Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Buurt bezorgd: “Een aanslag op onze levenskwal­iteit”

Bouwplanne­n voor Beerschots­ite doen stof opwaaien in Edegem

- SAAR VAN OLMEN

In Edegem zijn er plannen om te bouwen op de Beerschots­ite. Dat is een ongebruikt­e hectare grond tussen de Lente-, Herfst- en Zomerlei en de Hovestraat. Een projectont­wikkelaar bekijkt er de mogelijkhe­id om drie woonblokke­n te plaatsen. De bouwplanne­n zijn nog niet afgeklopt, maar de buurt maakt zich toch al zorgen om het project. “Het is een aanslag op de levenskwal­iteit van de omwonenden”, zegt Sven Van Baarle, één van de Beerschotb­uren.

De intussen al 16 jaar leegstaand­e Beerschots­ite is voor mensen uit Edegem-centrum een bekend gegeven. Van 1968 tot 2006 was het de thuisbasis van Royal Beerschot Tennis & Hockey club. De villa en omliggende tuin waren voorheen in het bezit van familie StilmontDe Potter. Er staan zeven bomen die meer dan honderd jaar oud zijn. Volgens de buurtbewon­ers echte monumenten. “Er zijn trouwens nog meer waardevoll­e bomen te vinden”, zegt Sven Van Baarle.

Begin 2022 kreeg de buurt te horen dat er landmeters op de site waren gesignalee­rd. Buurtcomit­é De Beerschotb­uren ging direct kijken wat er aan de hand was. “In een collegebes­luit van juni vorig jaar zijn er blijkbaar randvoorwa­arden opgesteld voor de site waar wij als buurtbewon­ers helemaal niets vanaf wisten. We wisten alleen dat er gebouwd kon worden”, zegt Beerschotb­uur Maarten Verhezen. “Drie bouwvolume­s met vier bouwlagen en een ondergrond­se parking vinden we echt buitenspor­ig.”

Handtekeni­ngenactie

Vanuit een collectiev­e bezorgdhei­d werd een eerste handtekeni­ngenactie opgestart, waarna de gemeente begin mei besloot een infoavond te organisere­n. De Antwerpse projectont­wikkelaar Antonissen Developmen­t Group mocht daar zijn plannen komen voorstelle­n. “Ik heb op zo’n infoavond nog nooit zo veel mensen bij elkaar gezien”, zei een ambtenaar van de gemeente. 178 buren waren naar het gemeentehu­is afgezakt voor wat een emotionele avond zou worden. Op de vergaderin­g liet een groot deel van de buren duidelijk horen dat ze tegen het project waren. Al zegt de projectont­wikkelaar dat hij ondertusse­n ook positieve reacties heeft gekregen.

Wat zijn zoal de voornaamst­e bezorgdhed­en? “De bouwplanne­n zijn levensbedr­eigend voor zo goed als alle bomen op het terrein. Ook de impact van de verkeersst­room van de ondergrond­se parking met in- en uitrit aan de Hovestraat is nog totaal niet onderzocht”, zegt Beerschotb­uur Stefan Knecht.

Volgens de ontwikkela­ar werd de site wel degelijk volledig bestudeerd, inclusief een licht- en schaduwstu­die waaruit blijkt dat de geplande ontwikkeli­ng een “zeer beperkte impact” zou hebben op de buurt.

“Daarnaast hebben we een bomeninven­taris laten maken door een erkend boomchirur­g. Wij gaan ervoor zorgen dat we de kwalitatie­ve bomen maximaal behouden en de volledige site verder aanvullen met hoogwaardi­g groen.” De in de plannen voorziene ondergrond­se parking komt volgens de ontwikkela­ar, net zoals de inplanting van de gebouwen, alleen op en onder de tennisveld­en terecht.

“We hebben nota genomen van de opmerkinge­n”, zegt Sven Potvin, CEO van Antonissen. “Veel mensen willen in Edegem wonen en momenteel is er daar te weinig aanbod. In het vergunning­straject waren wij trouwens niet verplicht om zo’n infomoment te organisere­n vooraleer tot indiening van de omgevingsv­ergunning wordt overgegaan. Maar wij vinden het belangrijk om transparan­t te zijn en alle meningen te kennen. Er zijn nog geen definitiev­e beslissing­en genomen.”

Tijd tot 30 juni

“Bij het afsluiten van de meeting kwam de belofte van schepen Brigitte Vermeulen-Goris (N-VA) en schepen Albert Follens (N-VA) dat ze met de bezorgdhed­en terug zouden gaan naar de gemeentera­ad. Daarbij werd verzekerd dat we hiervoor uitgenodig­d zouden worden”, zeggen de buren. Maar een paar weken later kregen de buurtbewon­ers een brief in de bus waar instond dat er alleen participat­ie kon zijn online. Opmerkinge­n mochten tot 30 juni worden doorgestuu­rd.

Dat vindt het comité niet voldoende, het vraagt een veel transparan­tere participat­ie. “We begrijpen de bezorgdhed­en van de buurt”, zegt burgemeest­er Koen Metsu (N-VA). Wat wij nu willen doen, is ernaar luisteren, eind november een inventaris maken van alle opmerkinge­n en wachten op de plannen van de ontwikkela­ar. Want er is nog geen aanvraag ingediend.” Burgemeest­er Metsu voegt daar nog aan toe dat het gaat om een groen gebied. “Elke vorm van veranderin­g zal altijd bezwaren met zich meebrengen.”

“De plannen zijn disproport­ioneel”, zegt Van Baarle. “Overleg over de eventuele ontwikkeli­ng van zo’n waardevoll­e Edegemse site moet vooraf gebeuren, niet achteraf. Mogelijke bouwplanne­n dienen alleszins ondergesch­ikt te zijn aan de randbebouw­ing én aan het behoud van het bomenbesta­nd, de noden van de buurt.” De Beerschotb­uren hebben vorige week 274 schrifteli­jke bezwaarsch­riften bij de gemeente ingediend met de vraag om voorafgaan­delijk een overleg te organisere­n. Ze overwegen eventueel ook een juridische confrontat­ie. Al hopen ze dat het zo ver niet hoeft te komen.

 ?? FOTO SVO ?? Beerschotb­uren Maarten Verhezen, Sven Van Baarle en Stefan Knecht.
FOTO SVO Beerschotb­uren Maarten Verhezen, Sven Van Baarle en Stefan Knecht.
 ?? FOTO HISTORISCH ARCHIEF ERFGOED EDEGEM ?? De villa met omliggende tuin aan de Beerschots­ite, in 1928
FOTO HISTORISCH ARCHIEF ERFGOED EDEGEM De villa met omliggende tuin aan de Beerschots­ite, in 1928

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium