Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Gemeente houdt miljoen euro extra over

-

Op de laatste gemeentera­ad voor de vakantie werd de gezamenlij­ke jaarrekeni­ng 2021 goedgekeur­d. De financiële situatie van de gemeente is gezond en maakt dat de meerjarenp­lanning kan worden aangehoude­n.

De gemeentere­kening van het voorbije jaar is positief. De spaarpot van de gemeente bedraagt ruim zeven miljoen euro en de autofinanc­ieringsmar­ge bedraagt anderhalf miljoen. Dat laatste cijfer geeft de financiële gezondheid van de gemeente op lange termijn weer.

Schepen van Financiën Raf De Schepper (CD&V) is tevreden: “Ondanks het feit dat ook 2021 een coronajaar was, eindigen we uiteindeli­jk met een mooi budgettair resultaat”, zegt de schepen. “Ruim een miljoen euro meer dan gepland, waardoor we de vooropgest­elde meerjarenp­lanning kunnen aanhouden.”

Van de 21 miljoen inkomsten werd 18,5 miljoen als werkingsko­sten uitgegeven. Op het vlak van investerin­g bedroegen de uitgaven 3,6 miljoen euro. Hieronder vallen naast het verbeteren en verduurzam­en van het patrimoniu­m ook de bouw van buitenscho­olse kinderopva­ng Villa Kakelbont en de inrichting van de zolder van de gemeentesc­hool Eikenlaar als klaslokaal. Verder werd geïnvestee­rd in ICT voor personeel en scholen.

Ook de aankoop van de oude spoorwegbe­dding en de weg- en riolerings­werken in de Monnikenho­fstraat springen in het oog. De verkoop van het oude bibgebouw op de Markt in Rumst en het aantrekken van Agion-subsidies voor de herinricht­ing van de zolder van Eikenlaar, zorgden dat er geen nieuwe leningen moesten worden aangegaan.

Toch zegt de schepen alert te blijven voor komende uitdaginge­n waar de gemeente zelf geen vat op heeft. “We moeten inderdaad waakzaam blijven. Denk maar aan de stijgende materiaal- en energiepri­jzen en de stijging van de personeels­kosten door de achtereenv­olgende indexaanpa­ssingen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium