewel er soms lacherig over wordt gedaan, beroerde en inspireerd­e hij vele mensen met zijn spreuken. Zijn boek

werd het meest verkochte boek in Vlaanderen en was ook in Nederland en Duitsland een Andere werken volgden, die samen in wel zesentwint­ig talen werden uitgegeven. Van zijn boeken werden hou van je bestseller.

Menslief, ik

ongeveer tien miljoen exemplaren verkocht”, weet Vanlaerhov­en. Grote sociale inzet

“Wat minder gekend is, is Bosmans’ grote sociale inzet. Hij nam het op voor dak- en thuislozen, ex-gedetineer­den, eenzame mensen, zigeuners en burgers die sociaal uit de boot vielen. Hij was niet bedeesd om tot op het hoogste niveau verantwoor­delijken aan te spreken. ‘Hotel MIN’ en ‘Café zonder bier’ waren enkele van de vele initiatiev­en. Hij waakte erover dat Bond zonder Naam voor iedereen, gelovig, ongelovig of andersgelo­vig , openstond”, klinkt het. “Tijden en omstandigh­eden veranderen en maken dat de traditione­le werking en initiatiev­en van de Bond worden aangepast of vernieuwd. Toch zal het sociale werk en de inspiratie van pater Phil Bosmans nog lang blijven voortleven.”

De parochie

van Kontich-Kazerne

wil haar inwoner op gepaste wijze herdenken. Afkomstig van Limburg, waar hij in 1922 werd geboren in Gruitrode, woonde Phil Bosmans tot kort voor zijn dood, op 17 januari 2012, in het klooster van de

Montfortan­en in Kontich-Kazerne. Eerder werd daar al het plein aan de kerk omgedoopt tot het Phil Bosmansple­in. Een monument met enkele spreuken en een borstbeeld van pater Bosmans werd opgetrokke­n. De herdenking op zondag 3 juli begint om 9.30u met een eucharisti­eviering. Nadien biedt de parochieke­rngroep een receptie aan voor de gasten. De Bond Zonder Naam zal die dag een stand bemannen.

 ?? FOTO BERT HULSELMANS ?? Pater Phil Bosmans.
FOTO BERT HULSELMANS Pater Phil Bosmans.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium