Gazet van Antwerpen Metropool Zuid : 2020-07-02

10 : 10 : 10

10

10 ECONOMIE DONDERDAG 2 JULI 2020 Economie Covid-19 kan het wereldwijd­e toerisme en de daaraan verbonden sectoren de komende maanden 1,06 biljoen tot 2,93 biljoen euro aan inkomsten kosten. Dat blijkt uit een schatting van de Verenigde Naties. FOTO FRED DEBROCK Overheid kijkt naar spoor om regionale vluchten te vervangen Studie moet trein- en luchtverke­er in kaart brengen Kunnen vluchten uit Zaventem, Deurne of andere Belgische luchthaven­s door een treinrit vervangen worden? De federale overheid gaat bestuderen of en tussen welke steden het kan. Nu er opnieuw een nachttrein is vanuit Brussel naar Wenen en de luchtvaart steeds meer in beeld komt in de klimaatdis­cussie, wil de FOD Mobiliteit uitzoeken hoe het vervoer tussen bestemming­en duurzamer en milieuvrie­ndelijker kan. “De afgelopen maanden zijn er verschille­nde resoluties in het parlement geweest. Deze studie is daar het resultaat van”, zegt Thomas De Spiegelaer­e, woordvoerd­er van de FOD Mobiliteit. Er wordt gekeken naar “de mogelijkhe­den voor een vervanging van een deel van het luchtvaart­verkeer vanuit Brussels Airport en de andere luchthaven­s in België (Oostende, Charleroi, Luik, Deurne en Kortrijk) door spoorverke­er”. Een studiebure­au zal uiteindeli­jk moeten komen tot een lijst van mogelijke stedenpare­n waarvoor een overstap kan. “Je kan zowel denken aan transferve­rkeer als bestemming­sverkeer. Een klassieker is een verbinding van Brussel naar Schiphol, voor een aansluitin­g richting Canada”, legt De Spiegelaer­e uit. “Op eventuele bestaande treinverbi­ndingen kan bekeken worden of het aanbod breder kan.” Een jet stijgt op vanop de luchthaven van Deurne. De uitbater is al jaren voorstande­r van een aansluitin­g op het spoornet. FOTO RR Buelens wijst er bovendien op dat hij al jaren vragende partij is om de luchthaven op onder meer het spoor aan te sluiten. Bij de actiegroep­en Back on Track Belgium en Vliegerple­in tonen ze alvast interesse in de studie en houden ze de resultaten in de gaten. “Maar de grote vraag is wat de intentie van de studie is. Waakzaamhe­id is geboden”, waarschuwt Piet De Roeck van Vliegerple­in. Hij wijst ook op de miljoenens­teun die (regionale) luchthaven­s zoals Antwerp Airport ontvangen. prijzen, kortere ritten of meer comfort meer mensen kunnen overtuigen om voor het spoor te kiezen. Verder wordt een samenwerki­ng tussen spoor en luchtvaart en eventuele steun voor de spoorsecto­r onderzocht. En zelfs de impact van corona is een factor. Expliciet wordt verwezen naar de huidige aanpak met “beslissing­en van de overheid”, zoals geen btw heffen op vliegticke­ts of geen accijnzen heffen op brandstof, waardoor prijsbreke­rs (zoals Ryanair) populair zijn geworden. Drempels op het spoor zijn dan weer de internatio­naal versnipper­de tarieven en veiligheid­ssystemen. Meer comfort Een eerste deel van de studie moet nog dit jaar klaar zijn. Het moet het huidige internatio­nale spoor- en luchtverke­er in kaart brengen: wat is de markt voor elk type vervoer? In een tweede deel, volgend jaar, wordt een vergelijki­ng gemaakt tussen sporen en vliegen op het vlak van reistijd, prijs, comfort en flexibilit­eit. Daarbij wordt rekening gehouden met het huidige beleid en de verwachtin­gen tot 2030. Ook wordt bekeken in hoeverre lagere Miljoenens­teun Gaat dit de activiteit­en van de luchthaven­s, onder andere in Deurne, niet verstoren of dwarsbomen? Marcel Buelens, de uitbater van de luchthaven­s van Antwerpen en Oosten, wijst erop dat er al treinverbi­ndingen bestaan naar Amsterdam, Parijs, Keulen, Frankfurt en Londen. “Als men dat wil uitbreiden, dan mis ik een beetje aan welke steden men denkt.” CHRISTOPH MEEUSSEN Sluitstuk van 30 jaar fraudeonde­rzoek naar tapijtgroe­p Beaulieu-familie schikt voor 70 miljoen euro Dat het nu om nog een grotere schikking gaat, heeft te maken met de omvang van het dossier en de hoge boetes. Libanese familie De familie De Clerck gaat over tot een megaschikk­ing. De Belgische Staat heeft nooit zo’n groot bedrag ontvangen van het kroost van wijlen Beaulieu-stichter Roger De Clerck: zo’n 70 miljoen euro. van stichter Roger De Clerck ‘vergeten’. De twee tipten het gerecht, dat een onderzoek startte, en stelden zich burgerlijk­e partij. De kern van het dossier was een initieel belang van 53% in Beaulieu, dat in 2009 verdeeld werd onder enkele familieled­en voor 12 miljoen euro, terwijl het pakket volgens externe waardering­en 193 miljoen waard was. Dat belang behoorde voordien toe aan de Libanese familie Katchadour­ian. De ‘vergeten’ familieled­en Jan en Dominiek claimden dat het ‘zwarte’ aandelen waren. Het zijn vooral Francis De Clerck en schoonbroe­r Stefaan Colle die flink in de buidel moeten tasten. Ook Luc De Clerck moet betalen. De grootste ontvanger is Dominiek De Clerck, de jongste zoon van Roger De Clerck. Ook oudste broer Jan, die er al warmpjes inzat, passeert aan de kassa. Ze worden vooral uitbetaald in aandelen van Beaulieu Internatio­nal Group. Geen beroep Het is dat onderzoek dat nu in een schikking is uitgemond, waardoor de betrokken familieled­en ontsnappen aan een celstraf en een verbeurdve­rklaring van hun aandelen. Het akkoord dat de familie afgelopen maandag onderteken­de, zal naar verwachtin­g ergens in oktober aan het gerecht voorgelegd worden ter homologati­e, zeg maar gerechteli­jke bekrachtig­ing. Dat moet beletten dat het rechtstree­ks voor het hof van beroep tot een rechtszaak komt. Het akkoord houdt in dat Jan en Dominiek De Clerck schadeloos gesteld worden én dat de strafrecht­elijke inbreuken afgekocht De schikking is het sluitstuk van het grote fraudeonde­rzoek naar de tapijtgroe­p dat dertig jaar geleden begon. Er is de voorbije twee jaar hard gewerkt aan de regeling. Het bedrijf zelf, Beaulieu, schikte al in 2016, maar daarna dook binnen de familie een nieuwe grote betwisting op rond de verdeling van een aandelenpa­kket. Enkele familieled­en hadden die aandelen, ondertusse­n 55% van Beaulieu Internatio­nal Group (BIG), onder elkaar verdeeld, maar waren daarbij de oudste (Jan) en jongste (Dominiek) zoon Een familiefot­o uit 1999 uit het boek Roger De Clerck 75 jaar, Beaulieu 40. FOTO GETTY IMAGES worden. De Belgische staat zou een bedrag ontvangen van om en bij 70 miljoen euro. De betrokken partijen maken zelf geen bedragen bekend. De cheque die de staat ontvangt, is volgens betrokkene­n de grootste cheque tot nu toe in het Beaulieu-verhaal. In 2016 betaalde het bedrijf al zo’n 50 miljoen euro. (pdd)

© PressReader. All rights reserved.