Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Straf voor de vrouw en al wie haar helpt

Voor verschille­nde Amerikaans­e staten is verbod op abortus niet genoeg

- KIM CLEMENS (agg)

In de helft van de Amerikaans­e staten wordt abortus straks zo goed als verboden. Alleen gaat dat voor conservati­ef Amerika nog niet ver genoeg. De klopjacht lijkt geopend. Op abortuspil­len per post, op vrouwen die de staatsgren­zen oversteken, en op al wie hen helpt. Desnoods zelfs met een premie voor verklikker­s.

Vóór de uitspraak van het Amerikaans­e Hooggerech­tshof was er nog enige terughoude­ndheid. Bezwoeren Republikei­nse politici nog dat ze níét voor een federaal verbod ijverden, maar abortuswet­geving alleen wilden overhevele­n naar de staten. Maar nu Roe vs. Wade naar de prullenman­d is verwezen, start een opbod van draconisch­e maatregele­n.

Het begon met de strenge wetten die automatisc­h in werking traden in dertien staten, Missouri op kop, amper een kwartier na de bekendmaki­ng van de beslissing afgelopen vrijdag. Tegen het einde van het jaar zouden in totaal 26 staten de strengere wetgeving hebben aangenomen.

In Florida werd de wettelijke termijn voor abortus nog maar pas ingeperkt tot vijftien weken, maar net na de beslissing nam de gouverneur zich voor om die termijn nog in te korten, tot zes weken. Ook in South Dakota willen ze de al ingevoerde wet nog verstrenge­n, net als in Indiana en Nebraska. trigger laws:

Ook bedrijven achtervolg­en

Maar conservati­ef Amerika wil nog verder gaan. Bijvoorbee­ld in Missouri, sinds vrijdag de staat met een van de strengste abortuswet­ten. Daar wil men het verbod op abortus door een referendum laten opnemen in de grondwet van de staat. En dat verbod zou dan niet alleen binnen de staat gelden, zo hoopt de Republikei­nse politica Mary Elizabeth Coleman. Ze heeft een wetsvoorst­el klaar dat ook elders in het land druk wordt besproken. Wanneer iemand die in Missouri woont naar een andere staat reist voor een abortus, zou zijzelf en iedereen die haar daarbij helpt, een strafbaar feit plegen, aldus het voorstel. Een vergelijkb­are wet geldt nu al een half jaar in Texas, met premies tot 10.000 dollar voor de gouden tip.

In Oklahoma wil men dan weer streng optreden tegen bedrijven die abortus aanzien als een medische procedure, en de reiskosten terugbetal­en voor wie naar een andere staat moet. Eerder hadden onder meer Starbucks, Tesla, Microsoft, Netflix, JP Morgan Chase en Disney al gezegd dat te zullen doen. “Als iemand bij een bankoveral de vluchtwage­n bestuurt, dan is dat ook een zeer ernstige misdaad”, aldus Republikei­n Todd Russ. De alternatie­ve taxidienst Lyft komt ook tussen wanneer chauffeurs aangeklaag­d zouden worden. Net na de val van Roe vs. Wade kreeg de CEO daardoor een dreigende brief van veertien Republikei­nse verkozenen uit Texas in de bus.

Maar wat conservati­ef Amerika misschien nog het meest beroert, is het beteugelen van het opsturen van abortusmed­icatie per post. Het gaat dan om misoprosto­l en mifepristo­n, vaak de ‘abortuspil’ genoemd. Zwangere vrouwen nemen een eerste pil en binnen de 24 tot 48 uur een tweede om de vrucht af te drijven. Volgens het Guttmacher Institute, een kenniscent­rum rond voortplant­ing, is die in de VS nu al

goed voor 54% van het aantal zwangersch­apsafbreki­ngen. Verwacht wordt dat dat percentage nog zal stijgen. Gelijkstel­len met moord

De medicatie is door de geneesmidd­elenautori­teit FDA goedgekeur­d voor gebruik tot tien weken zwangersch­ap. Dat zomaar verbieden is moeilijk. Justitiemi­nister Merrick Garland zei vrijdag nog dat staten die pil niet zomaar kunnen verbannen. En toch gaan er al stemmen op om het bezit strafbaar te stellen. Dan wordt het een illegale drug, en kan de politie postpakket­ten onderschep­pen op basis van een aannemelij­k dat ook de vraag naar cannabis die een snellere en sterkere high geven, is toegenomen.

Meer gebruikers

Een manier om vat te krijgen op het THC-gehalte, is legaliseri­ng, zegt Debbaut. “Dan kan je als overheid zelf een grens stellen en die bewaken met kwaliteits­controles. De zwarte markt zal niet helemaal verdwijnen, maar je geeft mensen op z’n minst de mogelijkhe­id om veilig cannabis te gebruiken.”

België werkt momenteel niet aan een aanpassing van de drugswetge­ving. Canada, Uruguay, Malta enkele

en

“redelijk vermoeden”.

Hoe dan ook staat de deur wagenwijd open voor elke staat om een heel andere invulling te geven aan het arrest. In Texas kan een abortus uitvoeren leiden tot een levenslang­e gevangenis­straf. In Louisiana is pas een wetsvoorst­el besproken dat abortus gelijkstel­t met moord en waarbij ook een bevruchte eicel al als volwaardig­e persoon wordt aanzien. De vrees is dan ook dat het niet eindigt bij een heksenjach­t rond abortus. Maar dat ook dokters die vrouwen begeleiden bij een miskraam, of fertilitei­tsartsen binnenkort kop van Jut zijn.

Amerikaans­e staten deden dat recentelij­k wel. Zij legaliseer­den zowel de kweek als het gebruik van cannabis. Volgens het VNrapport leidde dat vaak ook tot meer gebruikers. Een oorzakelij­k verband is nog niet aangetoond, zegt Debbaut. “Bevolkings­groei kan een rol spelen, net als de impact van coronalock­downs en een mogelijke economisch­e achteruitg­ang. In sommige Amerikaans­e staten mag reclame gemaakt worden. Dat zal zeker een aanmoedige­nd effect hebben. Maar in Europa is Nederland een klassiek voorbeeld waar cannabis gemakkelij­k toegankeli­jk is. Toch ligt het gebruik daar lager dan in Frankrijk en Italië.”

 ?? FOTO AFP ?? Hoe het kan dat een wapen meer rechten heeft dan een vrouw? Dat vragen betogers in Washington zich af na de beslissing van het Hooggerech­tshof om het arrest Roe vs. Wade te schrappen.
FOTO AFP Hoe het kan dat een wapen meer rechten heeft dan een vrouw? Dat vragen betogers in Washington zich af na de beslissing van het Hooggerech­tshof om het arrest Roe vs. Wade te schrappen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium