Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Autoloze zondagen en ander advies in koelkast

Regering stelt koopkracht­discussie uit tot het najaar

- ARNOUT GYSSELS HANNES HEYNDERICK­X

De experten hebben hun rapport over koopkracht en concurrent­ievermogen af, maar dat belandt onmiddelli­jk in de koelkast. De federale regering evacueert de maatregele­n en hervorming­en naar de begrotings­bespreking­en in het najaar. Veel animo om de experten te volgen is er ook niet. “De Croo heeft gewoon tijd gekocht om niet met koopkracht te moeten bezig zijn”, klinkt het bij een regeringsp­artij.

Vergeet het Zomerakkoo­rd. Dat was verworden tot de salami-aanpak, waarbij akkoorden rond verlengen van het sociaal tarief en stijgen van de defensie-uitgaven al de revue passeerden. Maar het idee om nog deze zomer uit te pakken met een groot akkoord rond koopkracht en concurrent­ievermogen heeft de federale regering meteen doorgescho­ven tot oktober, bij de begrotings­opmaak van volgend jaar.

Het met veel bombarie aangekondi­gde rapport van de expertengr­oep Koopkracht en Concurrent­ievermogen mag dus onmiddelli­jk de koelkast in. Voorzitter en gouverneur van de Nationale Bank Pierre Wunsch mocht het werkstuk gisteren nog komen toelichten in de kern, waarop die onmiddelli­jk overging naar de orde van de dag: de bescheiden pensioenhe­rvorming waarvan de federale regering wél nog werk wil maken.

“Militante gadgets”

Veel animo om met de aanbevelin­gen aan de slag te gaan is er sowieso niet. MR-voorzitter GeorgesLou­is Bouchez noemt het onomwonden “ontgoochel­end”. “De aanbevelin­gen gaan over alles, behalve concurrent­iekracht en ze vergroten het tekort”, tweet hij. “En dan zitten er nog militante gadgets in zoals de snelheidsb­eperking op de snelweg.”

“Veel van de voorstelle­n zijn Vlaamse bevoegdhei­d”, zegt een vicepremie­r. “Andere maatregele­n bieden pas soelaas in een grotere hervorming. Op korte termijn heb je daar niet veel aan.”

Maar de voornaamst­e reden om het Zomerakkoo­rd helemaal af te zwakken tot een Zomerakkoo­rdje is dat het geld op is. De federale regering kijkt nog altijd tegen een tekort van twintig miljard euro aan. En ingrepen om de koopkracht op te krikken kosten nu eenmaal handenvol geld. “In oktober zal het vooral over besparinge­n gaan”, klinkt het op een liberaal kabinet. “Elke euro meeruitgav­e zal elders gecompense­erd moeten worden.

In tegenstell­ing tot de buurlanden zijn we nu al heel ver gegaan.”

Aan de linkerkant zal de goesting daar niet echt groot voor zijn. “De Croo heeft zich met zijn expertengr­oep tijd gekocht om niet met koopkracht te moeten bezig zijn”, zeggen ze bij een regeringsp­artij. “Iedereen wist dat het zo ging uitdraaien. De meerinkoms­ten van btw zijn weg na de verlaging. Er zal een overwinstb­elasting nodig zijn voor meer ingrepen.”

Eenmalige ingreep

Enkel bij de groenen zijn ze niet van plan om het vizier op oktober te richten. Covoorzitt­er Jeremie Vaneeckhou­t vraagt om nu toch al iets te doen. Zeker voor wie te veel verdient om van het sociaal tarief te genieten, maar te weinig om door de indexering gecompense­erd te worden. “Het water staat hen aan de lippen”, zegt hij. “Je krijgt het toch echt niet uitgelegd dat er niets kan. Dat kan met een eenmalige ingreep, zoals het vervroegd indexeren van de belastings­chalen of via een energieche­que. We zullen onze regeringsp­artners daarvan moeten overtuigen.”

Daar zal wel véél overtuigin­gskracht voor nodig zijn. “We kunnen de factuur toch niet blijven doorschuiv­en naar de volgende generatie?”, klinkt het bij de liberalen.

 ?? FOTO BELGA ?? De federale regering kijkt nog altijd tegen een tekort van twintig miljard euro aan.
FOTO BELGA De federale regering kijkt nog altijd tegen een tekort van twintig miljard euro aan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium