Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Betere opsporings­methodes ten vroegste in najaar van 2024

- (dvt)

De kennis over de vals negatieve uitstrijkj­es is niet nieuw. Daarom schakelden ze in Nederland eerder al over op het screenen op de aanwezighe­id van HPV in plaats van het microscopi­sch onderzoek van cellen. In ons land ligt de alternatie­ve manier van screenen al sinds 2015 op tafel, door politieke onenigheid werd dit almaar uitgesteld. De deelregeri­ngen zijn bevoegd voor het testbeleid, terwijl het budget daarvoor bij de federale regering ligt. Doordat de verschille­nde regeringen het niet eens raakten, ging veel kostbare tijd verloren en verkleinde­n de detectieka­nsen bij patiënten zoals Stephanie.

Volgens federaal minister van Volksgezon­dheid Frank Vandenbrou­cke (Vooruit) is er nu wel een akkoord tussen de federale regering en de deelregeri­ngen. Toch zal er pas ten vroegste in het najaar van 2024 kunnen worden overgescha­keld op preventiev­e screenings. “Belangrijk daarbij is dat we het uitstrijkj­e niet volledig afschrijve­n”, zei de minister gisterenav­ond in Terzake bij de VRT. “Dat is immers nog wel nuttig bij de leeftijdsg­roep tussen 25 en 29 jaar. Vrouwen tussen 30 en 65 jaar gaan we wel testen op HPV. “Voor mij is het helaas te laat”, zegt Stephanie. “Maar ik hoop dat een betere screening gevallen zoals ik veel sneller zal detecteren.”

 ?? ?? FOTO BELGA
FOTO BELGA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium