Gazet van Antwerpen Metropool Stad

“Het aantal repatriëri­ngen van illegale criminelen gaat stijgen”

Dienst Vreemdelin­genzaken na overlast in Antwerpse Diepestraa­t

-

Pauline Blondeel

Dienst Vreemdelin­genzaken

“Onze capaciteit heeft een dipje gehad. Een gevolg van corona, maar er waren ook infrastruc­turele beperkinge­n.”

In de Antwerpse Diepestraa­t zorgen drugsdeale­rs, die vaak geen papieren hebben, voor overlast. De politie pakt hen wel op, maar tot een repatriëri­ng komt het zelden. De Dienst Vreemdelin­genzaken erkent dat het de afgelopen jaren moeilijk was om illegale criminelen uit te wijzen. “We zijn de capaciteit in de gesloten centra aan het opdrijven, dat zal ook het aantal repatriëri­ngen doen stijgen.”

aanleiding van de noodkreet van handelaars uit de Antwerpse Diepestraa­t over aanhoudend­e overlast door agressieve illegale dealers, haalden politie en stadsbestu­ur de moeilijkhe­den om criminelen uit te wijzen aan als een van de frustratie­s. Onder meer het gebrek aan plaatsen in gesloten centra zorgt ervoor dat er minder repatriëri­ngen zijn dan ‘gewenst’.

“Het klopt dat onze capaciteit een dipje heeft gehad”, zegt Paulien Blondeel, woordvoers­ter van de Dienst Vreemdelin­genzaken (DVZ). “Dat was ook een gevolg van corona, waardoor we bepaalde sanitaire maatregele­n moesten hanteren. Bovendien waren er ook infrastruc­turele beperkinge­n.

Als er werken bezig zijn in een volledige gang met 35 plaatsen, dan kun je daar natuurlijk ook niemand plaatsen.”

Op dit moment zijn er voor heel België 400 tot 450 plaatsen in gesloten centra waar mensen zonder papieren in afwachting van hun uitwijzing opgesloten kunnen worden. “Via onze verbinding­sambtenaar die in contact staat met de lokale politiezon­es, kunnen we bekijken waar in het land de nood het hoogst is”, aldus Blondeel.

De toename van de capaciteit moet ervoor zorgen dat illegale criminelen minder snel terug in het straatbeel­d opduiken. “Tijdens corona was het moeilijk repatriëre­n, niet alleen door de beNaar perkte capaciteit maar ook door andere restrictie­s. Er waren minder vluchten en er waren de coronamaat­regelen op die vluchten, waardoor soms een vaccinatie of negatieve test nodig was”, zegt Blondeel. “Stapsgewij­s zijn er meer vluchten nu, het aantal repatriëri­ngen gaat stijgen.”

Dublinproc­edure

Al is ook dat geen wondermidd­el. Een van de problemen waarmee de politie kampt, is dat veel Tunesiërs Europa binnenkwam­en via Italië en naar daar uitgezet worden. “Dan zijn ze snel terug in Antwerpen”, zegt politiewoo­rdvoerder Willem Migom. “Vrijdag werd nog iemand opgepakt die een maand geleden gerepatrie­erd was naar Italië.” Volgens DVZ is dat een gevolg van de Dublinproc­edure die bepaalt welk land verantwoor­delijk is voor de asielaanvr­aag van iemand zonder papieren. “Wij nemen dan contact op met bijvoorbee­ld Italië en kijken of zij de uit te wijzen personen willen ontvangen. Het is dan aan hen om te beslissen of ze die personen verder willen uitwijzen”, aldus Blondeel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium