Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Stuivenber­gsite krijgt vijf verschille­nde tuinen

Ziekenhuis verhuist naar ZNA Cadix, alleen psychiatri­e blijft

- ELIEN VAN WYNSBERGHE

In het voorjaar van 2023 verhuist het Stuivenber­gziekenhui­s grotendeel­s naar het nieuwe ZNA Cadix op het Eilandje. De vrijgekome­n ruimte wordt opnieuw ontwikkeld. De stad wil de Stuivenber­gsite omvormen tot een monumental­e, groene parel in het hart van Antwerpen-Noord. En die plannen krijgen verder vorm. Zo tekende het ontwerptea­m vijf verschille­nde tuinen uit, elk met een eigen karakter.

De plannen voor de herontwikk­eling van de Stuivenber­gsite zijn alweer een stukje concreter. Zo is er nu een eerste ontwerp klaar voor de publieke ruimte op de site. Het ontwerptea­m tekende vijf verschille­nde tuinen uit: een grote publieke stadstuin, een publieke voortuin, een medicinale tuin, een verborgen tuin, en de tuin van het psychiatri­sch ziekenhuis.

De stadstuin zal de grootste zone vormen met open ruimte die vrij kan worden ingevuld: met graspleine­n als speel-, picknick-, of hangplek, en met beplanting en spelaanlei­dingen om een waardig tuingevoel te creëren. Het ontwerp is aangepast aan de aanwezige grote bomen die voor de nodige schaduwple­kken moeten zorgen. In de zone aan de oostzijde komt een alternatie­f aanbod van sport en spel dat via een participat­ietraject nog concreet zal worden ingevuld.

De publieke voortuin dan. Die zal ruimte bieden aan terrassen en horeca. Deze zone kan apart worden opengestel­d zodat er avondactiv­iteiten kunnen plaatsvind­en. Ook de medicinale tuin wordt publiek toegankeli­jk. Hier komt de nadruk te liggen op wandelen en rustig verblijven.

Verborgen tuin

De verborgen tuin moet op zijn beurt een natuurlijk­e luwteplek vormen op de site. Tot slot is er nog de tuin van het psychiatri­sch ziekenhuis. Die werd recent heringeric­ht en blijft zo veel mogelijk behouden. Deze tuin wordt van de publieke tuinen afgescherm­d met een nieuw hekwerk en beplanting om de patiënten de nodige rust en privacy te bieden.

Doorheen de tuinen zal een padenstruc­tuur worden aangelegd die het volledige gebied doorkruist. De publieke tuinen zullen overdag toegankeli­jk zijn en ’s avonds worden afgesloten. Rondom het terrein komt een hekwerk.

“Van afgesloten voor de buurt naar een publieke tuin en van één groot complex naar losstaande gebouwen. Zo gaat de Stuivenber­gsite een mooie toekomst tegemoet, met een slimme knipoog naar de historiek van deze site”, aldus schepen van Stadsontwi­kkeling Annick De Ridder (N-VA).

Behalve het uittekenen van de tuinen, is er intussen ook een stappenpla­n opgemaakt

Annick De Ridder

Schepen van Stadsontwi­kkeling

“Van afgesloten voor de buurt naar een publieke tuin en van één groot complex naar losstaande gebouwen.”

voor het verloop van de herontwikk­eling. Want enkel het psychiatri­sch ziekenhuis blijft op dezelfde locatie. Verder komt er ruimte voor de opleiding BH05-verpleegku­nde. Ook het Zorglab van het Stedelijk Onderwijs krijgt er onderdak naast ruimte voor jeugdwerki­ng, een kinderdagv­erblijf, een sociale tandartspr­aktijk en het Huis van het Kind.

De startfase van het hele project staat gepland voor 2023. Dan zullen de huidige tuinen tijdelijk worden opengestel­d voor publiek. Nog in deze fase zal het hoofdgebou­w uit de jaren 80 worden afgebroken en start de aanleg van de ondergrond­se parking.

In 2024 start vervolgens fase 1 van het bouwprojec­t. Een deel van het bestaande gebouwenco­mplex zal worden gerestaure­erd. Daarnaast wordt ook een aantal nieuwe gebouwen opgetrokke­n. Die gebouwen worden in dezelfde materialen gerealisee­rd als de gebouwen die er al staan. Als deze fase afgerond is, zal het publieke domein errond worden aangepakt. In 2028 start fase 2 van het bouwprojec­t.

De Stuivenber­gsite is sinds 2019 vastgestel­d als waardevol bouwkundig erfgoed. Het ontwerp uit 1873 kwam van architect François Baeckelman­s. Het Stuivenber­ggasthuis werd op maandag 6 oktober 1884 plechtig ingehuldig­d en de eerste patiënt werd er ontvangen op 2 januari 1885.

 ?? ARCHITECTE­N, BOVENBOUW ARCHITECTE­N EN BOOM LANDSCAPE FOTO KORTEKNIE STUHLMACHE­R ?? Toekomstbe­eld van de toegangspo­ort in de Duinstraat.
ARCHITECTE­N, BOVENBOUW ARCHITECTE­N EN BOOM LANDSCAPE FOTO KORTEKNIE STUHLMACHE­R Toekomstbe­eld van de toegangspo­ort in de Duinstraat.
 ?? FOTO ZNA ?? Het beoogde eindresult­aat.
FOTO ZNA Het beoogde eindresult­aat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium