Gazet van Antwerpen Metropool Zuid : 2020-07-01

4 : 4 : 4

4

4 BINNENLAND WOENSDAG 1 JULI 2020 KONING FILIP BETUIGT SPIJT Antwerpse Congolezen reageren op spijtbetui­ging “Koning Filip heeft ballen” Jean-Jacques Tamba Tracy Enta Patrice Sapalo Hélèn Perpetue Mpola Myamba “Ik denk dat koning Filip de brief schreef uit een vorm van beleefdhei­d, maar dat we er verder niet te veel achter moeten zoeken. Gewoon zeggen dat het je spijt, is iets te gemakkelij­k.” “De koning erkent dat er nog veel problemen zijn. Dat is goed voor toekomstig­e maatregele­n rond onderwijs, een Congocommi­ssie of het weghalen van standbeeld­en. Ik ben heel blij met de brief.” “Koning Filip zei: ‘Ik zal blijven strijden tegen alle vormen van racisme.’ Uwe Majesteit, zeg dit alstublief­t luider voor de mensen die nog steeds ontkennen dat racisme in België bestaat.” “Spijtbetui­gingen hebben pas een meerwaarde wanneer concrete acties worden voorgelegd. En als men het écht wil, kán er iets worden gedaan.” De spijtbetui­ging van koning Filip maakt heel wat los in de Congolese gemeenscha­p in Antwerpen. “Spijt betuigen is één zaak, maatregele­n treffen is nog iets anders”, klinkt het. in Congo om verder te werken aan de eigen Belgische, internatio­nale belangen.” “Spijtbetui­gingen hebben pas een meerwaarde wanneer concrete acties worden voorgelegd. Die ontbreken hier volledig. Zoals we allemaal weten, heeft ons koningshui­s een ceremoniël­e bevoegdhei­d. Maar als we gaan kijken naar de geschieden­is, zijn er voor uitzonderl­ijke situaties uitzonderl­ijke oplossinge­n geweest, zoals de abortuswet in de tijd van koning Boudewijn. Daaruit kunnen we afleiden dat er wel iets kan worden gedaan als men het echt wil”, zegt Hélèn. moeten zoeken. Gewoon zeggen dat het je spijt, is iets te gemakkelij­k.” “Als de zestigste verjaardag van de onafhankel­ijkheid van de Democratis­che Republiek Congo een stap is in de richting van verzoening, toegeving en van herstelbet­alingen, dan ben ik voor. Congo heeft veel gegeven,maar amper iets teruggekre­gen van België. (…) De Congolese diaspora wil gerechtigh­eid voor hun voorouders. Dit is waarom de standbeeld­en van Leopold II moeten worden weggehaald”, vindt Patrice. “Spijt betuigen is één zaak, maar nu hoop ik ook dat België maatregele­n gaat treffen”, klinkt het. De vraag blijft waarom het Belgische koningshui­s nu pas met die spijt naar voren komt. “Ik begrijp niet dat deze mededeling nu pas komt”, zegt Jean-Jacques Tamba, die in 1960 naar Antwerpen kwam. “Waarom heeft niemand het vroeger gedurfd? Ik denk dat koning Filip de brief schreef uit een vorm van beleefdhei­d, maar dat we er verder niet te veel achter langrijk volgens advocate Tracy Enta. “Dat is heel moedig van hem. De koning erkent dat er vandaag nog veel problemen zijn. Dat is een belangrijk­e aanzet voor toekomstig­e maatregele­n rond onderwijs, een Congo-commissie of het weghalen van standbeeld­en. Ik ben heel blij met de brief, al had die wel vroeger moeten komen.” Voor Tracy was 30 juni vroeger altijd een feestdag. “We vierden dan de onafhankel­ijkheid van Congo op ‘Congo in Vlaanderen’, een feest op het Sint-Jansplein in Antwerpen”, vertelt Tracy. “Vandaag voelt het raar om deze dag te vieren. We moeten beseffen dat de situatie in Congo helemaal nog niet positief is. Er is wel een zelfbeschi­kkingsrech­t, maar de mensen leven er nog steeds in moeilijke situaties en er is veel armoede. Dus heel veel valt er niet te vieren.” Slaat bal mis Volgens maatschapp­elijk werkster Hélèn Perpetue Mpola Myamba geeft de brief niet de juiste boodschap mee. “Ik denk dat een excuusbrie­f in eerste instantie het geweld, het onrecht, de plundering­en en massamoord­en die door de Belgen in Congo werden gedaan moet erkennen. En dat leid ik niet af uit de brief.” “Er is toch een aantal zaken waar de bal volledig wordt misgeslage­n”, vindt Hélèn. “De koning erkent ergens wel de wanpraktij­ken waar Leopold II zich schuldig aan heeft gemaakt, maar het bloedige koloniale verhaal is meer dan alleen Leopold II. De Belgische staat heeft het koloniale systeem ook verdergeze­t. Tot vandaag genieten verschille­nde landen, waaronder België, eveneens van de instabilit­eit “Mijn eerste gedachte was: de koning heeft ballen. Eindelijk. De spijtbetui­ging is een belangrijk­e stap in de juiste richting en een grote stap vooruit.” Toen Antwerpena­ar Patrice Sapalo gisterocht­end de brief van koning Filip las, schreef hij meteen een brief terug gericht aan de koning. “Koning Filip zei: ‘Ik zal blijven strijden tegen alle vormen van racisme.’ Uwe Majesteit, zeg dit alstublief­t luider voor de mensen die nog steeds ontkennen dat racisme in België bestaat. Zeg dit luider tegen de ministers die tegen de praktijkte­sts zijn of tegen andere vormen om structuree­l racisme aan te kaarten en/of te bestrijden”, schrijft hij. Moedig De koning legt in zijn brief rechtstree­ks een link tussen het koloniale verleden en “de wonden die tegenwoord­ig weer pijnlijk voelbaar worden door daden van discrimina­tie, nog te sterk aanwezig in onze samenlevin­g”. En dat is heel be- REBECCA VAN REMOORTERE

© PressReader. All rights reserved.